Thursday, August 08, 2013

ကင္ညာ ႏိုင္႐ိုဘီ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ မီး အႀကီးအက်ယ္ ေလာင္၍ ပိတ္ခဲ့ရ

Thursday, August 8, 2013
ကင္ညာႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ေတာ္ ႏိုင္႐ိုဘီ ေလဆိပ္တြင္ ပမာဏ ႀကီးမားေသာ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ယင္းမီးသည္ ေလယာဥ္ အဝင္အထြက္ အမ်ားဆုံး ဂ်ဳိမိုကန္ယက္တာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ ၏ ျပည္ပဆိုက္ေရာက္ ဘက္ျခမ္းအထိ ကူးစက္လာသျဖင့္ ေလဆိပ္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ထားလိုက္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားလိုက္သည္ဟု New York Times သတင္း တစ္ရပ္က ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုသို႔ ပိတ္ထားလိုက္ေသာ ေလဆိပ္သည္ အေရွ႕အာဖရိက ေဒသ၏ အလုပ္ အမ်ားဆုံး ေလယာဥ္ အကူးအေျပာင္း လုပ္ရာ ေလဆိပ္လည္း ျဖစ္ကာ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ေရး တစ္ခုအတြက္သာ ဆင္းသက္ခြင့္ ျပဳထားေပ သည္။

ရဲသားႀကီးေတြတာ၀န္ေက်ဖုိ႔လုိၿပီ

မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မွားယြင္းဖမ္းဆီးျခင္း၊ အထက္အရာရွိ အခ်ဳိ႕၏ ဖိအားေၾကာင့္ သံသယရွိသူကို တရားခံအျဖစ္ထြက္ဆုိ၀န္ခံေစျခင္း၊စြပ္စြဲသူႏွင့္စြပ္စြဲခံရသူတုိ႔ၾကားကုိယ္က်ဳိးရွာေသာရဲအရာရွိ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ အမွန္ တရားႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္သြားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသလုိ ယင္း ကဲ့သုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ျပည္သူ႔၀န္ကုိထမ္းေနၾကေသာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးက ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ရွိသည့္ သန္႔ရွင္းသည့္အစုိးရ ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးပမ္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥအ၀၀ ၌ ျပည္သူလူထုဗဟုျပဳ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရ ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြန္ေကာက္ မသမာမႈ လိပ္စာအတိအက်ျဖင့္ တုိင္ၾကားႏုိင္

Thursday, August 8, 2013
တုိက္႐ိုက္အခြန္ ေကာက္ခံရေသာ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ ေၾကးေငြရယူပါက သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား သို႔ လိပ္စာအတိအက်ျဖင့္ တိုင္ၾကားႏုိင္ သည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္မွသိရသည္။
သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္း ထားမွ ေက်ာ္လြန္ေကာက္ ခံျခင္း၊ ေလွ်ာ့ ခ်ကာ အခြန္ေကာက္ခံ၍ အခေၾကးေငြ ရယူသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းအလြဲသံုးစားမႈ ပုဒ္မ ၆(၁)ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ဟု ရန္ ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။
ယခုလအတြင္း ရန္ကုန္စည္ပင္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) သို႔ ေၾကာ္ျငာဘုတ္အခြန္ တိုးေကာက္ သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္ၾကားစာေရာက္လာေသာ္လည္း ေန ရာအတိအက်ေ ဖာ္ျပထားမႈ မရွိ၍ အ ေရးယူရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ယင္းဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေရႊတူးသူမ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ေရႊသြင္းခုိင္းမႈမွာ ဆက္ေၾကးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရကို လုပ္ငန္းရွင္မွ လိမ္လည္ခုိင္းသလို ျဖစ္ေနဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္း ေျပာၾကား

ေရႊတူးေဖာ္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ စနစ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ ေရႊမ်ားကို ေရႊမတူးရေသးမီ အခ်ိန္၌ပင္ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းခုိင္းသည့္ စနစ္မွာ ဆက္ေၾကးေကာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ကက်င္းပ သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေန၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားသည့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္လည္း ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုိက္နာႏုိင္မႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္မႈမရွိဘဲ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အထက္စီးရယူ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ေရႊမထြက္မီ၊ ေရႊတူးပင္မတူးရေသးမီ ေရႊႀကိဳတင္ေပးသြင္းရန္ သတ္မွွတ္ ထားသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေရႊမည္မွ် ထြက္မည္မသိဘဲ ပုတ္ျပတ္ျဖင့္ တစ္ဧက မည္မွ်ေပးသြင္းရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္ လိုက္နာရန္ခက္ခဲသည့္ စည္းကမ္းမ်ားသည္လည္း ကိုယ့္အစိုးရကို ကုိယ္တိုင္ျပန္၍ မလိမ္လိမ္ေအာင္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့ သည္။

လယ္ ၁၀ ဧကအထက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္၊ လယ္ရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္၍ ဘဏ္မ်ားတြင္ လယ္ေပါင္ကာ ေငြေခ်းႏိုင္သည့္အတြက္ လယ္ရွင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္စရိတ္ ထုတ္မေခ်းဟု လယ္/ဆည္ ဒု၀န္ႀကီးေျပာၾကား

ယခင္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေတာင္သူမ်ားအား ထမင္းတစ္နပ္ ေလွ်ာ့စားကာ အေၾကြးဆပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေဇာ္ကလည္း လယ္ေျမ ၁၀ ဧကအထက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္၊ လယ္ရွင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မ်ားတြင္ လယ္ေပါင္ကာ ေခ်းေငြရယူႏုိင္သည့္အတြက္ လယ္ရွင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
Z-8-8

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရခိုင္ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား ဘဂၤါလီ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အိႏၵိယနယ္စပ္ ထြက္ေျပးဟုဆို

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသ ခါ့ရ္ခရေဆာ္ရီ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား ဘဂၤါလီမ်ား က တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ၁၅၀၀ ဦးခန္႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ထရိပူရ ေဒသ မ်ားသို႔ ထြက္ေျပး ခိုလႈံေနရေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဖေလာင္းခ်ိတ္ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အာတီဗာသိ အဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးထြန္းလွက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ဘဂၤါလီ အမ်ဳိးသား ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီသမား တစ္ဦးကို ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားက ျပန္ေပးဆြဲထားသည္ဟု ေကာလာဟလ သတင္း ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္မ်ား ျဖစ္ သည့္ မရာမာ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္ အခ်ဳိ႕ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ေနအိမ္ မ်ား မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ကေလးစစ္သား ၆၈ ဦး တပ္မေတာ္ ထပ္မံႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

