Wednesday, September 18, 2019

ဘာသာႀကီးေလးခုႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕လာသည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေနရာအနည္းဆံုး ၁၄ ခုသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္း


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ရက္၂၀ေက်ာ္အတြင္း ဘာသာႀကီးေလးခုုႏွင့္သက္ဆုုိင္ေသာ အနည္းဆံုုးေနရာ ၁၄ ခုသုုိ႔ ေငြေၾကးႏွင့္ စား ေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုုိ သြား ေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုုမ်ား ႏွင့္ေစတနာ ရွင္ျပည္သူမ်ားကုုိယ္စား သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သတင္းထုုတ္ျပန္ၿပီး  ယမန္ေန႔ (စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္)တြင္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနရာေျခာက္ခုု သုုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္တိုု႔က စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈလုုိအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုုိ အပ္လုုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟုု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဗုုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ စတင္ထမ္း  ေဆာင္သည့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပုုိင္း ႏုုိင္ငံသား အမ်ားဆံုုးကုုိးကြယ္ရာ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ေန ရာမ်ားသို႔သာ သြားေရာက္လွဴ ဒါန္းသည္ကုုိ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး အျခားဘာသာေရးဆုုိင္ရာ အ ေဆာက္အအံု၊ ေနရာမ်ားသုုိ႔သြား ေရာက္လွဴဒါန္းသည္ကုုိ ေတြ႕ရ ေလ့မရွိေၾကာင္း  ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က  သံုုးသပ္သည္။
ယခင္ကာလမ်ားက ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စလင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုုိင္သည့္ေနရာမ်ား သုုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းေလ့မရွိဘဲ ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးႏွိပ္ ကြပ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြေျပာၾကားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာ ၿပီးခ်ိန္၌ ယင္းေနရာမ်ားသုုိ႔တပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု သံုုးသပ္ခ်က္မ်ားကုုိ တံုု႔ျပန္ရန္မရွိ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဆုုိသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီခ်ဳပ္သည္ ဘာသာေလးခုုႏွင့္ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အသင္း အဖဲြ႕မ်ားကုုိ ၾသဂုုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ စတင္ထိေတြ႕ခဲ့ ၿပီး ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔မုုိက္ကယ္ကက္သလစ္ဘုုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဦးေက်းဂ်ာေမ့ဗလီသုုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔အျပင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပရိယတၱိစာသင္ တုုိက္မ်ား၊ သာသနာ့ႏြယ္ဝင္ သီလရွင္ စာသင္တုုိက္မ်ားႏွင့္ ဘုုိးဘြားရိပ္သာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ဒုုတိယပတ္ အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ မစုုိးရိမ္ေက်ာင္းတုုိက္၊ ဗန္းေမာ္ ေက်ာင္းတုုိက္၊ ဂြၽန္းဗလီႏွင့္ ကက္ သလစ္ ဘုုရားေက်ာင္းမ်ားသုုိ႔  ဆက္လက္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔တြင္လည္း ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ရွိ မြတ္စလင္ ကုုသုုိလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုု၊ ခရစ္ယာန္ကက္သလစ္ ဘုုိးဘြား ရိပ္သာ၊ ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ေဆး႐ံုု၊ ေညာင္တုုန္းေက်ာင္းတုုိက္၊ သွ်ရီသွ်ရီ စႏၵီမယ္ေတာ္ ဘုုရားေက်ာင္း၊ ဇဖရ္ရွားဂူဗိမာန္သုိ႔ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။
‘‘ဗုုဒၶဘာသာတစ္ခုုတည္းကုုိ ကြက္ၿပီး အားေပးတာမဟုုတ္ဘူး ဆုုိတာမ်ိဳး ျပရာေရာက္တယ္။ ျပဖုုိ႔လည္း လုုိအပ္တာကုုိး။ အခုုအခ်ိန္မွာ ဒါေတြကုုိ ထူးထူးျခားျခား လုုပ္လာတာကေတာ့ တပ္မေတာ္ကုုိ ကုုလသမဂၢတိုု႔၊ ရန္ဟီးလီတုုိ႔က အုုိင္စီစီတင္ဖုုိ႔၊ ဘာသာေရး အရဖိႏွိပ္မႈေတြ ရွိတယ္လုုိ႔ စြပ္စဲြ လာေတာ့ အဲဒါေတြကုုိ ေခ်ဖ်က္ ခ်င္တာလည္း ပါမွာေပါ့’’ဟုု ႏုုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ သီေပါအမတ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
သုုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ မည္သူ၏တုုိက္တြန္းခ်က္၊ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္၊ ဖိအားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုုတ္ဘဲ ၎၏ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္  သည္ဟုု တပ္မေတာ္က တံုု႔ျပန္ထားသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုုိယ္တုုိင္ကလည္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းရာတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ၌ ဘာသာေရးအရ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ ကုုိးကြယ္ခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္အ ေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထုုိသုုိ႔ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုုိ ႀကိဳ ဆုုိေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုုိကေရစီဖဲြ႕စည္းမႈအရ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု၊ ဘာသာေပါင္းစံုု (Multiculturalism)သည္ တဲြလ်က္ပါေနေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ေခါင္းေဆာင္ ဦးျမေအး က သံုုးသပ္သည္။
‘‘ဒီလုုိ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သြားေပးတာ ကြၽန္ေတာ္က အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ လုုပ္လည္းလုုပ္သင့္တာၾကာၿပီ  ဗ်ာ။ ဟုုိးအရင္ကတည္းက လုုပ္ သင့္တယ္လုုိ႔ ျမင္ပါတယ္’’ဟုု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ကုုလ သမဂၢႏွင့္ အေနာက္ႏုုိင္ငံမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူနည္းစုုတုုိင္း ရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုုိ အေလးအနက္ထားရန္ တုုိက္ တြန္းဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ လက္ရွိမွသာ တုုံ႔ျပန္မႈမ်ား စတင္လာသည္ဟုု ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း ႏုုိင္ငံေရးသုုေတသီ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္သန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
‘‘ဘာသာေရးအဖဲြ႕အစည္း ေတြကုုိ သြားေရာက္လွဴဒါန္းတာ ထက္ ပုုိလုုိအပ္တယ္’’ဟုု ၎က ဆုုိသည္။
တပ္မေတာ္အစုုိးရ လက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တပ္ မေတာ္ကုုိယ္၌က အစုုိးရအႀကီး အကဲအျဖစ္ေနရာယူထား၍ ဗုုဒၶဘာသာအပါအဝင္ အျခားကုုိး ကြယ္ရာဘာသာႀကီးမ်ားႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားရွိေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ေျပာ သည္။
‘‘တပ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာသာ ေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြကုုိ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးအပ္မႈျမင္ ကြင္းက ဦးသိန္းစိန္ တက္လာၿပီး ေနာက္ပုုိင္း ေတြ႕ျမင္ရခဲတယ္’’ ဟုု ၎က ဆုုိသည္။
ထုုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ဘာသာေရးအသင္းအဖဲြ႕မ်ားထံ လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းသည္ ႏုုိင္ငံေရးအရ စည္း႐ံုုးေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏုုိင္ သလုုိ တပ္မေတာ္က ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္မႈမရွိသည္ကုုိ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ျပေရးအတြက္  ပုုဂၢိဳလ္ေရးရင္း ႏွီးမႈ ထူေထာင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ ႏုုိင္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ခန္႔မွန္း သည္။
‘‘ေျပာခ်င္တာက ႏုုိင္ငံေရးအရ ႏုုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေနရာကုုိ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပံုုရပါတယ္’’ဟုု ၎က ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္ၾကည္း၊ေရ၊ေလမိသားစုမ်ားကိုယ္စား တပ္ခ်ဳပ္က ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ.အစည္းမ်ားထံ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းကစ၍ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀၀
ေက်ာ္ႏွွင့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲမ်ားလွဴဒါန္းထားသည္။
7Day   

No comments:

Post a Comment

My Blog List