Wednesday, July 01, 2015

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အႏုတ္လကၡဏာႏွင့္ မေရရာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ


ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေျခဆင္းအေနအထား အရပ္အရပ္မွာ လက္ရွိ အာဏာရ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC) အဖို႔ မ်က္ႏွာမလွ၊ တာထြက္မေကာင္းဘဲ ရွိေနသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲစာရင္းက လူအမ်ား စိတ္ကုန္ရသည္အထိ အလြဲစာရင္း ျဖစ္ေနရ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္အဖို႔လည္း မ်က္ႏွာမလွ ဇာတိျပသလို ျဖစ္သြားသည္မွာ ပုဒ္မ ၄၃၆ အဆို လႊတ္ေတာ္ ၌မဲခြဲရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ဣေႁႏၵပ်က္ေလာက္သည့္အထိ ဝမ္းပမ္းတသာ လက္ခုပ္ လက္ဝါးတီး အားေပးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ယင္းအလြန္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ဒီမိုကေရစီ ေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အားရေလာက္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိမည္မဟုတ္ဟု ၫႊန္ျပေနသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၄၃၆ အတြက္ မဲခြဲရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရသည္ ဆိုေသာ္လည္း သတ္မွတ္သည့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မျပည့္ဟုဆိုကာ ႐ံႈးခဲ့ရေလရာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး သည္ လက္ရွိအေနအထားအရ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဝင္ထိုင္ေနျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္သမၼတ သက္တမ္းတခုအထိ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အာဏာလက္လႊတ္လိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပသရာေရာက္ သည္ဟု သံုးသပ္ရ သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ၊ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ လားဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာလည္း စတင္ေဝဝါးစ ျပဳေနသည္။ မဲစာရင္း အျငင္းပြားဖြယ္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ ေခ်ာ္ ျဖစ္မႈႏွင့္ ယင္းကိစၥအတြက္ တာဝန္ခံမႈ နည္းေနျခင္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မွန္ကန္မွ်တစြာ က်င္းပ ေရးႏွင့္ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပံုစံမ်ဳိး အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးကို သံသယျဖစ္ေစ သည္။ 

ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တနည္းတဖံုအားျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲရာ ေရာက္ေန သည္ဟူေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း စတင္ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။

တဖက္တြင္ UEC ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္၊ အမွားအယြင္း ျဖစ္လွ်င္ ခံမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္ သည့္ မဲစာရင္း ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားမွစ၍ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံ တကာက တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ေပးထား ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်ေပးထားသည့္ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမတိုင္မီ ရွိေနေသာ ႏွစ္ကာလအခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္ ဆိုသည္မွာလည္း UEC ကို ေမးရ မည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ေနာက္ျပန္ မလွည့္ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္ ေရွ႕မတိုးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းသည္ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ခက္သည့္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထား ျခင္း၊ ယင္း အေျခခံဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက အာဏာခြဲေဝမႈကို အုပ္စီးထားျခင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ပင္ အာဏာလက္ကိုင္ ရွိခဲ့ဖူးသူမ်ားက အက်ဳိးးစီးပြားအတြက္ အကာအကြယ္ ယူထားျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ အႏုတ္ လကၡဏာဘက္သို႔ ျပန္လည္ သက္ဆင္းေန ေၾကာင္း သက္ေသခံေနသည္။

တရားမွ်တေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား၊ ဤသို႔ဤပံုႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနပါလွ်င္၊ အစိုးရ၊ အာဏာရပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔အတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပ ႏိုင္ပါဦးမည္လား။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးသည္ လမ္းဆံုလမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနေပၿပီ။

လက္ရွိအေနအထားမွ ေနာက္ဆုတ္မသြားဘဲ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မဲထည့္ပိုင္ ခြင့္ရွိသူတိုင္း စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ မဲထည့္ပိုင္ခြင့္ တို႔ကို အစိုးရ၊ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တပ္မေတာ္တို႔ က အာမခံမွ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေပၚမည္ျဖစ္ သည္။ 

သို႔မွသာ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားထက္ပင္ ေခတ္ေနာက္က် သြားၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ ထူ ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List