Friday, June 19, 2015

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ (က) ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦး ေဆြးေႏြးရန္ စာရင္းေပးထားၿပီး ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္


အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)ပါ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦး ေဆြးေႏြးရန္ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္းကုိ ဇြန္ ၂၃ ရက္၌ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က) အတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ကုိယ္စားလွယ္ ၇၅ ဦး အမည္စာရင္းေပး သြင္း ထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၃၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ၂၆ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သံုးဦး၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီက ႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအင္အားစုပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီမွႏွစ္ဦး၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသား ပါတီကတစ္ဦး၊ တေအာင္းပေလာင္ အမ်ဳိးသားပါတီက တစ္ဦး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီမွ တစ္ဦး၊ ဖလုံစေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ တစ္ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ တစ္ဦးတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဇြန္ ၂၃၊ ဇြန္ ၂၄၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္တုိ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦးအစား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးရဲ႕ အမည္စာရင္းကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးရန္နဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ကုိယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦး စလုံးေဆြးေႏြးလုိက ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါေၾကာင္းနဲ႔ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့လုိပါကလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ပန္ၾကားလုိပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရနဲ႔ က်န္ပါတီမ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရကုိေတာ့  အမည္စာရင္း ေပးသြင္းထားတဲ့အတုိင္း ခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကုိ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တြင္ အခန္း(၃) ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား အခန္းတြင္ ပုဒ္မႏွစ္ခု၊ အခန္း  (၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အခန္းတြင္ ပုဒ္မတစ္ခုႏွင့္ အခန္း (၁၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္းတြင္ ပုဒ္မတစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄၃ ဒသမ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဇြန္ ၁၀ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၌ ပုဒ္မ ၅၉၊ ပုဒ္မခြဲ(စ)တြင္ “မိမိကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘတစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္႐ုိေသသူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။ ထုိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံ စားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ” ဟု အစားထုိး ျပင္ဆင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group


No comments:

Post a Comment

My Blog List