Wednesday, October 02, 2013

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္း မရွိဆိုသည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေက်နပ္မွုအရွိဆုံး ရလာဒ္ ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကား

Wednesday, October 2, 2013
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အားရမွုအ ရွိ ဆုံးရလဒ္သည္ တိုင္းရင္းသား မ်ားက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ ျခင္းမျပဳဆိုသည့္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို အခိုင္အမာဆုပ္ ကိုင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေအာက္တို ဘာအတြက္ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန႔္ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြား သည္။ ယင္းအခ်က္မွာ မိမိတို႔ သေဘာအေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ပါဝင္ျခင္းဆိုသည့္ အ ေျခခံမူကို ထင္ဟပ္ေစ သည္ဟု လည္း သမၼတက ေျပာသည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတက လစဥ္ ေျပာၾကားေနသည့္ ေရဒီယိုမိန႔္ ခြန္းျဖစ္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁ရက္က ေျပာၾကားရာတြင္ အ ထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတက ေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မွုကို အစဥ္တစိုက္ႀကိဳး ပမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္မွု ပုံစံႏွင့္ စိတ္ေစတနာမွန္ျခင္း၊ မွား ျခင္းသည္ သမိုင္းက ဆုံးျဖတ္ေပး မည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာ သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လုံး လိုလားေတာင့္တေနေသာ ခိုင္မာ၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တို႔အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္း ၿပီးမၾကာမီ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းသို႔ လာရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကလည္း အ ျပဳသေဘာတုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေရး ထိုးနိုင္ခဲ့သည့္တိုင္ မလႊဲမေရွာင္ နိုင္သည့္ ထိေတြ႕မွုမ်ားရွိခဲ့သလို အခ်င္းခ်င္းညႇိႏွိုင္းမွုျဖင့္ တိုက္ပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေရွာင္လႊဲ နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ ယာယီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ဦးေအာင္ေဇယ်က ''တိုင္းျပည္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု အားနည္းေနေသးတယ္။ ပြင့္လင္း ျမင္သာမွုမရွိတာရဲ့ အဓိကအား နည္းခ်က္ကလဲ ပုဒ္မ-၁၈က အ ဓိကအားနည္းခ်က္ပဲ။ ပုဒ္မ-၁၈ ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုက သူတို႔ရင္ထဲမွာ ရွိတာကို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္က်ဴး လာနိုင္မယ္''ဟု ေျပာသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ ပူးေပါင္း ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးအင္ အားစုတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္နိုင္ ပါက အားလုံးရယူပိုင္ဆိုင္လိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ နိုင္ငံေရးအင္အားစုအ သီးသီး၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအ ဖြဲ႕မ်ား၊ လူမွုေရး၊ ဘာသာေရးအ သင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးပါဝင္မွ နိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အခမ္း အနားကိုလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးတခ်ိဳ႕မွ ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလို ခ်င္သည့္ဆႏၵ၊ လူငယ္မ်ား၏တက္ ႂကြလွုပ္ရွားမွုမ်ားသည္လည္း ျပည္ သူမ်ားပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွုတြင္ ေအာင္ျမင္မွု ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သမၼတက ေျပာသည္။
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၏ ယာယီေကာ္မတီအ တြင္းေရးမွူး ဦးေအာင္ေဇယ်က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ညီညြတ္ မွုရွိေစရန္မွာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန႔္ မခြဲျခားဘဲ တန္းတူရည္တူအခြင့္ အေရးရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီကို သြား ေနသည္ဟုေျပာေသာ္လည္း မည္ သည့္စံႏွုန္းႏွင့္ သြားေနသည္ကို ေၾကညာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပြင့္ လင္းျမင္သာမွုရွိရန္လိုေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ တစ္ျပည္လုံးအတိုင္းအတာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္တစ္ရပ္ကို မၾကာမီကာလ တြင္ ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီး သီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ေတာင္းဆိုထား သည့္အခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ျပည္လုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအ သီးသီးတို႔က နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ားကို သေဘာ တူညီမွုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။ နန္းသီတာဝင္း
The Yangon Times

No comments:

Post a Comment

My Blog List