Thursday, August 8, 2013
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကေလးစစ္မႈထမ္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆက္တိုက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယခု ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကေလးစစ္မႈထမ္း ၆၈ ဦးကို ထပ္မံႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည္။
ယခုတပ္မေတာ္မွ တရားဝင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳျခင္းသည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ယခုအႀကိမ္တြင္ ကေလးစစ္မႈထမ္း အမ်ားဆုံးကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
“ကြၽန္ေတာ္ အၿမဲေျပာတယ္၊ တပ္မေတာ္ဆိုတာ ကေလးေတြ ႀကီးျပင္းတဲ့ ေနရာမဟုတ္ဘူး။ အခု တပ္မေတာ္က ကေလးစစ္မႈထမ္းေတြ ဆက္တိုက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့တာဆိုေတာ့ ေကာင္းတဲ့အေ႐ြ႕ကို ဦးတည္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္” ဟု ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Ashok Nigam က ေျပာၾကားသည္။

၄၅ ႏွစ္အတြင္း စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္း

Thursday, August 8, 2013
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရသည္ ျမစ္ အထက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ တိုင္းထြာခ်က္အရ ၃၀၄ စင္တီမီတာအထိ က်ဆင္း ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္တြင္း စံခ်ိန္တင္ ျမစ္ေရ က်ဆင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။
ေတာင္ငူခ႐ိုင္တြင္ ဇူလိုင္လ ႐ြာသြန္းၿမဲ မိုးေရခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္ လြန္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး ျမစ္အထက္ပိုင္း ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားတြင္ ႐ြာသြန္း ၿမဲေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရာ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္း ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ဳိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

သင့္က်န္းမာေရး (သားအိမ္ အလံုးမ်ား)

Thursday, August 8, 2013
အမ်ဳိးသမီး ေတြရဲ႕ခ်က္ေအာက္မွာ အလံုး ေတြ႕ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အလံုးက ႀကီးလာမယ္၊ ဝမ္းမသြားႏိုင္၊ ဆီးမသြားႏိုင္ ျဖစ္မယ္၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲ တက္လာတဲ့ အခါ သိပ္က်ပ္လြန္းလို႔၊ အသက္႐ွဴ က်ပ္တာမ်ိဳး၊ သားအိမ္ အျပင္ဘက္ကို ထြက္လာတဲ့ အလံုးအညႇာ ရွည္ထြက္ပါက အညႇာႏွင့္ အလံုးႀကီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား၊ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ကာ အလုံးက အေဝးမွာ ရွိၿပီး အညႇာလိမ္ သြားလို႔ နာက်င္လြန္းတဲ့အခါ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ရတတ္တယ္။
Photo: သင့္က်န္းမာေရး (သားအိမ္ အလံုးမ်ား)
Thursday, August 8, 2013

အမ်ဳိးသမီး ေတြရဲ႕ခ်က္ေအာက္မွာ အလံုး ေတြ႕ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အလံုးက ႀကီးလာမယ္၊ ဝမ္းမသြားႏိုင္၊ ဆီးမသြားႏိုင္ ျဖစ္မယ္၊ ဝမ္းဗိုက္ထဲ တက္လာတဲ့ အခါ သိပ္က်ပ္လြန္းလို႔၊ အသက္႐ွဴ က်ပ္တာမ်ိဳး၊ သားအိမ္ အျပင္ဘက္ကို ထြက္လာတဲ့ အလံုးအညႇာ ရွည္ထြက္ပါက အညႇာႏွင့္ အလံုးႀကီး ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား၊ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ကာ အလုံးက အေဝးမွာ ရွိၿပီး အညႇာလိမ္ သြားလို႔ နာက်င္လြန္းတဲ့အခါ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ရတတ္တယ္။

အလံုးက လိုဏ္ေခါင္းထဲ ရွိေနၿပီး ခဏခဏ သားပ်က္ကာ သားသမီး မရႏိုင္တာမ်ိဳး၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ဝဝ မွာ ၉၉ ေယာက္က ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္အတြင္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးလာၿပီး လက္သီးဆုပ္ အရြယ္ေလာက္ အလံုး ျဖစ္လာမယ္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႀကီးလာ၊ နာလာရင္ အေရးေပၚ ခြဲစိတ္ ကုသရတယ္။ အခ်ိဳ႕အလံုးက ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တာနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးျဖစ္ကာ သေႏၶသားကို ဒုကၡမေပးဘဲ၊ ကေလးေမြးမွ နံရံမွာ အလံုးရွိမွန္း သိရလို႔ တစ္ခါတည္း ခြဲစိတ္ ကုသရတတ္တယ္။ အခ်ိဳ႕ နံရံထဲ အလံုးႀကီးလို႔၊မက်ဳံ႕ႏိုင္ဘဲ ေမြးၿပီး ေသြးသြန္တတ္တယ္။ သို႔မဟုတ္ မေမြးခင္မွာ အလံုးႀကီးက ႀကီးလာၿပီး ကေလး အေနအထား မမွန္ျဖစ္တတ္တယ္။ ေခါင္းေအာက္ဆိုက္ရမဲ့ အစား ကန္႔လန္႔ ေနတတ္တယ္။ ေမြးခ်ိန္ ၾကာတတ္တယ္။ မိခင္ ဘယ္ေလာက္ညႇစ္အား ေကာင္းေကာင္း ကေလး မထြက္ႏိုင္ဘူး။

သားအိမ္ထဲ အလံုးရွိရင္ ေရာဂါျဖစ္၊ မျဖစ္ ေသခ်ာေအာင္ Ultrasond ႐ိုက္ၿပီး အႏုအရင့္ ခြဲျခားကာ အဆင့္ သတ္မွတ္ႏိုင္မယ္။ ႐ိုး႐ိုးအက်ိတ္လား သို႔မဟုတ္ ကင္ဆာအက်ိတ္လား ေသခ်ာေအာင္ စမ္းသပ္မႈေတြ လုပ္ရတယ္။ အထူး စမ္းသပ္ခ်က္ေတြ လိုတယ္။ အခ်ိဳ႕ ကိုယ္ဝန္ ရင့္ေတာ့မွ အလံုးရွိမွန္း သိလို႔ ကေလးေမြးရင္း တစ္ခါတည္း ဖယ္ရွား လိုက္တာမ်ိဳး ေတြ႕ဖူးတယ္။ ခြဲေၾကာင္း မလိုခ်င္လွ်င္ အတြင္းၾကည့္ မွန္ေျပာင္းသံုးၿပီး အသားလံုး ထုတ္ယူကာ ခြဲေၾကာင္းႀကီးႀကီး မေပးဘဲ တစ္စခ်င္း ထုတ္ယူတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ ခြဲၿပီး သိပ္မၾကာခင္ အနာက်က္တယ္။ ျမန္ဆန္တယ္။

