Friday, April 24, 2015

ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ကိုးကန္႔ျပႆနာ


ႏုိင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ျဖစ္ပြား ေနေသာ လတ္တေလာတုိက္ပြဲ မ်ား သည္ ယခင္ကျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ယွဥ္ လွ်င္ အေသးအမႊားသာျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားသည္ မၾကာမီ အနာဂတ္ ကာလ၌ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မည့္ တစ္ ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး ေအာင္ျမင္မႈကိုေရာ တ႐ုတ္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရးကိုပါ ၿခိမ္း ေျခာက္မည့္ အလားအလာရွိေန ပါသည္။
MNDAA ဟုေခၚသည့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ငါးႏွစ္တာ တိမ္းေရွာင္ေနကာ ကိုးကန္႔ေဒသကို ျပန္ လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ တုိက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း သူဆံုး႐ႈံး သြားေသာ နယ္ေျမကို ျပန္ရရန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံရရန္ ဖုန္ၾကားရွင္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက အက်ယ္ တဝင့္ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္အေျခစိုက္ျမန္မာ အစိုးရက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးစစ္ သားဒါဇင္ခ်ီက်ဆံုးအၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကိုးကန္႔ေဒသကို သံုးလၾကာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာ ခဲ့သည္။

တုိက္ပြဲမ်ား အရွိန္ျမင့္လာ ၿပီး ကိုးကန္႔နယ္စပ္ကိုေက်ာ္လာ ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အစိုးရေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကိုးကန္႔အုပ္စုမ်ား က ေျပာၾကားရာတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအိုင္ ေအ)ကဲ့သို႔ အင္အားေကာင္းေသာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားလည္း ကိုးကန္႔ တုိက္ပြဲမွာပါဝင္ခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရ အတြက္ေတာ့ ျပႆနာအသစ္ မ်ားေပၚလာ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္အုပ္စုမ်ား ျမန္မာ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ရန္ စုေပါင္းတပ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္ေရး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္က ျပည္ေထာင္စုတပ္အျဖစ္ သူတုိ႔ ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးပြဲစကား ဝိုင္းကေန စစ္ေျမျပင္အထိယူ သြားႏုိင္သည့္သေဘာရွိ၏။ တုိင္း ရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား စစ္ ေရးပူးေပါင္းမႈကို ကာကြယ္ေရးက ျမန္ မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယခင္ကတည္းက ဦးစားေပးကိစၥ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါမွာလည္း အစိုးရအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္း ေလာင္းသံက်ယ္ေလာင္စြာျမည္ ေနသည္ဆုိသည္မွာ သံသယျဖစ္ စရာမလို။

ကိုးကန္႔တုိက္ပြဲမ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို ျပန္လည္
သံုးသပ္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျဖစ္လာေစသည္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ တုိက္ခိုက္ ရန္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းက ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကခ်င္တုိ႔အတြက္ အဓိကအေရးပါလာခဲ့ သည္။ ကရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကေတာ့ သူတုိ႔နယ္ေျမေဒသတိုးတက္ေရး အတြက္ သီးျခားအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ ေျပာၾကားေန သည္။

ကိုးကန္႔တုိက္ပြဲသည္ ေကအိုင္ေအ(ေခၚ) ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား တုိက္ပြဲ မ်ားျပင္း ထန္ေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးက ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေတြရွိေနသည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္ သည္။ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က တျခား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားလိုပင္ ကိုးကန္႔ေရာ ကခ်င္အဖြဲ႕မ်ားပါ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ခိုင္မာေသာ ပံ့ပိုးမႈ မ်ားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုး ကန္႔လူမ်ိဳးမွာ တ႐ုတ္ဟန္လူမ်ိဳး တုိင္းရင္းသားတစ္စုအျဖစ္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ လည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။ ၂၀၀၉ ကလုိပင္ မ်ားစြာ ေသာကိုးကန္႔ဒုကၡသည္မ်ားက တိုက္ပြဲမ်ားစကတည္း က တ႐ုတ္ ျပည္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္က နယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု မ်ားကို အားေပးေနသည္ဟု သံသယရွိစရာျဖစ္လာသည္။ အမ်ားစုက ကိုးကန္႔သူပုန္မ်ား သည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္ခိုေန ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကၿပီး ထိုသူမ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ႐ုတ္ တရက္အလံုးအရင္းအင္အားႏွင့္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၾကသနည္း ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာ သည္။ (ေကာလာဟလမ်ားကေတာ့ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ တ႐ုတ္ရွိ သူတုိ႔၏ဘဏ္ အေကာင့္မ်ားကို ျပန္ သံုးႏိုင္ခဲ့ၿပီးသူတုိ႔တပ္မ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။)

ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကိုးကန္႔သူပုန္မ်ားအားအကူအညီေပးေန မႈအေပၚ တားျမစ္ေပးရန္ တ႐ုတ္အစိုးရထံေတာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲမ်ားက တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာသည့္အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာ၏ပိုင္နက္ကို တစ္လက္မမွ် အထိ မခံဟုဆုိကာ ကိုးကန္႔ေဒသကို စစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက ႏွစ္ဖက္ စလံုးကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေျဖ ရွင္းၾကရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္တုိက္တြန္းခဲ့ သည္။

၂၀၁၁ မွစ၍ သမၼတဦးသိန္း စိန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ ေဆာင္မႈကို သိပ္ဘဝင္မက်ခဲ့ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရသည္ နယ္စပ္ျပႆနာကို ျပန္လည္ခ်ိန္ ဆၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းေန ခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္သမၼတက သူ၏ အဓိကႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒအစီအစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုး လမ္းမႀကီးကို ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေခတ္မီတုိး တက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက အႀကီးအက်ယ္ အားထုတ္ႀကိဳး ပမ္းေနသျဖင့္ ျမန္မာကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုအားေပးရန္ မွာ တ႐ုတ္အတြက္ အဓိပၸာယ္မရွိ လွပါ။

သို႔ေသာ္ ကိုးကန္႔သူပုန္မ်ား က သူတို႔အေရးကို တ႐ုတ္အစိုးရအား ဖိအားေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ ပါလွ်င္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ျမန္မာ အေပၚ ယံုၾကည္မႈကို တျဖည္း ျဖည္းဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္ပါသည္။

(ဒီပလိုမက္တစ္ မဂၢဇင္းပါ ေဆာင္းပါးရွင္ Priscilla Clapp Why the Fighting in Kokang Threatens Peace in Myanmar ေဆာင္းပါးကို ထားထားျမင့္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ Priscilla Clapp သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ သံ႐ံုးအတြင္းဝန္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ Asia Society ႏွင့္ the U.S. Institute of Peace ၏ အႀကီးတန္း အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။)

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္လာသူမ်ားကုိေတြ႕ရစဥ္ / ဓာတ္ပုံ−Flickr.com
7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List