Friday, October 17, 2014

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္အား တရားစြဲဆိုထားျခင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔



ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္အား တရားစြဲဆိုထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ထံ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။



ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီအားလုံးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၁ ဦး၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္သူ ၁ဝဝ၄ ဦးတို႔က ဦးဆန္းဆင့္အမႈအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ သူရဦးေရႊမန္းထံ တင္ျပလာမႈအရ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက သမၼတႏွင့္ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ထံသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ “သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္အား ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသုံးစားမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄ဝ၉ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄(က)ျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ သက္ညွာစြာစဥ္းစားေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠထံသို႔ ရည္ၫႊန္းပါစာမ်ားျဖင့္ ေမတၱာ ရပ္ခံေပးပို႔ လာပါသည္။



ဦးဆန္းဆင့္အေပၚ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑က ေဖာ္ျပ ပါျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ လာေသာအမႈကို တရားစီရင္ေရးက႑ျဖစ္သည့္ တရား႐ုံးက စစ္ေဆးစီရင္ရ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ေမတၱာရပ္ခံလာသည့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔လည္း သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားအသိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ လူထု ၁ဝဝ၄ ဦးတို႔က ရည္ၫႊန္းပါ ေမတၱာရပ္ခံစာမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔တင္ျပလာျခင္းကို သိရွိႏိုင္ပါရန္ ေပးပို႔အပ္ပါသည္”ဟု ပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တင္ျပခ်က္တြင္ “ေငြေၾကး အလြဲသုံးစားမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးသုံးစြဲမႈ ဟူေသာစြဲဆိုမႈျဖင့္ ဌာနတစ္ခုမွ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး တည္းကိုသာ စြဲဆိုအေရးယူျခင္းမွာ ပုဂၢလိက ပုဂိၢဳလ္ေရးဆန္ေနပါေၾကာင္း၊ ေနရာအားလုံးနီးပါးမွ ဦးဆန္းဆင့္အေပၚ က႐ုဏာသက္စြာ အေကာင္းျမင္ေရး သားေဖာ္ျပေနျခင္းသည္ အစိုးရအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာ သက္ေရာက္ေန ပါေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘာသာ၊ သာသနာ ညိွႏြမ္းထိခုိက္ေစေသာ အျခားမလုိအပ္ေသာ စကားရပ္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနေသာကာလတြင္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ပုံရိပ္ေကာင္းႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္မႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ ပါေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေရွး႐ႈႏုိင္ရန္ သေဘာထားႀကီးမႈကုိ အေျခခံ၍သိမ္ေမြ႕


ေသာနည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္အဆင့္ဆင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမွ ခ်ီးျမွင့္ထားေသာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ဂုဏ္သိကၡာတို႔ႏွင့္ အေရးယူခံထား ရေသာ ပုဒ္မတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မသင့္ေလ်ာ္မႈတို႔ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ အေရးယူခံေနရေသာသူ၏ က်န္းမာေရးကို ေထာက္ ထားငဲ့ညွာေစလိုပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ခ်ိန္ကာလတြင္ အျပင္စည္းမွ မိတ္ေဆြညီေနာင္မ်ားအား လက္တြဲႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေနခ်ိန္တြင္ အတြင္းစည္းမွ မိသားစုဝင္ မ်ား၏ ညီၫြတ္ေရးတြဲလက္မ်ား မျဖဳတ္သင့္ဘဲ ခိုင္ျမဲေနဖို႔ လိုအပ္မည္ဟုယူဆပါ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး မွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဦးဆန္းဆင့္အား ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းအလြဲသုံးစားမႈပုဒ္မ ၄ဝ၉၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈပုဒ္မ ၁၂၄(က) တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစြဲဆိုထားျခင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ပါရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေပါင္းတို႔မွ နာယကႀကီးအား စုေပါင္းတင္ျပပါအပ္ပါသည္”ဟု ပါရွိသည္။

ထိုသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦး စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ သူရဦးေရႊမန္းထံ တင္ျပမႈကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆႏၵ၊ သံဃာေတာ္မ်ားဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တရားေရးအဖြဲ႔မွ မည္သို႔ ဂ႐ုျပဳအေလးထားေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ကို ေစာင့္ၾကည္ရမည္ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List