Thursday, April 23, 2015

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္ ရွိသင့္သည္


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာထူးအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည့္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္  တိုင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခန္႔အပ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားပါရွိသလို စြပ္စြဲျပင္တင္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားပါ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ျပဌာန္ထားသည္ ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။
အေျခခံဥပေဒ  အခန္း ၃ ပုဒ္မ ၇၁ တြင္- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ျဖစ္ေစ၊ ဒုတိယသမၼတ တဦးဦး ကိုျဖစ္ေစ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္ ဆိုၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊
(၂) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊
(၃) အက်င့္သိကၡာပ်က္ျပားျခင္း၊
(၄) ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ၏ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းျခင္း၊
(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

စြပ္စြဲျပစ္တင္သည္ဆိုသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ တခုခု ခ်ဳိ႕ယြင္းပါက ရာထူးႏွင့္မထိုက္ တန္ေတာ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး စြပ္စြဲမႈ မွန္ကန္ပါက တာ၀န္ေပးထားသည့္ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခန္း ပုဒ္မ ၂၃၃ တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ဖို႔ျပဌာန္းထားသလို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားအား  အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၅  ပုဒ္မ ၂၆၃ ျပဌာန္းၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္ေပးထားပါသည္။ အလားတူပင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ဥပေဒခ်ဳပ္တို႔ကိုလည္း အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ဖို႔ပါ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။

အေျခခံဥပေဒအရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးရာထူး( Political Post ) ယူထားသည့္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တာ၀န္ရွိသူေတြမွသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္တာ၀န္ ရွိသူေတြအထိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ အခ်က္တခုခုပ်က္ယြင္းပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ၿပီး စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း မွန္ကန္ ပါက ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲခြင့္အပ္ႏွင္းထားသူမ်ား ကို အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းပါက ျပည္သူကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္အပ္ႏွင္းထားျခင္းသည္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္ ျပ ဌာန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ မညီမွ်မႈ ရွိေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ တပ္မေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးရာထူး( Staff Post ) ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူး ခန္႔အပ္ျခင္းပုဒ္မကို ျပဌာန္းထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းတခုခု ပ်က္ယြင္းပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ ခြင့္မွာမူ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း မရွိေခ်။

အမွန္တကယ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက တိုက္ရိုက္ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခြင့္ မရွိေခ်။ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၇) ပုဒ္မ( ၃၄၂ ) အရ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ၂ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၂ ဦး၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (ကာ/လံု) ၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္အတိုင္းတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္ကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပး ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကာ/လံု၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း သမၼတက အတည္ျပဳ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ခန္႔အပ္ေပးရံု သာျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (တပ္ခ်ဳပ္) ရာထူးသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္တြင္ ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူရသည့္ တာ၀န္တင္မကပဲ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်သည့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ပါ ေနရာရ ထားသူ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျမင့္မားေသာ ရာထူး ရရွိထားသူတဦးကို အရည္အခ်င္းတခုခု ပ်က္ယြင္းပါက တာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါက မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည္၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ မွန္ကန္ပါက ရာထူးကေန မည္ကဲ့သို႔ ဖယ္ရွားႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ပုဒ္မထည့္သြင္းေရးဆြဲ မထားျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ သမၼတထက္ပင္ အာဏာပိုရွိေနပါသည္။ မ႑ိဳင္သံုးခုအနက္ သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ တနည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္။ အျခား ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္(လႊတ္ေတာ္)၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္(တရားေရး)တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္ လႊမ္းမိုးခြင့္ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္ခ်ဳပ္မွာမူ မ႑ိဳင္သံုးခုစလံုးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေနပါသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ ကာ ကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၊၀န္ႀကီးမ်ားကို တာ၀န္ေပးခြင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္လည္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား တာ၀န္ေပးခြင့္ရွိသည္။ သမၼတက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္ တာ၀န္ေပးခ်င္ေသာသူမ်ားကို အမိန္႔ထုတ္ျပန္ အတည္ျပဳေပးရျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းသတ္ မွတ္ေပးထားသည့္အတိုင္း တပ္မေတာ္သားအမတ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးခြင့္ရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္္သည္  စစ္ဘက္တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေနာက္ဆံုး အဆံုး အျဖတ္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္သည္ စစ္ဖက္တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါ၀င္ခြင့္ အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေခ်။

ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး သမၼတကိုေတာင္ အရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ အေျခခံဥပေဒ တြင္ေပးထားပါလ်က္  ႀကီးေလးေသာ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနရသူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ခြင့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပုဒ္မတခုအေနႏွင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမထားပါ သနည္း။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လူသားတဦးပင္ျဖစ္သည္။ လူသားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာဘ ေဒါသ မကင္းႏိုင္သလို အၿမဲတမ္းလည္း မမွန္ကန္ႏိုင္ေခ်။ မွားယြင္းႏိုင္သည္။ လြဲေခ်ာ္ႏိုင္သည္။

တာ၀န္မေက်ပြန္မွဳမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခုခု လြဲေခ်ာ္မႈ ရွိလာပါက  တားျမစ္ဖို႔၊ ကာကြယ္ဖို႔၊ အေရးယူဖို႔အတြက္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပဌာန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတာ၀န္ သည္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ျဖည့္စြက္ခြင့္၊ ျဖဳတ္ပယ္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည့္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အဓိက ရွိေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List