Wednesday, March 04, 2015

အေျဖရွာျခင္းေလာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေလာျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ မတ္လ ၂ရက္က တစ္နာရီခန္႔ၾကာ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ယခုေတြ႕ဆံုမႈသည္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး ထုိသု႔ိေတြ႕ဆံုရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ‘‘ေက်ာင္းသားကိစၥက ေပၚပင္ေပၚလာတာ၊ ဒီကိစၥက အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥဗ်။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးက ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံက်တဲ့ကိစၥ။ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥကလည္းအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥဗ်’’ ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္၀င္းကဆုိသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေတြ႕ဆံုေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအားလံုးက စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္။ ေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦး မည္ကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္ကုိ မသိရေသးသည့္တုိင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္ ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ‘‘အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားတစ္ခုခု ရိွေကာင္းရိွႏုိင္တယ္။ 

ျပည္တြင္းအေနအထားအရေျပာရရင္ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကလည္း ေရွ႕မတုိးသာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္မရိွ၊ အဲဒီအေျခအေနေတြေအာက္မွာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တမယ္လုိ႔ အတည္ျပဳႏုိင္ ဖို႔ ေဒၚစုရဲ႕အားကလည္း အေရးႀကီးေနပံုရတယ္’’ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကသံုးသပ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလည္း ရရိွမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး သေဘာတူညီမႈ မရိွထားပါကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အေနအထားရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ 

၂၀၁၅ ေမလတြင္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ သမုိင္း၀င္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ထိုေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး၌ တိုင္းျပည္အတြက္အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ခင္ လပုိင္းအနည္းငယ္အလုိ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ စစ္မွန္ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပုိင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔မွာ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍ ဆက္ဆံေရးေအးစက္ခဲ့ၾကသည္။ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဦးသိန္းစိန္က ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆုိျပဳ ထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယခုအခ်ိန္ထိ တိက်သည့္ တု႔ံျပန္မႈ မရိွေသးေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သည့္အခ်ိန္ကပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ရရိွေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ 

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီအစီရင္ခံစာတြင္ ပါတီ၏ သေဘာထားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ပုဒ္မအမ်ားစုကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ လံုး၀မကိုက္ညီေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၄) ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းပုဒ္မမ်ားျဖစ္ေသာ ၇၄(က) ႏွင့္ ၇၄( ခ)တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္က ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားသည္။ 

‘‘ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္သြားရန္ ျဖစ္ပါသည္ဟု အႀကံျပဳပါသည္’’ ဟုသာ ေဖာ္ျပထားသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုကဲ့သုိ႔ သေဘာထားရိွေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရမွာသာ ျပဳျပင္ေစလိုသည့္ သေဘာရိွၿပီး ဥပေဒအတုိင္း ျပင္ဆင္ရန္သာ တစိုက္မတ္မတ္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္ ဥပေဒအတုိင္း ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြက ‘‘ေပးထားခ်က္အတုိင္းပဲ ဆက္ေလွ်ာက္မယ္ထင္ပါတယ္။ 

ဦးသိန္းစိန္ဘက္က ေလွ်ာ့ေပးမယ္မထင္ဘူး’’ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘‘ညိႇႏႈိင္းႏိုင္ေျခေတာ့ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီညိႇႏႈိင္းတာေတြဟာ သူႏုိင္ကုိယ္ႏုိင္(Win Win) ျဖစ္တာထက္ အစိုးရနဲ႔ အာဏာရပါတီက အသာစီးယူထား တာမ်ိဳး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လာႏုိင္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းကသံုးသပ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ မတုိင္မီ အတိုက္အခံႏွင့္ အစိုးရၾကား သေဘာတူညီမႈမရရိွပါက ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပႆနာမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စာေရးဆရာဦးေက်ာ္၀င္းကသံုးသပ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စင္ကာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂုိေခ်ာက္ေတာင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ႏုိင္ေျခရိွသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ 

ထိုေျပာစကားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ NLD ပါတီမပါဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတုိင္းရင္းသား ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွအေနအထားအရ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအနည္းဆံုးႏုိင္ေျခရိွသည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္က ထိုပမာဏျဖင့္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုုင္ခဲ့ပါက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအေပၚ လက္ခံမလာႏုိင္မည္ကို စုိးရိမ္သူမ်ားလည္းရိွသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကား တစ္စံုတစ္ရာ သေဘာတူညီမႈရရိွထားရန္ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေသာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ိဳးျဖစ္ရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ 


သို႔ေသာ္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကိုမူ မသိရိွေပ။ ‘‘တကယ္ပဲ Pre Election Negotiation (ေရြးေကာက္ပဲြႀကိဳ ညိႇႏႈိင္းမႈ) လုပ္ခ်င္တာလား (ဒါမွမဟုတ္) လက္ရိွႏုိင္ငံေရးဖိအားေတြ ေလ်ာ့ေစခ်င္လို႔လားေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒီတစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွပဲသိမယ္ ထင္တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးကသံုးသပ္သည္။

7daydaily

No comments:

Post a Comment

My Blog List