ေနာက္တစ္နည္းက ေလဆာနည္းနဲ႔ Hystosupic Myomutomy ဆိုတာ ဗိုက္ေပၚ အေပါက္လည္း မလုပ္၊ ခြဲေၾကာင္းလည္း မလုပ္၊ ေအာက္ကေန သားအိမ္ လည္တံျဖတ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ဝင္တာ၊ သားအိမ္ လိုဏ္ေခါင္းထဲ အထိ တိုက္႐ိုက္ဝင္ၿပီး နံရံမွာရွိတဲ့ အလံုးကို အေသးေလးေတြ လုပ္ၿပီး ထုတ္တာ။ ေနာက္တစ္ခုက ခြဲစိတ္စရာ မလိုဘဲ ေသြးေထာက္ပံ့ေနတဲ့ ေသြးေၾကာ ႏွစ္ဖက္ကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ရင္ ေသြးေၾကာ ျဖတ္တာနဲ႔ တူသြားၿပီး ကင္ဆာ အလံုးဟာ မႀကီးဘဲ ေသးေသးသြားၿပီး ႐ႈ႕ံသြားလို႔ခြဲဖို႔ မလုိေတာ့ဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ေဟာ္မုန္းဓာတ္ အဲဒီေဆးေပးရင္ အလံုးက က်ဳံ႕ၿပီး ဆက္မႀကီးဘူး။ ခြဲၿပီးလုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ  မွန္ေျပာင္းနဲ႔ ခြဲစိတ္တာ ျဖစ္တယ္။ လည္တံကေန သြင္းၿပီး  အဲဒီမွန္ေျပာင္းက တစ္ဆင့္  အတြင္းက အလံုးကို ထုတ္တဲ့အခါ ခုန ေဟာ္မုန္းေဆး တစ္မ်ိဳးကို မခြဲခင္ ေျခာက္ပတ္ သို႔မဟုတ္ တစ္လခြဲေလာက္ ေပးထားေတာ့ သားအိမ္နံရံက အလံုးက်ဳံ႕ၿပီး ေဘးဝန္းက်င္နဲ႔ သီးသန္႔ ျဖစ္သြားတယ္။ ထုတ္တဲ့ အခါ လြယ္ကူသြားတယ္။ ေဆးမေပး မိရင္ ၾကြက္သားေတြနဲ႔ တြဲတာေၾကာင့္ ေသြးထြက္တာနဲ႔ ေသြးတိတ္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ထိရတယ္။

ကင္ဆာမျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးဟာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ကင္ဆာအဖု၊ အက်ိတ္ ရွိ၊ မရွိ ကာယကံရွင္ အဖို႔ ေရခ်ိဳးေန တုန္း စမ္းသပ္ ၾကည့္ႏိုင္သလို ကေလး မေမြးဘူးေသးသူမ်ား အေနနဲ႕ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာနဲ႔ ရင္သားကင္ဆာ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းနဲ႔ အတူ သားအိမ္အတြင္း အလံုးရွိ၊ မရွိ ကို ပံုရိပ္ေဖာ္စက္နဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ရင္ျဖင့္ ႀကိဳတင္သိႏိုင္၊ ကာကြယ္ ႏိုင္ပါတယ္။   ။

့ျမ၀တီ

ရွစ္ေလးလုံး လူထု အုံၾကြမႈကို ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

Thursday, August 8, 2013
တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ တစ္ေလွ်ာက္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ အေရးအခင္း ဟု ေခၚေဝၚ သုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလုံး လူထု အုံၾကြမႈကို ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။
ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ရွစ္ေလးလုံး ေငြရတု အခမ္းအနား တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား အခ်ဳိ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေျပာၾကားသြား ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

Wednesday, August 07, 2013

ပုစြန္ကန္မ်ား၏ ပင္လယ္ေရ ၀င္ေပါက္ေနရာ ၀ယ္ယူျခင္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကန္႔ကြက္

Wednesday, August 07, 2013
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္း-ဇြဲဘာ ပုစြန္ကန္၏ အျပင္ဘက္ ပင္လယ္ေရ၀င္ရာရြံ႕ေျမမ်ားအား ၀ယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ပုစြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
သဘာ၀ပုစြန္မ်ားကိုပင္လယ္ေရ၀င္ေပါက္မွတစ္ဆင့္သြင္းကာ ေမြးျမဴျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပင္လယ္ေရ၀င္၊ ထြက္ေပါက္က အဓိကက်ရာ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ၀င္ေပါက္ပိတ္သြားမည္ဆိုပါက ပုစြန္မ်ားသြင္းျခင္း၊ ေရေဖာက္ထုတ္ျခင္းမ်ား ရပ္သြားကာ ပုစြန္လုပ္ငန္းမ်ားပါ ရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္၍ ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတို႔က ဆိုသည္။

အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မိႈကို ေရြးခ်ယ္စားတတ္ေစဖို႔

Wednesday, August 07, 2013
အဆိပ္အေတာက္ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မိႈကို ေရြးခ်ယ္စားတတ္ေစဖို႔ မိုးဦး ကာလတြင္ မိႈကို ရာသီစာ အျဖစ္ ဟင္းပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့ ရွိသည္။ မိႈကိုကန္စြန္း ရြက္ျဖင့္ ေၾကာ္စားေလ့ ရွိၾကသည္။ ကန္စြန္းရြက္ သည္ အနည္းငယ္ ေသာအဆိပ္ အေတာက္ကို ေျပ ေစေသာ္လည္း အဆိပ္ အေတာက္မ်ားေသာ အသီးအ ရြက္ မ်ားအတြက္ ထူးျခားမႈရွိမည္ မဟုတ္ပါေခ်။
ဥပမာ - ဝက္စတူးကဲ့ သို႔ေသာ ဟင္းလ်ာအတြက္ ကန္စြန္းရြက္ အထိန္း
အျဖစ္ ပါရွိေအာင္ ထည့္သြင္းခ်က္ ၾကသည္။ မိုးရာသီ ေရာက္ေလတိုင္း မိႈစားမိေသာေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ေသာ သတင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏ ၾကားေနရ တတ္၏။ မိႈ၏အရသာသည္ဆိမ့္၏။ သို႔ေသာ္ အဆိပ္ အေတာက္ မရွိေသာ မိႈကိုေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔ လိုေပလိမ့္မည္။ အဆိပ္အေတာက္ရွိၿပီး မစားေကာင္း သည့္မိႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအမွတ္လကၡဏာမ်ားပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။သို႔အတြက္ ဗဟုသုတရ ရွိေစ ရန္ အတြက္ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

