Thursday, June 04, 2015

ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးေမလ ၂၇ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖုန္းဘီလ္မွ အခြန္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံေရးကုိ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မေကာက္ခံေရး ဆုိင္းငံ့ရန္အဆိုအား အတည္ျပဳလိုက္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္ လပိုင္းမွ်သာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ အစုိးရအဖဲြ႕က ဖုန္းဘီလ္မ်ားေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ ဆုိင္းငံ့ရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖဲဲြ႕စည္းထားသည့္ အစိုုးရ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ကန္႔ကြက္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းသည္ မိုဘုိင္းဖုန္းခြန္ျဖတ္ေတာက္ရန္ အစီအစဥ္ ယာယီဆုိင္းငံ့ၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနီး၍ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ဟု ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ မ႑ိဳင္သံုးခုသည္ ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပင္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ စသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇကာ ႏုိင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတုိးတက္ရန္ လက္တဲြညီညီေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီဟု ဆိုၾကသည္။ မ႑ိဳင္သံုးရပ္လည္း ေပၚထြက္လာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုမ႑ိဳင္သံုးရပ္သည္ အမွန္တကယ္လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းသည္လား ဆိုသည္ကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ သီးျခားရပ္တည္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ကာ လူခဲြ၍ ႏုိင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကဆဲဟု ထင္ျမင္ေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အဓိကဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက အျပတ္အသတ္ (မည္သည့္နည္းႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္) အႏုိင္ရကာ အစုိးရဖဲြ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား၊ အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကပင္ အင္အားႀကီးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီ အခ်ိန္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ အဓိက အတိုက္အခံပါတီဟူ၍ လက္ညိႇဳးထုိးျပစရာပင္ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အစုိးရအဖဲြ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ပုိင္းျခားသံုးသပ္စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳတန္ခြင့္ျပဳ၍၊ ကန္႔ကြက္တန္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ေတာ့့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေဟာင္း၊ အစုိးရအဖဲြ႕၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ခဲြျခားျမင္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းေနေပေသးသည္။ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ေတာ့ အာဏာရပါတီသည္ အစုိးရဖဲြ႕ႏုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း လူမ်ားစု ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအား မိမိတို႔အလိုရွိရာကုိ ႀကိဳးဆဲြႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးအနည္းအမ်ားရၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ အာဏာရပါတီျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ကုိ လိုသလိုပံုေဖာ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိထားသည္။ ကုိယ့္ဖဲကိုယ္ခ်ိဳးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိထားသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ 

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳးသည့္ လုပ္ရပ္ဆန္ဆန္မ်ားသည္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၀န္ထမ္းလစာတိုးေရး၊ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး၊ မီတာခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးႏွင့္ ယခု ဖုန္းဘီလ္ေပၚတြင္ အခြန္ငါးရာခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံျခင္းတို႔မွာ လူထုသတိထားမိသည့္ အခ်က္မ်ားပင္။ ႏုိင္ငံတြင္းေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲသည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ျပႆနာမ်ား အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ထိုကိစၥမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အစုိးရအဖဲြ႕အား တုိက္တြန္းသူမ်ားမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပင္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိျပႆနာမ်ားသည္ လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း နိ႒ိတံလုနီးအခ်ိန္ထိပင္ ေကာင္းမြန္ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါျပႆနာမ်ားကုိ တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ တင္သြင္းပါက အေျခအေနသည္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက လက္ဦးမႈရယူကာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ပါတီ၀င္ေဟာင္းအစုိးရအဖဲြ႕၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပုိင္းတြင္ေတာ့ အားရစရာမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေျမယာျပႆနာသည္လည္း ေျဖရွင္းလာသည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မေျပလည္ႏုိင္ေသးသည့္အျပင္ ေတာင္သူတစ္ဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ မီး႐ိႈ႕သတ္ေသဆႏၵျပသည္အထိ ဆုိးရြားလာေနသည္။ 

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ေျမယာျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ အဓိကအဆုိတင္သြင္းသူမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးထိပ္္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင္ထြတ္ပင္။

