Tuesday, May 12, 2015

သတ္မွတ္ႏႈန္းအတုိင္း ေဒၚလာမေရာင္းလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္ သတိေပး


ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာႏွင့္ ျမန္ မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္း ကို ျပင္ပေပါက္ ေစ်းအတုိင္း ေရာင္းခ်ပါကေမလ ၁၂ ရက္မွစ၍ အေရးယူမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္က ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာ မ်ားအား ေမလ ၁၁ ရက္ ညေန၌ ေခၚယူသတိေပးေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။


‘‘ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေစ်းျမင့္ တက္မႈေတြပဲ။ ေစ်းတက္မယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဘဏ္ေတြကိုယ္တိုင္ လိုက္၀ယ္လို႔ ေစ်း ပိုတက္တာ။ ဗဟိုဘဏ္ကေတာ့ သတ္မွတ္ ထားတဲ့အတုိင္းမေရာင္းရင္ ႏုိင္ငံ ျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒနဲ႔ အ ေရးယူမွာပဲ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္၁,၀၈၀က်ပ္သာ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၎ ပမာဏကို ဘဏ္မ်ားက ရွစ္က်ပ္ ၀န္းက်င္သာ အတုိးအေလွ်ာ့ ျပဳ လုပ္၍ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည္။

သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းသည္ေမ လ ၁၁ ရက္၌ အေမရိကန္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၁၃၀ က်ပ္အထိ ေစ်းျမင့္တက္ေနေၾကာင္းေငြလဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္ကသတ္မွတ္ ေပးေသာႏႈန္းကို ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြ လဲေကာင္တာမ်ားက မလိုက္နာဘဲ ျပင္ပေစ်းျဖင့္ ပမာဏအနည္းငယ္ကို ထိန္း၍ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။ ‘‘ဘဏ္ေတြကို အေရးယူမယ္ဆိုရင္ ယာယီအေရာင္းပိတ္ ထား႐ံုပဲ’’ဟုျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဗဟိုဘဏ္က ထိုကဲ့သို႔အေရး ယူပါက ေငြလဲႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ထက္ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုေစ်း ကြက္ကို အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေငြလဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ကိုင္သူမ်ားကေျပာလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒတြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္ မွတ္သည့္ေငြေရးေၾကးေရးအခ်ိဳး မ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ ေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္(သို႔မဟုတ္) ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမဆို ယင္းဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရလည္းေကာင္း၊ ေငြေရးေၾကး ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ လည္း ေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္ မ်ား က်ခံရမည္ဟု အခန္း (၁၅) ပုဒ္မ ၉၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထား သည္။

ေငြလဲႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာမွစတင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ ၉၇၀ က်ပ္ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းအနည္းငယ္ ထပ္မံ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မွစတင္၍ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာက်ပ္၁,၀၀၀ ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အနည္းငယ္ေသာပမာဏသာ ေရာင္းေပးေနသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားသို႔ ဗဟိုဘဏ္ သတ္ မွတ္ေသာ ႏႈန္း ျဖင့္ေရာင္းပါက ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားမွ ေဒၚလာကို ၀ယ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ျပန္လည္ေရာင္းခ် သည့္ေစ်းကြက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ လာမည္ကို ေငြလဲ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ ကိုင္ေနသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္း၌ ႀကီးမားေနသည္။သြင္းကုန္မ်ား အတြက္ ေငြေပးေခ် မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေအာ္ပေရ တာမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေနၿပီး နယ္စပ္မွ တ ရားမ၀င္ေငြမ်ား ေစ်းကြက္သို႔ အ၀င္နည္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြနည္းၿပီး တန္ဖုိး တက္ ေနျခင္းဟု စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List