ငါးရွဥ့္ တင္ပို႔မႈ ေလးလအတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

Wednesday, August 07, 2013
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ငါးရွဥ့္ တင္ပို႔မႈ ေလးလအတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားေၾကာင္း ငါးရွဥ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္
ျပည္ပသို႔ ငါးရွဥ့္ တင္ပို႔မႈမွ လက္ရွိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀ ရရွိရန္ လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ ေလးလအတြင္း ငါးရွဥ့္ ပို႔ကုန္ ရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ရရွိထားရာ ငါးရွဥ့္ ပို႔ကုန္ လ်ာထားခ်က္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ငါးရွဥ့္ ကုန္ၾကမ္း ထြက္အားေကာင္းသည့္ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကုန္ၾကမ္းရွားပါးမႈေၾကာင့္ငါးရွဥ့္ ေစ်းေကာင္းေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးရွဥ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးဘေသာ္က ေျပာၾကားသည္။
ၾသဂုတ္လအတြင္း ငါးရွဥ့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ငါးရွဥ့္ ရွားပါးသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ သည့္ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ ငါးရွဥ့္ေစ်း ျမင့္ လာႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ငါးရွဥ့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က သုံးသပ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈအႀကံေပးမစၥစ္ကိတ္ဂ်ိမ္း(စ္) ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိ

Wednesday, August 07, 2013
ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးရန္အတြက္ၾသစေၾတးလ်မွထုတ္လုပ္မႈအႀကံေပးမစၥစ္ကိတ္ဂ်ိမ္း(စ္)သည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ တုို႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း ဦးသူရ(ေခၚ) ဇာဂနာက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။
အဆိုပါ ႐ိုက္ကူးရန္အတြက္ ၎သည္ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ ဆက္တင္ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ရာ တြင္ သက္သာေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျဖစ္ေစရန္ႏွင့့္္ ႐ုပ္ရွင္႐ုိက္ကူးရာတြင္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္မည့္ သူမ်ားကို အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရန္ လာေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၀င္ေၾကးအခမဲ့ က်င္းပမယ့္ Sea Game Opening Activity Live Show

Wednesday, August 07, 2013
Sea Game Opening Activity Live Show ကုိ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ံု၌ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ADMA Media မွ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။
ဆိုပါေဖ်ာ္ေျဖပြဲ၌ ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပြဲႏွင့္ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ ေတးသီခ်င္း ၁၅ ပုဒ္ကို မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးမည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္သည္။ ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေတးသီခ်င္း ၁၅ပုဒ္ႏွင့္ အတူ ျပဇာတ္၊ ဟာသတစ္ခန္းရပ္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ယင္းပြဲေတာ္တြင္ တင္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။
ADMA Media မွ ဦးေ၀မင္းေမာင္က “ဒီပြဲကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈဌာနအတြက္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဆီးဂိမ္းအဖြင့္၊ အပိတ္ ေတးသီခ်င္းေတြကုိ မီဒီယာေတြ၊ ျပည္သူေတြကို အသိေပးတဲ့ သေဘာလည္း ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈလို႔ရတယ္။ လာၾကည့္ၿပီး ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲေစခ်င္တယ္။ ပြဲအစမွာ ယဥ္ေက်းမႈဌာနက တာ၀န္ယူထားတဲ့ သီခ်င္း ၁၅ ပုဒ္ကို အဆိုေတာ္ေတြက ဆိုမယ္။ ၿပီးရင္ တျခား အစီအစဥ္ေတြ ဆက္လက္တင္ဆက္မွာပါ” ဟု ေျပာျပသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေရႀကီး င႐ုတ္သီး ေစ်းတက္

Wednesday, August 07, 2013
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ မိုး႐ြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးကာ င႐ုတ္ပင္မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ မႈေၾကာင့္ ယခုရက္ပိုင္း င႐ုတ္သီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးမွ င႐ုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။
ကိုင္းပင္မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ င႐ုတ္ တစ္ပိႆာ က်ပ္ ၁၈၀၀ ခန္႔ ရွိရာမွ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိ ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ေလွာင္ င႐ုတ္မ်ား လည္း ျပတ္ေနေၾကာင္း င႐ုတ္ကုန္သည္ ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာဆို သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ဝင္ခြင့္ ေတာင္းရာမွ ျဖစ္ပြားေသာ အမႈ ဆက္လက္စစ္ေဆးေန

Wednesday, August 07, 2013
ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာေရာက္စဥ္က ဝင္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ရာ တြင္ ဒီခ်ဳပ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ သူ ေဒၚခုိင္ဝတ္ ရည္သႏၲာေမာင္ကစြဲဆို ေသာအမႈအား ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ တရားလိုျပမ်ားကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
”ကြၽန္မနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သီဟနဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ့အမႈကုိ အေမစု ကို အကူအညီေပးဖို႔ေတာင္းခံတဲ့စာကို ေပးမလို႔ဝင္ခြင့္ေတာင္းတာ။ ပထမအမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ေယာက္က လာထိန္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြေရာက္လာၿပီး ထိန္းသိမ္း သလိုနဲ႔ ကြၽန္မကို ႐ိုက္တယ္။ လည္ပင္းညႇစ္ တယ္။ ဗိုက္ကို လက္သီးနဲ႔ ထိုးတယ္။ ကြၽန္မက ဘာမွ ျပန္မလုပ္ႏုိင္ဘူး” ဟု ႐ိုက္ႏွက္ခံရသူ မခုိင္ဝတ္ရည္သႏၲာေမာင္က ေျပာသည္။

သက္ႀကီး ေန႔ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ လာမည့္စက္တင္ဘာတြင္ ဖြင့္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေန

Wednesday, August 07, 2013
သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေန႔ပိုင္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးေဂဟာ(Day Care Centre For the Aged) ကို ပထမဆံုးအျဖစ္ လာမည့္စက္တင္ဘာတြင္ စတင္ဖြင့္ လွစ္ ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
အဆုိပါေဂဟာသည္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပုိင္းေစာင့္ ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘုိးဘြားရိပ္သာမ်ားကဲ့သို႔၂၄နာရီအခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ထားမည့္ ေနရာမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဦး စီးမွဴးဦးတင္ေဇာ္မုိးက ေျပာ သည္။”လူဦးေရ အကန္႔အသတ္ရွိမယ္။ အတည္ေတာ့မျပဳရေသးဘူး”ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ေျခာက္လအတြင္း ျပည္သူ႔နစ္နာမႈေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ တိုင္ၾကား

Wednesday, August 07, 2013
ျပည္သူ႔နစ္နာမႈမ်ား တိုင္ၾကားႏုိင္သည့္ ဖုန္းမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန တြင္ အစိုးရက တပ္ဆင္ေပးထားရာ ထုိဖုန္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားမႈ သည္ စတင္လုပ္ေဆာင္သည္မွ ယေန႔အထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြင္း အမႈေပါင္း ၃၄၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒု-ရဲမွဴး ေက်ာ္မင္းသူ က မဇၩိမကိုေျပာသည္။
ထုိတိုင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ရဲမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေက်နပ္သျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူလည္းျဖစ္ သည့္ အဆိုပါ ဒု-ရဲမွဴး ေက်ာ္မင္းသူက ဆက္ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပ႒ာန္းမႈအေပၚ ကုလသမဂၢသတိေပး

Wednesday, August 07, 2013
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုးဆိုးရြားရြားခ်ိဳးေဖာက္ထားသူမ်ားအား အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရဘဲလြတ္ေျမာက္သြားေစမည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒမ်ိဳးအတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း မေဆာင္ရြက္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအားကုလသမဂၢ လူအခြင့္အေရးမ်ားရုံးကသတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။
ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မရွင္နာရုံးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအမ်ိဳးသမီးေခ်ခ်ိလ္ ပူယီလိကယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ပါလီမန္၌ တင္သြင္းမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲအားစစ္တပ္မွ ၿဖိဳခြဲရာတြင္လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳမိႏိုင္ေၾကာင္းေထာက္ျပသည္။

Tuesday, August 06, 2013

ပုသိမ္ ကန္သာယာဥယ်ာဥ္ အနီး ျပည့္တန္ဆာမ်ား ဖမ္း

Tuesday, August 06, 2013
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကန္သာယာ ပန္းဥယ်ာဥ္ (ကန္သုံးဆင့္) အနီး လွည့္လည္ သြားလာေနသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ (၂) ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ဥယ်ာဥ္အနီး သြားလာေနသည့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔က မိတၱဴကူး ယူထားသည့္ ေငြစကၠဴကို အသံုးျပဳေစသည့္ အသြင္ယူ သက္ေသႏွစ္ဦး ေစလႊတ္၍ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ရမိသည့္အတြက္ (ပ) ၁၁၄/၂၀၁၃ ႏွင့္ (ပ) ၁၁၅/၂၀၁၃ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (က) (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ယင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ စိန္လင္းက ေျပာဆိုသည္။ ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၁၉၅၆ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ၃၂၂၆ မႈႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ၆၄၀ မႈ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
The Voice Weekly

ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္း ေလးလအတြင္း တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္

Tuesday, August 06, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္အ တြက္ ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေလးလအတြင္း ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားသို႔ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္း အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဝန္ႀကီးဌာနက ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ျပန္လည္ခ်ျပ၍ အသင္းက ျဖည့္စြက္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းကာ အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကို ေမြးစားဖခင္က အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္သည္ဟုဆုိ

Tuesday, August 06, 2013
စိတ္ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးတို႔ကို ၎တို႔၏ ေမြးစားဖခင္ျဖစ္သူက အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံသည္ဟုဆိုကာ တိုင္တန္းမႈတစ္ခု သန္လ်င္ရဲစခန္းတြင္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ကအမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာခံစားေနရသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ သူ႔ညီမမ်ားျဖစ္သည့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ဦး စုစုေပါင္းသံုးဦးကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခုမွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦးက ေမြးစားထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ထုိကဲ့သို႔ အဓမၼႀကံ စည္မႈျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။

ဂရန္အတုျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၅၀၀ လိမ္လည္သည္ဟုဆုိ

Tuesday, August 06, 2013
ဂရန္အတုျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၅၀၀ လိမ္လည္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က သု၀ဏၰရဲစခန္းတြင္ အမႈတစ္ခု လာေရာက္တုိင္တန္းထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ယင္းအမႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လက အိမ္၀ယ္ေရာင္းလုပ္ခဲ့သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ိုစဥ္က ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ဆိုသူသည္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၉ ရပ္ကြက္၊ စိန္ပန္းျပာလမ္းရွိ အိမ္တစ္လံုးကို က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၄၅၀၀ ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ ကိုဥကၠာေဇာ္ႏုိင္ႏွင့္ ကိုသူရိန္ေဇာ္ထံမွ ႏွစ္ ၆၀ အိမ္ဂရန္ကို လက္ခံရယူခဲ့သည္ဟု အမႈဖြင့္ရာတြင္ စြပ္စြဲတုိင္ၾကားထားသည္။

အလွစုိက္ပန္းပင္မ်ားၾကား ေဆးေျခာက္ပင္ ေရာေႏွာစုိက္ပ်ဳိးမႈ ေတြ႕႐ွိ

Tuesday, August 06, 2013
ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပန္းအုိးမ်ားထဲ ထည့္သြင္းကာ အလွစိုက္ ပန္းပင္မ်ားၾကား စီရီ ေနရာခ်သြားသည့္ ေဆးေျခာက္ ပင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ယင္းျဖစ္စဥ္၏ လက္သည္ကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ ေဝလျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ အလွဆင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ပန္းပင္မ်ားအတြင္း ေဆးေျခာက္မ်ား ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးသြားမႈအတြက္ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပန္းအုိးမ်ားထဲ ထည့္သြင္းကာ အလွစိုက္ ပန္းပင္မ်ားၾကားစီရီ ေနရာခ်သြားသည့္ ေဆးေျခာက္ပင္မ်ားကို
ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ယင္းျဖစ္စဥ္၏ လက္သည္ကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျပည္နယ္တြင္း တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္ထား သည့္ ေဆးေျခာက္အပင္ (၂၀)ေက်ာ္သည္ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမ်ား၌ ေနရာခ် အလွဆင္ထားသည့္ ခန္႔ညားေသာ ပန္းအိုးႀကီးမ်ားထဲတြင္ ေနရာယူလွ်က္ ရွိေနသည္။

