Tuesday, July 08, 2014

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း (၇.၇.၂၀၁၄)မႏၱေလးၿမိဳ႕ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အေရးေပၚမိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔ည ၈ နာရီက ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံႏွင္ ့ေရဒီယိုမ်ားမွ တဆင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါမိန္႔ခြန္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးသူ မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က သတိေပးလိုက္သည္။ သမၼတေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား -
ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလို မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ၿမိဳ႕ေတာ္လို႔ဆိုရမယ့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ အမႈအခင္းကိစၥတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မလိုလားအပ္တဲ့ ခ်ဲ႕ကားေသြးထိုး လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ ခ်က္ကို ေျပာၾကားလိုတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ အဆိုပါ ဆူပူရမ္းကားမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၾကသူမ်ားနဲ႔ ေသဆံုး သူ ႏွစ္ဦးအတြက္လည္း မိသားစုမ်ားနဲ႔ထပ္တူ ၀မ္းနည္းမိပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ စတင္တာ၀န္ယူစဥ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ဟာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထမ်ား ထြန္းကားရွင္သန္္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္းတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ ေရးသားခြင့္မ်ား ရရွိလာၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအျမင့္မားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား ထဲက တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ကိုလည္း ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မီဒီယာလြတ္လပ္မႈကို တုိင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ေရးသားေျပာဆိုမႈအစား ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ေပးလာပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားလိုပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ရာမွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ လူ႔အသိုက္အ၀န္းၾကားမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ား ရွင္သန္ထြန္းကားေရး ပဲြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္တဲ့ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံျခင္း၊ လူအမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵႏွင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစုရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ေလးစားျခင္းနဲ႔ မတူညီတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာျခင္းစတဲ့ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေမြးျမဴၾကရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားဟာ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ရာဘာသာတရားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးအပ္ထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ အတြင္းမွာပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ားဟာ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္က်မႈစတဲ့ နက္နဲတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ား စြာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေလ့ အထမ်ား ရွင္သန္ထြန္းကားတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတည္ေဆာက္ေရးကို တမင္ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရီ လံႈ႔ေဆာ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

မိမိတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး အတၱကိုေရွ႕တန္းတင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသူ မ်ားရဲ႕ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္ မဲ့ျပည္သူမ်ား နာက်င္ခံစားခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပံုရိပ္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိႇဳးႏြမ္းေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ား ၾကားမွာ အမုန္းတရားမ်ား ျပန္႔ပြားၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ ဖန္တီးမႈမ်ားဟာ တိုင္းျပည္ကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္တာပဲျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေရြးေသာ မိမိတို႔လူ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုလံုးကို အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ၿပီး ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မႏၲေလးသူ၊ မႏၲေလးသားမ်ားဟာ လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြးဘဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတဲ့ အစဥ္အလာရွိ ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ဦးရဲ႕ ပဲြလမ္းသဘင္မွာ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားမွာ တစ္ဦးက ကူညီဆင္ႏႊဲရင္းနဲ႔ ကိုးကြယ္ရာဘာသာခ်င္း မတူညီေသာ္လည္း အသြင္တူတဲ့ မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသားဆိုတဲ့ ေဒသစဲြစိတ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနၾကတဲ့ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြက္ပါ အတုယူစရာ စံျပလူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ မတည္မၿငိမျ္ဖစ္ေအာင္ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို အားလံုးလက္တဲြၿပီး အသိရွိရိွ၊ သတိရွိရွိနဲ႔ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ရွိရွိ တံု႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္မဲ့ေသဆံုးရမႈနဲ႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းစရာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္တိုင္ စိတ္ေျဖသာစရာတစ္ခုအေနနဲ႔ မႏၲေလးသူ မႏၲေလးသားမ်ားဟာ လူတစ္စုရဲ႕ မတရားဖန္တီးမႈကို လက္မခံဘဲ အတူလက္တဲြၿပီး ဟန႔္တားခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏွစ္ဖက္ဘာသာ၀င္မ်ားက လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားဟာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနမ်ားကို အတူလက္တဲြရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွာ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္သီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့ တန္ဖိုးမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ အခုလို ညီညီၫြတ္ၫြတ္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားေပးႀကိဳ ဆိုၿပီး လိုအပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ အားလံုးနဲ႔အတူ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အကူအညီကို ရယူၿပီး လိုအပ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးခဲ့သူမ်ားကိုလည္း စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေသြးထိုးလံႈ႔ေဆာ္ မႈမ်ားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ လံုး၀သည္း ခံမွာမဟုတ္ဘဲ ခ်က္ခ်င္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အက်ဳိးကို မေရွးရႈဘဲ ကိုယ္က်ဳိးအတၱကိုေရွ႕ တန္းတင္ၿပီး ႏုိင္ငံကို ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ားဟာ လူမ်ဳိးတိုင္း၊ ဘာသာတိုင္းရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခု မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ားဟာ လူတစ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တမင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း စြာျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ ရန္ျပဳမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့တုန္႔ျပန္ျခင္း မျပဳဘဲ တရားဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကား အပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားၾကီးထြားေစမယ့္ အေျပာအဆိုမ်ား၊ ေရးသားမႈမ်ားနဲ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားမေပးဘဲ ေရွာင္ရွားၾကဖို႔၊ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမျပဳၾကဖို႔နဲ႔ အဆိုပါအျပဳအမူမ်ားကို ျပတ္သားစြာအေရး ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံသားအားလံုးက အသိရွိရွိ၊ ဥာဏ္အေျမာ္ အျမင္ၾကီးၾကီးထားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အထူးလုိအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လက္ရွိမႏၱေလးမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အျခား မည္သည့္ေနရာေဒသမွာမွ ထပ္မံမျဖစ္ ပြားဖို႔နဲ႔ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစမယ့္ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ကိုလည္း တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ျပတ္သားစြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူအားလံုးက အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List