ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေတြဟာေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဘူးလို႔တရားေသသတ္မွတ္လို႔မရတဲ့အတြက္သတိထားသြားဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာပါတယ္။အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လက္ရိွဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုအေရးတႀကီးႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္လို႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာစစ္တပ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈမပါဘဲနဲ႔ေတာ့ဖဲြ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးမျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔လည္းေျပာပါတယ္။