လိုလား တက္ၾကြေသာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ အီရန္ကို အေမရိကန္ ကမ္းလွမ္း

Tuesday, August 06, 2013
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရန္ သမၼတ ႐ိုဟာနီသည္ သမၼတ ရာထူး လက္ခံ ရယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ အီရန္ႏွင့္ လိုလား တက္ၾကြေသာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ အေမရိကန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းလိုက္ေ ၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုခ်ိန္ခါတြင္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမူ သြားရန္ အခြင့္အေရး ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္- ဗီယက္နမ္ပုိင္နက္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္

Tuesday, August 06, 2013
ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ ရွိေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရီႏွင့္ ဗီယက္ နမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဖန္ဘင္မင္တုိ႔သည္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ စပရက္တလီကြၽန္းစု အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကားအျငင္းပြား ေနမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္းၾသဂုတ္ ၅ရက္ အင္တာနက္သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဖန္ဘင္မင္က စပရက္တလီ ကြၽန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိင္နက္ နယ္ေျမ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြား ေနမႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရီကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကုိ ပ်က္ျပားေစမည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မိုးႀကီးမႈေၾကာင့္ ၂၃ ဦး ေသဆုံး

Tuesday, August 06, 2013
မိုးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားပါ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ထိခိုက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိကာ စုစုေပါင္း လူ ၂၃ ဦးအထိ ေသဆုံးထားေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို အဓိက ခံရသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ကရာခ်ိ၊ ဘာလူခ်ီစတန္၊ ဒီဂ်ီခန္းႏွင့္ ခီဘာပက္ခ္ထန္ ခြာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ား မွာ ေရေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္လ်က္ ရွိၿပီး ျမစ္ေရႀကီးမႈမ်ားက လည္း အႏၲရာယ္ အရွိဆုံး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။
အိမ္ေခါင္မိုးမ်ား ၿပဳိက်ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္လိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေရနစ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းေသာ သုံးရက္အတြင္း စုစုေပါင္း လူ ၂၃ ဦး ေသဆုံးထားသည္။

တကၠသိုလ္တက္ရန္စရိတ္ခက္ခဲသူမ်ားကို က႐ုဏာစင္တာက ေထာက္ပံ့

Tuesday, August 06, 2013
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းတြင္ ေအာင္ ျမင္ခဲ့သည့္ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ဆက္၍တက္ေရာက္နိုင္ေရးအတြက္ က႐ုဏာစင္တာပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မွ ပညာသင္ စရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းခံရေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မြန္ ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ စြန္းအထကႏွင့္ ကင္းရြာအထက တို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခခံ ပညာေက်ာင္း စရိတ္မ်ားကိုလည္း က႐ုဏာစင္ တာမွေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားျဖစ္ကာ ယခုအခါ တကၠ သိုလ္ဆက္လက္တက္ေရာက္နိုင္ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အင္ဒိုနီးရွားရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ခံရ

Tuesday, August 06, 2013
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အေသးစား ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး က်န္ႏွစ္လုံးမွာ မေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္း Jakarta post သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔က အဆိုပါ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။ အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမႈသည္ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာ အေနာက္ပိုင္း ဧကယနဂါဟ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တနဂၤေႏြေန႔ညက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သာသနိက အေဆာက္ အအံု ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ တံခါးအနီး ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ဆူတာမန္က အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာ အနီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပေရႊ တင္သြင္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အိႏၵိယအစိုးရ ႀကိဳးပမ္း

Tuesday, August 06, 2013
အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘ႑ာေရး တြန္းအားေပးရန္ အလုိ႔ငွာ ျပည္ပမွ ေရႊ တင္သြင္းမႈမ်ား ေလွ်ာ့ ခ်ေရး အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္ဟု နယူးေဒလီမွ လာေသာ သတင္းမ်ားကုိ VOA သတင္းဌာနက ကုိးကား ေဖာ္ျပသည္။
အာရွ၏ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆုံး အိႏၵိယတြင္ စီးပြားေရးေႏွးေကြး က်ဆင္းမည့္ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ ပူပန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေန စဥ္ အစုိးရက ယင္းသုိ႔ ျပည္ပမွ ေရႊ တင္သြင္းမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ေလွ်ာ့ခ် သြားရန္ စတင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ တင္သြင္းမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုိင္လအတြင္း (ယမန္ႏွစ္ကထက္ စာလွ်င္) ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြင္း ေရႊ တင္သြင္းမႈ စုစုေပါင္းမွာ မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ၈၄၅ တန္ထက္ေလ်ာ့နည္းလိမ့္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ပီခ်ာဒါဘာရန္ က ေျပာၾကားသည္။

ဆီးရီးယား သမၼတကုိ မမွိတ္မသုန္ ေထာက္ခံသြားမည္ဟု အီရန္ သမၼတသစ္ ေျပာၾကား

Tuesday, August 06, 2013
အတုိက္အခံ သူပုန္ အင္အားစုမ်ား၏ ထုိးႏွက္ တုိ္က္ခုိက္မႈ ခံေနရေသာ ဆီးရီးယား အာဏာရွင္ သမၼတ ဘာရွာအာဆတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိမမွိတ္မသုန္ေထာက္ခံအားေပးမႈျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု အီရန္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ပူပူေႏြးေႏြး က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၿပီးခါစျဖစ္သူ ဟတ္ဆန္ ႐ုိဟာနီက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာန က ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။
“အီရန္ အစၥလာမၼစ္ သမၼတႏုိင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယား အၾကားရွိ သမုိင္းဝင္ ဆက္ဆံေရး ကုိ အင္အား ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ေရးႏွင့္ ဆီးရီးယား ရင္ဆုိင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အတူတကြ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု အီရန္ သမၼတသစ္ ဟတ္ဆန္ ႐ုိဟာနီက ေျပာ ၾကားသည္။

႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္လာဖြယ္႐ွိသည့္ ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္း

