Wednesday, June 17, 2015

သံလြင္ျမစ္ေပၚေရကာတာ လွ်စ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ပါ၀င္ေသာ ဧရိယာမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟုဆုိ


သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားကုိ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။

“ကြမ္းလံုစီမံကိန္းမွလႊဲ၍ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည့္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ကြမ္းလံုေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္မည့္ ရာဘာပင္မ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးမ်ား ညိႇႏိႈင္းေပးေပးေခ်လ်က္ရွိပါတယ္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၄စုကုိလည္း E/SIA အစီရင္ခံစာပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပည္သူ လူထု ေက်နပ္သည့္အဆင့္ ေရာက္ရွိသည္ အထိ ၀န္ႀကီး ဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ေဒသခံရြာသား မ်ား ညိႇႏိႈင္းၿပီး စီးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရကာတာလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ငါးခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ကြမ္းလံုစီမံကိန္း တစ္ခုသာ JVA(Joint Venture Agreement) ေရးထုိးထား ကာ လူမႈစီးပြားဘ၀ တာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေဒသတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိ သည္။ ေဒသအေျခ အေနႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိ သည့္ သီးႏွံ၊ သစ္ပင္းမ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းေပးေလ်ာ္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ လက္ခံ ႏုိင္သည့္အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လုိအပ္ သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကြန္းလံုစီမံကိန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ယခုလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ကာ ေတာင္းဆုိထားေသးသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၆၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္က သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ဆံုး႐ံႈးရမႈအတြက္ မည္သုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ႏွင့္ ေရကာတာဧရိယာအတြင္း ရွိ သစ္မ်ားခုတ္ျခင္း၊ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကုိ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကုိ သိလုိသည့္ဟု  ေမးျမန္မႈအေပၚ အထက္ပါ အတုိင္း ေျဖၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြမ္းလံု၊ ေနာင္ဖ၊ မန္ေတာင္း၊ တာစန္း-မုိင္းတံု ေရႊလီ ၃ အထက္ရဲရြာ အထက္က်ိဳင္းေတာင္ ေရကာတာမွ ေရအားလွ်ပ္ စစ္ထုတ္ယူရာမွာေဆာင္ ရြက္မႈ မွ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ႔ စီမံကိန္းရွိ ေရ၀ပ္ဧရိယာမွာ ပါတဲ့ ေက်းရြာ မ်ားရွိ ႏုိင္သလုိ႔ လယ္ယာေျမမ်ား ဥယာဥ္ၿခံေျမမ်ားလည္းရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္းသစ္ပင္ လုတ္လွဲျခင္း၊သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္း မ်ားကုိ လည္းထိခုိက္လာႏုိင္မႈ ကုိေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္ေန ၾကပါတယ္” ဟုျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္ ကေျပာသည္။

ေရအားလွ်စ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႀကီးမားျခင္း၊ နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း အခ်ိန္ကာလၾကာျမင္စြာ တည္ေဆာက္ရျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုတည္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ ေနာင္ဖစီမံကိန္း၊ မုိင္းတံုစီမံကိန္း၊ ရြာသစ္စီမံကိန္း၊ ဟက္ႀကီးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္း အစီရင္ခံစာမ်ားကို အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘူးဟု ဆုိသည္။ E/SIA အစီရင္ခံစာ မ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိၿပီး ဘက္လုိက္မႈကင္းေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်းႏုိင္ငံမွ Snowy Mountain Engineering Corporation ကို ငွားရမ္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List