Thursday, September 04, 2014

လူဦးေရကိစၥ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘာေၾကာင့္ ကမၻာကိုလွည့္ျဖားခဲ့သလဲႏွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္း အႀကိဳရလဒ္က အေတာ္ပင္အံ့ဩစရာျဖစ္ခဲ့ရ သည္။ အစိုးရက အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကတည္းက ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည့္ သန္း ၆၀ ေသာလူထုရွိရမည့္ တိုင္း ျပည္တြင္ ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ စာရင္းအရ ၅၁ သန္းခန္႔ သာရွိေနသည္။
‘‘ျမန္မာ့သန္းေခါင္စာရင္းခန္႔ မွန္းသည္ထက္ ကိုးသန္းေလ်ာ့ နည္းေန’’ဟု ဘီဘီစီက သတင္း ေပးပို႔သလို ေအပီကလည္း ‘‘လူ ၅၁ သန္းသာ သူ႔မွာ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာေတြ႕ရွိ’’ဟု ဆိုသည္။

ေခါင္းစဥ္ႀကီးမ်ားက ယင္း သို႔ဆုိေနေသာ္လည္း ကြၽမ္းက်င္သူ အမ်ားစုကေတာ့ တအံ့တဩမရိွ ၾကပါ။ လူဦးေရစာရင္းေလ့လာ သူမ်ားက သန္း ၆၀ ဆုိသည့္နံပါတ္ ကိုခ်ဲ႕ကားထားသည္ဟုဆိုေနခဲ့သည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရလည္း ယင္းအခ်က္ကို သိၿပီးျဖစ္ေနသည္ဟုပင္ သူတို႔ က ေျပာဆုိေနၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခုသန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္သည့္ႏွစ္အၾကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သန္းေခါင္စာရင္း ႏွစ္ႀကိမ္သာေကာက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တံခါးပိတ္ဝါဒျဖင့္ စစ္တပ္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ မွန္ကန္ေသာလူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူရရွိရန္လည္း မလြယ္ကူခဲ့ပါ။

ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းမ်ားကရွိေနပါသည္။ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ အစိုးရ၏ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ထြက္ေျပးေနခဲ့ၿပီး လူဦးေရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေႏွးေကြးေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ကို အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာကို တျဖည္းျဖည္းလက္ ကမ္းႀကိဳလာေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရတုိးႏႈန္းေႏွးေကြးေနသည့္ အျဖစ္က အမ်ားျမင္ကြင္းသို႔ ေရာက္လာေတာ့သည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္သည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ား မပါရွိခ်ိန္တြင္ သန္း ၆၀ ဆုိသည့္ အေရအတြက္ကို အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအပီက ဆိုသည္။ ၁၉၇၃ ႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ မ်ားအၾကား တုိးတက္ေနေသာ လူဦးေရကို အေျချပဳၿပီး သန္း ၆၀ ဆုိသည့္ အေရအတြက္ကို ျမန္မာ အစိုးရက ခန္႔မွန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္ မွားယြင္းေနသည္မွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢစာရင္း အင္းအေရအတြက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲ ၏ ယခင္ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ သန္းေခါင္ စာရင္း၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နည္းပညာအႀကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ျဖစ္သူ မစၥတာေပါလ္ ေခ်ာင္းက Foreign Policy အား ေျပာဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူအခ်ိဳ႕က မစၥတာေခ်ာင္းႏွင့္ သေဘာထား တူညီခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကုလသမဂၢမွ ေဒသအလုိက္ ေမြးေသႏႈန္းေလ့လာသူ မစၥတာ ေသာမတ္စပူရင္ဘက္က ယင္း အေရအတြက္ထက္မ်ားစြာေလွ်ာ့ ေပါ့ခန္႔မွန္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္သာရရွိေန ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ မ်ားက လူအိုမ်ားဦးေရကို ေဖာ္ျပေနခဲ့ၿပီး ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းကို တရား ဝင္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမရွိ ဟု ဆိုသည္။

သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက လည္း အလုပ္သမားမ်ားစြာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾက ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ျမန္မာတစ္သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပဆုိခဲ့သည္။ မွတ္ပံုမတင္ ထားသူ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၄၁၅,၀၀၀ (ေလးသိန္း ေက်ာ္)ကို ထည့္တြက္မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေန ၾကသူ ျမန္မာမ်ားသံုးသန္းခန္႔ရွိေန သည္ဟု မစၥတာစပူရင္ဘက္က တြက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရခန္႔ မွန္းထားေသာ ျပည္တြင္းေန သန္း ၆၀ လူထုတြင္ ယင္းသို႔ျပည္ပထြက္ ခြာသူမ်ားကို ထည့္တြက္ခဲ့ျခင္းမရွိ ပါ။

‘‘တကယ္ေမးရမယ့္ ေမးခြန္း က ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရက လူဦးေရသန္း ၆၀ ဆုိတာကို တစိုက္မတ္မတ္ေျပာေနခဲ့ရသလဲ ဆုိတာပါပဲ’’ဟု မစၥတာေခ်ာင္းက ေျပာဆုိသည္။