ဦးတင္ထြတ္ တင္သြင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ယင္းအဆုိကို ေဆြးေႏြးသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ၿပီး ဦးတင္ထြတ္ကုိပင္ ေျမယာေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးကာ ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ အလားတူ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္လည္း တေၾကာ္ေၾကာ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းျပင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းလိုက္သူက ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သူရဦးေအးျမင့္။ မည္သု႔ိမွ် ထင္မထားသူက တင္သြင္းလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား မ်က္စိလည္ကုန္ၾကသည္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးတြင္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္သြားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈသည္ ျပည္သူမ်ားလိုလားခ်က္ကုိ သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေသးသည့္ အခန္းဆက္၀တၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ပင္

‘‘ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲြကစားၿပီး ရန္ျဖစ္သလို လုပ္ထားတာ။ ျပႆနာေတြကုိလည္း Pending (ဆုိင္းငံ့)ထားတာကုိ ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ေျပာသည္။ 

အလားတူ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမႇင့္ေရးတြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုယ္တုိင္က မည္သုိ႔မည္ပံု တုိးျမႇင့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ကုိ ေျပာဆုိလာၿပီး အစုိးရအဖဲြ႕အား တုိက္တုိက္တြန္းတြန္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းအမ်ားစု၏ လက္ခုပ္သံမ်ားျဖင့္ စီညံေနခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တကယ္တမ္း လစာတုိးျမႇင့္ခ်ိန္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာခဲ့။ စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေဟာင္း အစုိးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တုိက္တြန္းခဲ့မႈမ်ားပင္။ အလားတူ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကိစၥမ်ား၊ ဖုန္းဘီလ္တြင္ အခြန္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္လည္း အစုိးရအဖဲြ႕က ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကပင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ဆုိင္းငံ့သင့္ေၾကာင္း အဆိုတင္ခဲ့သည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ လက္ခုပ္သံမ်ားေႁခြယူခဲ့သည္ပင္။

‘‘တယ္လီဖုန္းခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေရြးေကာက္ပဲြနီးမွ ဒီလိုလုပ္တယ္ဆိုတာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳးတဲ့သေဘာပဲ’’ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။ 

နယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ တံတားေဆာက္ျခင္း၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္ေဟာင္း အစုိးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက လုပ္ေပးသေယာင္ ျပည္သူမ်ားအား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

‘‘ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူေတြကုိ အလုပ္လုပ္ေပးပါ့မယ္လုိ႔ ကတိခံတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ကမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္ဆုိရင္လည္း လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ အကုန္တာ၀န္ယူရမွာပဲ။ မေကာင္းရင္လည္းခံရမွာပဲ။ လုပ္ေပးရမယ့္ တာ၀န္ကုိရွိလာတာ။ ဒါကုိ လုပ္ေပးေနပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ အာဏာရပါတီ ကိုယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳးႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိေနျခင္းမွာလည္း အတုိက္အခံအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ အတိုက္အခံဘက္မွ အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ သြက္သြက္လက္လက္ျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္မည္ဆုိပါက အာဏာရပါတီ၏ လုပ္ကြက္မ်ားကို အနည္းငယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 

‘‘ဒီမွာက ခဲြကစားၿပီး လူထုအႀကိဳက္ကုိ ထိန္းထားလိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ခက္တာက အတိုက္အခံက အားမေကာင္းေတာ့လည္း အလုပ္လုပ္တာ ကုိယ့္ဖဲကုိယ္ခ်ိဳးသလိုျဖစ္သြားတာေပါ့။ အတိုက္အခံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ဖို႔လိုတာေတြရွိတယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကေျပာၾကားသည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ႐ုိးသားသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသည္ ဆင္ထားသည့္ အကြက္၀င္သြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားကေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္လာ၍ ေနာင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပင္ အႏုိင္ရသြားမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံအေျခအေနသည္ ယခုပံုစံအတုိင္းပင္ျဖစ္ေနမည္ဟု ဦးေအးသာေအာင္က သံုးသပ္သည္။

‘‘ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္တာ ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး။ သာမန္ျပည္သူ၊ လက္လုပ္လက္စားလယ္သမားေတြရဲ႕ ဘ၀လူေနမႈအဆင့္အတန္း သိသိသာသာတုိးတက္လာတာ မေတြ႕ရဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္တာ မေတြ႕ဘူး’’ဟု ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္၊

7dayNo comments:

Post a Comment

My Blog List