Thursday, September 04, 2014

၂၀၁၅ ပင္မ သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈ၌ လူမ်ိဳးစု က႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑ ထုတ္ျပန္မည္ မဟုတ္


၂၀၁၅ ေမလ၌ ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မသန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈတြင္ လူမ်ိဳးစုက႑ ႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိရန္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းက႑ ႏွစ္ခုကို ေၾကညာေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လူမ်ိဳးစုက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳးစုအမည္မ်ား အျငင္းပြားမႈ မရွိေစရန္၊ ရွိရင္းစြဲ လူမ်ိဳးစု အမည္မ်ားကို တိက်စြာ စာလုံး ေပါင္းႏိုင္ရန္၊ မွားယြင္းမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထပ္တိုးလူမ်ိဳးစုအမည္မ်ားကို ထပ္မံ ေပါင္းထည့္ႏိုင္ေရး အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အဖြဲ႔တခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးအထိ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပသြားရန္ရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

ထိုညီလာခံကို ၂၀၁၅ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္ ပင္မလူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္အၿပီးတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

“လူမ်ိဳးစု က႑မွာဆို တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု စာရင္းနဲ႔ ထပ္တိုး တိုင္းရင္းသားစာရင္းေတြ ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ စာရင္းကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက ေနာက္က်ၿပီးမွ ထြက္ပါမယ္။ ဒါေတြက အစည္းေဝးေတြလုပ္ၿပီး ေသခ်ာ အတည္ျပဳရမွာမို႔ပါ”ဟု ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(UNFPA) မွ Census Technical Observer ျဖစ္သူ Mr. Fredrick Okwayo ကလည္း ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ုံး၌ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ Mr. Fredrick Okwayo က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ၏ ပထမအဆင့္ ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၅၁ ဒသမ ၄ သန္းေက်ာ္ ရိွသည္ဟု အစိုးရက ဆိုသည္။

ဒုတိယ အဆင့္ ပင္မ သန္းေခါင္စာရင္း ထုတ္ျပန္မႈကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီးေနာက္ တတိယ အဆင့္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အျခား သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မ်ားကို ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယအဆင့္ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း အေပၚ အေျခခံ သည့္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ က႑အလိုက္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ေကာက္ခံသည့္ ပံုစံ၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မည္မွ်အထိ ယံုၾကည္ႏိုင္သည္၊ မည္မွ်အထိ စစ္မွန္သည္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Fredrick Okwayo က ေျပာသည္။

ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အေပၚတြင္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မူလက သန္း ၆၀ ရွိမည္ ဟု တြက္ခ်က္ၿပီးမွ ယခုေလ်ာ့နည္း ေနရသည္မွာ ၁၉၈၃ ခုတြင္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္ စာရင္းကို အေျခခံ တြက္ခ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ ေရွ႕ေျပး လူဦးေရစာရင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၌ ပင္မစာရင္းထြက္လာခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆိုသည္။

“၈၃ ခုႏွစ္ ေကာက္တဲ့ အေျခခံကို ၾကည့္ၿပီး အစိုးရဘက္က လူဦးေရ တိုးႏႈန္းကို တြက္ခဲ့ၾကတာမွာ တႏွစ္မွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမယ္ တြက္လို႔ သန္း ၆၀ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကလည္း မွားယြင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တြက္ပံု မတူခဲ့တာပါ။ ဒီလို မွားယြင္းမႈက ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ဖူးပါတယ္”ဟု Mr. Fredrick Okwayo က ေျပာဆိုသည္။

ေရွ႕ေျပး ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ လူဦးေရ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ျပည္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကသူမ်ား မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္ေငြရရွိရန္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းက႑ ဆိုသည္မွာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတြက္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းကို ဆိုလိုေၾကာင္း ဗဟုိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ထို က႑ကို ေနာက္ခ်န္ေၾကညာရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“စက္မႈလုပ္ငန္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ။ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ အကူအညီနဲ႔ စစ္ေဆးမယ္။ အတည္ျပဳခ်က္ ယူမယ္”ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ေက်းရြာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း က႑ အတြက္ ေကာက္ယူရာ၌ ေကာက္ယူရမည့္ စာရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေန သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္ဟုလည္း ၎က ေျပာျပသည္။

“ဆိုက္ကား နင္းတယ္။ အုန္းပင္ တက္တယ္။ ဒါေတြက အလုပ္အကိုင္ေတြပဲ။ ဒါေတြကို ေကာက္တဲ့ အခါမွာ ေကာက္တဲ့ပံုစံက ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္အတိုင္း ေကာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာ စာရင္းေပါက္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြမွာ ဆိုက္ကား နင္းတာ၊ အုန္းပင္ တက္တာ၊ ေက်ာက္တူးတာ၊ ေဗာက္လုပ္တာ ဒါေတြ မပါေတာ့ သတ္သတ္ ေကာက္ရတယ္။ ဒီအတြက္ အခုလို ေနာက္ခ်န္ ထုတ္ေပးတာပါ” ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာဆိုသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List