‘‘၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္ေတြ က လူဦးေရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးခ်ထား တဲ့မူတစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ ဒါက မူ အသစ္ခ်မွတ္တဲ့အခ်ိန္မတိုင္မီ အထိပါ။ ျမန္မာက သားသမီးဦး ေရတုိးျမႇင့္ဖို႔ဆိုတဲ့ မူရိွခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ျမန္မာကလူဦးေရ နည္းေနတယ္လို႔ ယူဆထားတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ႂကြယ္ဝတဲ့ သယံဇာ တေတြကို ျပည့္ျပည့္ဝဝအသံုးခ် ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လူဦးေရတုိးဖို႔လုိ တယ္လို႔ လက္ခံထားခဲ့တယ္။ အခုလို(လူဦးေရအေရအတြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး) တင္းခံေနတာက အဲဒီတုန္းကအေၾကာင္းေတြကို အေျခခံေနခဲ့တာပါ’’ဟု မစၥတာ စပူရင္ဘက္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝလွေသာ္လည္း လူထု ၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆက္လက္ျဖစ္ ေပၚေနမႈအေပၚ သံုးသပ္သူ မ်ားက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား အျဖစ္ အၿမဲလိုေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစိုးရက လူဦးေရအေရ အတြက္ကိုခ်ဲ႕ကားလိုသည့္ အခ်က္ေနာက္ကြယ္တြင္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းခံမ်ား ရွိႏုိင္သည္။

‘‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအာဏာ သိမ္းခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ျမန္မာလူထုေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ကထြက္ေျပးရတာနဲ႔။ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကေနထြက္ခြာလာခဲ့ၾကတာ ေတြရွိတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေသြး ထြက္သံယိုျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူထုအံုႂကြမႈ နဲ႔ ၂၀၀၇ အၾကမ္းမဖက္လူထုဆႏၵ ျပဳမႈေတြ ေနာက္ပိုင္းမွာ လည္း လူ ေတြေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္း ျပည္ကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့တယ္’’ဟု စပူရင္ဘက္က ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဆုိင္ကလံုး နာဂစ္၏ ႐ုိက္ခတ္မႈကလည္း အထိီးက်န္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီကို ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာဆုိးရြားခဲ့ရျပန္သည္။ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းတစ္ သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ ရၿပီး ယင္းအက်ိဳး ဆက္ေၾကာင့္ လူေပါင္းသိန္းခ်ီ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့ပံုရသည္။

ယခုအခါ ခန္႔မွန္းထားသည္ ထက္ မ်ားစြာနည္းပါးေသာ လူဦး ေရကို အေျချပဳလာသည့္ကိစၥရပ္ မ်ားကို ျမန္မာက ရင္ဆိုင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ပို၍နည္းပါးေသာစားသံုးသူ၊ ပို၍ နည္းပါးေသာ အလုပ္သမားအင္ အားတုိ႔ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔က ႏုိင္ငံ တကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ႐ိုက္ ခတ္မႈရွိလာႏုိင္သည္။ ဒီမုိကေရစီ က်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္လက္ခံလုိက္ ခ်ိန္ လြန္ခဲ့ သည့္ သံုးႏွစ္ကစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ျမန္မာက ႀကိဳးစားေနခဲ့ရသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ၊ ဆိုးရြားေနဆဲတုိက္ ပြဲမ်ားကလည္း တုိင္းျပည္၏ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ေႏွး ေကြးေစခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို တုိင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေကာက္ခံ မည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ အစိုးရက႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ ၎ တို႔၏ လူမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပျခင္းပိတ္ပင္ ထားလုိက္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားအၾကား စစ္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ စာရင္းေကာက္ယူသူ မ်ားက ေကအိုင္အိုကခ်င္တပ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမသို႔ သြား ေရာက္ရန္ အဆင္မေျပခဲ့။

ျမန္မာ့သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈဆုိင္ရာနည္းပညာ အႀကံေပးသူေနာက္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ မစၥတာဒန္ကင္ေရာင္းက ေကာက္ယူရရွိသည့္စာရင္းတြင္ မရရွိသည့္ေဒသမွ လူဦးေရကို ထည့္သြင္းပါက လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂ သန္းထပ္တုိးလာမည္ဟု ဆုိ သည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးသတ္မွတ္ မႈကို ယခုလိုသာ ျပ႒ာန္းမည္ဆုိ လွ်င္ သန္းေခါင္စာရင္းက လူမ်ိဳး ေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ပိုဆုိးေစမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုမ်ားအၾကား ပို၍နက္ ႐ႈိင္းစြာေသြးကြဲေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏုိင္ငံတကာပဋိပကၡမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕က သတိေပးလုိက္သည္။

ဤသန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိသမိုင္းကို မ်ားစြာထင္ဟပ္ေနေပသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းအသစ္သည္ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈတိုးျမင့္လာေရးကို ေျခတစ္လွမ္းတက္လွမ္းေနခ်ိန္မွာ ပင္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက ကာလရွည္ၾကာဖိႏွိပ္ထားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို လူျမင္ကြင္းထုတ္ ျပရသည့္ စိန္ေခၚမႈကိုလည္း လက္ ခံယူေနရေတာ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List