Tuesday, August 06, 2013
ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုးသမား ဘဝမွ အၿပီးတုိင္ အနားယူၿပီဟု ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ေၾကညာ ထားသည့္ေနာက္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသည္ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်မဆံုးျဖတ္ရေသးေခ် ေဒးဗစ္ဘက္ဟမ္းအေနျဖင့္ ေဘာလံုးေလာကမွ အနားယူ လုိက္ၿပီးေနာက္ ရုပ္ရွင္ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုးသမား ဘဝမွ အၿပီးတုိင္ အနားယူၿပီဟု ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ေၾကညာထားသည့္ေနာက္ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းသည္ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် မဆံုးျဖတ္ရေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဘက္ဟမ္းသည္ သရုပ္ေဆာင္ ေလာကထဲ ေျခခ်မႈအျဖစ္ သူလွ်ိဳ ဇာတ္လမ္း တစ္ခု၌ ပါဝင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ေျဖရွင္းရန္ အီဂ်စ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံ

Tuesday, August 06, 2013
အာဏာမွ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ သမၼတေဟာင္း မိုဟာမက္ေမာ္စီကို ေထာက္ခံ သူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိေပရာ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲအဗၺဒယ္ဖာတာအယ္စီစီႏွင့္အစၥလာမၼစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆိုပါကိစၥ ေျပလည္ေရးအတြက္ ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္က ဆိုသည္။
အင္အားစုႏွစ္ဖက္လုံးက အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းလမ္းကို ပယ္ခ်ကာၿငိမ္းခ်မ္းေသာအေျဖရွာမႈမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္းကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အယ္စီစီ ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရ အရာရွိ ဗိုလ္မွဴး အာမက္ အလီက ဆိုသည္။

အနည္းဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္

Tuesday, August 06, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္စုံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္သတ္မွတ္မည့္အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးထင္ေအာင္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္တာဝန္ေပးအပ္သင့္သည့္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္သား၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ၿပီးအလုပ္ရွင္ လုပ္သားတို႔အၾကား မွ်တစြာေဆာင္႐ြက္မည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ အမည္ စာရင္း မ်ားကို ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ဦးထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

႐ူပီးသိန္း ၅ဝ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကမၻာ့ ပထမဆံုး ဆိုင္ကယ္

Tuesday, August 06, 2013
အိႏၵိယႏိုင္ငံ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕ရွိ Silver Emporium ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီမွ ဦးေဆာင္၍ ႐ူပီးသိန္း ၅ဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ဆိုင္ကယ္ကို မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ တကာေက်ာက္မ်က္ ျပပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသ သြားမည္ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔၏ ကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့ ပထမဆံုး လက္လုပ္ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္ကို ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဆိုင္ကယ္တြင္ အင္ဂ်င္၊ တာယာႏွင့္ ဆိုင္းထိန္း စနစ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး က်န္အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို ေငြျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း Silver Emporiumမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ရာဟူလ္ မက္ရွ္တာက IANS သို႔ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သံုးလအတြင္း ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ား မေျဖရွင္းပါက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု ဆႏၵျပပြဲ လုပ္မည္

ေျမသိမ္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံုးလအတြင္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ကတိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထူးျခားျခင္းမရွိဘဲ ေျပာထားသည့္ အခ်ိန္တြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု ဆႏၵျပပြဲကို ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ားက ဩဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ေမာ္လၿမိဳင္ ကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လယ္သမားမ်ား ကိုယ္စား လယ္သမား ၃၀ ေက်ာ္က ဩဂုတ္ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ ဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ ႐ံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ ပရဟိတလူငယ္မ်ား ကြန္ရက္က ကရင္ ေရေဘးသင့္သူမ်ားကို ကူညီမည္

ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပရဟိတလူငယ္မ်ား ကြန္ရက္မွ အဖြဲ႕ ၁၅ ခု ေက်ာ္က ကရင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ျပည္ သူမ်ားအား အေျခခံလူသံုးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ပစၥည္းမ်ားကို ဩဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ သြားေရာက္ လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရဟိတ လူငယ္မ်ား ကြန္ရက္မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
ယင္းသို႔ ကူညီေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစိုက္ပရဟိတ လူငယ္မ်ား ကြန္ရက္ဝင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ သည့္ ပံုေျပာသူမ်ားအဖြဲ႔မွ ကိုသန္႔ဇင္စိုးက “ကရင္ျပည္နယ္ထဲက ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္တဲ့ေနရာေတြကို အကူ အညီေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ကြင္းဆင္းစံုစမ္းေနပါၿပီ။ ေရေဘး သင့္သူေတြအတြက္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီးကူညီေပးသြားၾကမွာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

၈ ေလးလံုးေငြရတု အခမ္းအနားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔

Tuesday, August 06, 2013
မနက္ျဖန္မွာ စတင္က်င္းပမယ့္ ၈ ေလးလံုးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြထဲက ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းတုိ႔ တက္ေရာက္မယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေငြရတုအခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားေရး ဆပ္ေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ ကိုဥာဏ္လင္းက အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖို႔ အေၾကာင္းျပန္ထားတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ ႏွစ္လဆက္တိုက္ အိမ္ၿခံေျမ အဝယ္လိုက္ေန

Tuesday, August 06, 2013
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ အျဖစ္ တည္ရွိေနသည့္ ရပ္ကြက္ႀကီး အခ်ဳိ႕တြင္ ႏွစ္လဆက္တိုက္ အိမ္ၿခံေျမ အဝယ္လိုက္ေနၿပီး ေစ်းႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝါရင့္ အိမ္ၿခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္မ်ား က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
အဓိကအားျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ (၃၄၊ ၃၅၊ ၃၆) ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေျမကြက္ႏွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ရာမ်ားမွာ ႏွစ္လဆက္တုိက္ အဝယ္လိုက္ခဲ့ၿပီး ေခၚေစ်းျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လ ခန္႔က ေခၚေစ်း ေငြက်ပ္ သိန္း တစ္ေထာင္ဝန္းက်င္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားသည္ ေငြက်ပ္ သိန္း သံုးေထာင္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္း ေစ်းျဖင့္ပင္ အေရာင္း အဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Monday, August 05, 2013

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ပြဲပ်က္ ရန္ကုန္ ေဘာလုံးသမား အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာရ

