Wednesday, March 04, 2015

အိႏိၵယ၏ ျမန္မာမူ၀ါဒအေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္ရွိ လာေသာ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မုိဒီ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တြင္ နယူးေဒလီအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကိစၥထက္ ပို၍စဥ္းစားဆင္ျခင္ ရန္ လုိအပ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ အိႏၵိယ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ယထာဘူတသ႐ုပ္မွန္ဝါဒႏွင့္ အိႏိၵယ၏ စီးပြားေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးစီးပြားမ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္စီမံသည့္ မူဝါဒျဖစ္သြားသည္။ အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကေတာ့ နယူးေဒလီအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွအေပၚ ထားရွိေနခဲ့ေသာ အာ႐ံုစိုက္မႈကို ျမႇင့္တင္ထားခဲ့ျခင္း ပဲျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယ၏ ‘‘အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒ’’ကို အစပ်ိဳးခဲ့သည့္ ပီ.ဗီ.နရာစင္ဟာရာအူး အစိုးရကလည္း ျမန္မာ၏အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎၏အိမ္နီးခ်င္းကို စီးပြားေရးခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေနခ်ိန္မွာပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျခလွမ္းလွမ္းလာခဲ့သည္။

ရာအူးေနာက္ပိုင္း အစိုးရမ်ားကလည္း ထိုစတင္မႈအေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ မန္မိုဟန္ဆင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို အလည္အပတ္လာေရာက္သည့္ ပထမဆံုးအိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္းတြင္ ျမန္မာကိုေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ အိႏၵိယ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ မစၥတာဆင္းႏွင့္အတူ အိႏိၵယစီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား (အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္)ႏွင့္ မတူစြာ ၎အေနျဖင့္ ျမန္မာ၏ သဘာဝသယံဇာတ ရင္းျမစ္မ်ားခ်ည္းသက္သက္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားျခင္းမဟုတ္ဆိုသည့္အခ်က္ကို လက္ခံယံုၾကည္ေအာင္ နယူးေဒလီက သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးခဲ့သည္။

ဆင္း၏ရာထူးကို ဆက္ခံသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နရန္ဒရာမိုဒီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ မဟာတန္ဖိုးႀကီး အေရးပါျခင္းဆိုသည့္ ေနရာကုိေပးေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒကိုလည္း 'Look East' အေရွ႕ေမွ်ာ္မူဝါဒမွေန၍ 'Act East' ဟု အမည္ျပန္လည္ေျပာင္းေနသည္။ မိုဒီသည္ ႏိုဝင္ဘာက ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး သူ၏ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး နာမာလာစစ္သာရာမန္ကလည္း မၾကာေသး မီက လာေရာက္ခဲ့ေသးသည္။ စစ္သာရာမန္သည္ ပဥၥမေျမာက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ပူးတြဲကုန္သြယ္ေရးေကာ္မ တီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎က ထိုေကာ္မတီ၌  ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားကူး သန္း ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ပူးတြဲဥကၠ႒တာဝန္ ယူထားသည္။ ျမန္မာ၏ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ တြင္ အိႏၵိယ ၏ ကူညီေထာက္ပံံ့ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္း အဆက္အသြယ္အေပၚ ဖိစီးမႈ တစ္စံု တစ္ရာရွိေနသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဆြးေႏြးျခင္း အစရွိသည္တို႔ အပါအဝင္ အေရးပါသည့္  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္သာရာမန္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ရသည့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို နားလည္ရန္ အိႏၵိယေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိုေရး-တမူး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၌ အေျခခံအေဆာက္အအံု အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ခ်င္းျပည္နယ္နယ္စပ္ျဖစ္ေသာ Behiang ၌ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးကို ႏွစ္ႏုိင္ငံက ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ျမန္မာသို႔မသြားမီရက္အနည္းငယ္အလို က မဏိပူရသို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ စစ္သာရာမန္၏ ခရီးစဥ္မွေန၍ ထင္ရွားျမင္သာေစခဲ့သည့္အတုိင္း အိႏၵိယအစိုးရသည္ နယ္စပ္ျပည္နယ္မ်ားကိုလည္း  ျဖည့္ဆည္းခင္းက်င္းေနသည္။ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္ေျပာရလွ်င္ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ အေရးပါလာေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အျခားေဒသမွာ Chennai ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာတြင္ အိႏၵိယ၏ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ Chennai မွ စတင္ထြက္ခြာ၍ ကိုလံဘိုတြင္ ခရီးဆံုးသည့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ( ယင္းမွာ Channai-Krishnapatnam- ရန္ကုန္-ကိုလံဘို လမ္းေၾကာင္းေနာက္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။) ေနာက္ထပ္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ပူးတြဲရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ကို Chennai ၌ က်င္းပႏုိင္ရန္လည္း အလားအလာရွိေနသည္။ ကုိးလ္ကတၱားႏွင့္အတူ အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကုန္းလမ္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမားစြာအက်ိဳးအျမတ္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္း ဆက္သြယ္မႈက Chennai အတြက္ ဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

Chennai သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရွည္လ်ားစြာထိစပ္ေနေသာ အိႏိၵယ၊ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူ Chettiar(စစ္တေကာင္း/ခ်စ္တီး) အသိုက္အဝန္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးသြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္း ေရာက္သည့္အခါ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားအတြက္ ေငြေခ်းငွားသူမ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္အတူ ခ်စ္တီးအမ်ားအျပားကို တိုင္းျပည္မွထြက္ခြာရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သိသာထင္ရွားေသာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားမွာ တမီလ္နာဒူးမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္ ထိုအသိုက္အဝန္းကုိ လက္လွမ္းမီေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္လွသည္။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲထြက္ခြာ ေနထိုင္ေနၾကေသာ အိႏိၵယလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သစၥာရွိေသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားအာ႐ံုစိုက္မႈကို ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ားကိုမူ ယခုအခ်ိန္ထိ မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳထားပါသည္။ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးအေနအထားကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ၎တို႔အား စီးပြားေရးကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသင့္သည္။

အစိုးရအတြက္ ေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈတစ္ခုက အျခားသ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူတကြ သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ရန္ နည္းသစ္လမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုက႑တစ္ခုတည္းတြင္သာမက အဖြဲ႕အစည္းတည္ေဆာက္ျခင္း က႑တြင္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္္ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် သံုးဦးသံုးဖက္ပါဝင္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအတြက္ အခြင့္အလမ္းလည္းရွိ သည္။ ထိုအခ်က္က ျမန္မာတြင္ အိႏိၵယ၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္ ေရတိုစီးပြားေရးအျမတ္ရရွိမႈမ်ား သက္သက္ သာ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သံသယျဖစ္စရာ မလိုေသာ အမွာစကားကို ပါးေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ သည္။

အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ျမန္မာမူဝါဒကို အစိုးရတစ္ရပ္တည္းကပဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အိႏၵိယစီးပြားေရးက ပိုႀကီးမားေသာ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ျပသမႈမွာလည္း မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အိႏၵိယ၏ အာ႐ံုစိုက္မႈသည္ စီးပြားေရးကိစၥထက္ မက ဆက္ဆံသြားရပါမည္။ ယခင္ပုဂၢိဳလ္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိုဒီသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမ်ားအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံု ထင္ရွားရွင္းလင္းသည့္ အျမင္တစ္ခုကို မျဖစ္ မေနပုံေဖာ္ရပါမည္။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List