Monday, August 05, 2013
SEA Games အတြက္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိ ကြင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္ အသင္းတို႔ ၏ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ ကစားပြဲတြင္ လုံၿခံဳေရး အားနည္းမႈေၾကာင့္ ကြင္းအတြင္း ပရိသတ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀ တြင္ ဆက္မကစားႏိုင္ဘဲ ပြဲပ်က္သြားကာ ရန္ကုန္ ကစားသမား အခ်ဳိ႕လည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရကုန္ေၾကာင္း ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္၏ ခ်န္ပီယံ အေျဖထြက္ၿပီး အ႐ႈံး အႏုိင္ အေရးမပါဘဲ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္သာ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ယင္းပြဲတြင္ ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔၌ ေနျပည္ေတာ္အသင္း ပင္နယ္တီ ေပးခံရ၍ ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္ ဂိုးသြင္းၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ ပရိသတ္ အခ်ဳိ႕ ကြင္းထဲ ဝင္ေရာက္လာကာ ဒိုင္လူႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ ကစားသမားမ်ားအား ရန္ျပဳေသာေၾကာင့္ ပြဲပ်က္ ခဲ့ေၾကာင္း ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ဗုဒၶဘုရားဝိုင္းမွာ ဗုံးေပါက္ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ

Monday, August 05, 2013
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားဝိုင္းမွာ ဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့အတြက္ လူတစ္ဦး လက္မွာ ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားရဲက ေျပာပါတယ္။
ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ အဂၢယာန ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားဝိုင္းမွာ တနဂၤေႏြညက အေသးစား ဗုံးတစ္လုံး ေပါက္ကြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အဲဒီဗုံးဟာ ဘုရားအတြင္းက မွန္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ တံခါးနားမွာ ေပါက္ကြဲခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဗုံးတစ္လုံးကေတာ့ အခိုးေငြ႕ေလာက္သာ ထြက္လာၿပီး ေပါက္ကြဲတဲ့ အဆင့္ထိ မေရာက္ခဲ့ဘူးလို႔ ေအအက္ပီ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာမွာ ဗုံးကြ်မ္းက်င္သူ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြပါ ေရာက္ရွိၿပီး စုံစမ္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေခၚရလြယ္သည့္ နံပါတ္ ေျပာင္းမည္ဟုဆုိ

Monday, August 05, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို ဆက္သြယ္ ေခၚယူႏိုင္မည့္ ဖုန္း နံပါတ္မ်ား၏ ဂဏန္း အေရအတြက္ကို ေခၚရလြယ္သည့္ နံပါတ္ သုံးလုံး သို႔မဟုတ္ ေလးလုံး ထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္ က ေျပာၾကားသည္။
အသက္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ကို ဆက္သြယ္ ေခၚယူရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ဂဏန္း အေရအတြက္ မ်ားျပားေန၍ အလြယ္တကူ သိရွိ ေခၚယူရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ဂဏန္း အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းက ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

သာေကတရဲႏွင့္ ျပည္သူ ပဋိပကၡ ျပည္သူ ၂ဝေက်ာ္အား ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး

Monday, August 05, 2013
သာေက တအေနာ္မာရပ္ကြက္၌ ရဲႏွင့္ ျပည္သူပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈတြင္ ဝတၱ ရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္ အေရးယူ ခံရသူ ၅ဝအနက္ ၂ဝေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးရမိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
က်န္ရွိေနသည့္လူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူနိုင္ ရန္ ထပ္မံဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္ကို မွန္ကန္တိက်စြာကိုင္တြယ္ရန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း ရဲတပ္ရင္းကြပ္ကဲမႈ ရန္ကုန္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက''ကၽြန္ ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာကို လူစုလူေဝးနဲ႔ဝိုင္းၿပီး ဆူပူေအာင္လုပ္လို႔ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ အေရးယူတာပါ။ ဒါဟာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန တဲ့ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္း ေတြကို ေႏွာင့္ယွက္တာပါပဲ''ဟု ေျပာသည္။

မေလးရွား ဆာလာယန္းေစ်းအနီး ျမန္မာ တစ္ဦး ထပ္မံ အသတ္ခံရ

Monday, August 05, 2013
မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ေရာင္းခ်သည့္ ဆာလာယန္း ေစ်းႀကီး အနီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔က ထပ္မံ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း မေလးရွား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ BERNAMA တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ဆာလာယန္း ေစ်းအနီး၌ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခြဲခန္႔ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး ဓားဒဏ္ရာ မ်ားစြာျဖင့္ ေသဆုံးေနၿပီး ယင္းေသဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ယင္းသတင္းတြင္ ပါရွိသည္။
အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုသူကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ တစ္စုံတစ္ရာ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အသတ္မခံရမီ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ပုံစံ ေတြ႕ရၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း Sentu ေဒသ ရဲဌာနမွ ရဲမွဴး Zakaria Pagan က ေျပာ ဆိုေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းဌာနတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသည္။

"အင္ဒိုနီးရွား ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြား"

Monday, August 05, 2013
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ာကာတာက ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွာ တနဂၤေႏြည က အေသးစား ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ ၀တ္ျပဳေနသူတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕ေတာ္အေနာက္ပိုင္း အီကာယနာဂဟ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ၀တ္ျပဳေနၾကခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းရဲ႕အျပင္ဘက္ မွန္တံခါးအနီး လက္လုပ္ဗံုးလို႕ ယူဆရတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခု ေပါက္ ကြဲခဲ့လို႕ ၀တ္ျပဳသူတစ္ဦး ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရခဲ့ၿပီး၊ ပ်က္စီးမႈ အနည္းအက်ဥ္းရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယ ပစၥည္းတစ္ခု ကေတာ ့မီးခိုးေတြသာ ထြက္ေနၿပီး၊ မေပါက္ကြဲခဲ့ဘူးလို႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။
ေပါက္ကြဲမႈ အား အလြန္ေပ်ာ့တဲ့အတြက္ မွန္တံခါး ကြဲရံုေလာက္သာ အပ်က္အစီးရွိၿပီး၊ ၀တ္ျပဳသူတစ္ဦး လက္မွာကြဲရွွ ဒဏ္ရာသာရခဲ့တယ္လို႕ အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူကေျပာပါတယ္။

တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် မည္

Monday, August 05, 2013
ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
အဆိုပါ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ားထဲမွ ဧရာဝဏ္ အိမ္ရာႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းတို႔ကို အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနရာ ပိုင္ဆုိက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။၄င္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးသြားပါက တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေနသည့္ အိမ္ရာမ်ားမွာ အထပ္ ၁၈ ထပ္ထိပါရွိမည္ ျဖစ္ ရာ ေျမညီထပ္မွ စတင္၍ အေပၚဆံုးထပ္ထိ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ားကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

My Blog List