Tuesday, December 09, 2014

သမၼတ၊ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူႏွင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ ၏ အစီရင္ခံစာကို အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးသည္ အက်ပ္အတည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ လာမည္ကို စိုးရိမ္သည့္အေလ်ာက္ အာဏာရပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆိုတင္ၿပီး တစ္ဦးက ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး သည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ၊ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ အာေဘာ္မွတ္ခ်က္အလြန္၊ သမၼတႏွင့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အၾကား ႏိုင္ငံေရးလြန္ဆြဲပြဲမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တြင္ ပြက္ေလာ႐ုိက္လ်က္ရွိသည္။ႏိုင္ငံေရးပဋိပက ၡမ်ားကို မိမိဘက္၊ အျခားဘက္ဆိုသည့္ ဘက္ႏွစ္ဖက္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးႏွင့္ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိရွိႏွင့္ လက္တြဲေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳး ပမ္းေစလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္း အဆိုပါ႐ႈေထာင့္၊ အဆိုပါ႐ႈျမင္မႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ၾက ဖို႔လည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ၾကံဳေတြ႕လာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုးႏွင့္ လက္တြဲၿပီး နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြကာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ သႏၷိဠာန္ခ်ထားေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အဆိုျပဳထားသည့္ ႀကီးေျခာက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္လံုး၊ တစ္ပါဒမွ် မေျပာခဲ့ျခင္းကို ရွင္းခ်က္ထုတ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ အဓိကက်ၿပီး၊ အမ်ဳိးသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္သေဘာ ရွိေနသည္မွာ ပကတိအေနအထားျဖစ္ သည္။ သမၼတ၏ ဒီဇင္ဘာ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းအရ  စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသား ေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုးႏွင့္လက္တြဲ၊ နည္းလမ္းရွာ၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေမွးမွိန္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းအသိေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕သည္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၈/ ၂ဝ၁၄) ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုရန္ အေရးႀကီးအဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအခ်ဳိ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေျပာၾကားျခင္းမရွိသည့္ စကားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကားသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၎ တို႔ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားသည့္ အျမင္ရွိသူမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ရာေရာက္သည့္ စကားလံုး မ်ားကိုလည္းေကာင္း သံုးစြဲလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအေျခအျမစ္ မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးမွ ေျပာဆိုရန္ ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုလည္း အေလးထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ အာရ္အက္ဖ္ ေအ သတင္းဌာနသို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်င္းက အေတာ္ကြဲျပားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဦးမယ္ မထင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပံုက အဖြဲ႕ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ စဥ္းစားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ လႊတ္ေတာ္ေရာ ခ်ဥ္းကပ္ ပံုေတြက ပုဂၢိဳလ္ကို အေျခခံတာျဖစ္ေလေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ အေတာ္ကြာပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲမွာ လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီထဲက တိုင္းရင္းသားအားလံုးထဲက တစ္ေယာက္ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကြဲျပားတဲ့တိုင္းရင္းသားေတြရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ကြဲျပားတဲ့အျမင္ကို ေျပာႏိုင္ဖို႔ မ်ားမ်ားလိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခု တကယ္ေရြးမယ္ဆို ရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အားလံုး က ေရြးတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ သေဘာေျပာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္က လက္ေတြ႕နဲ႔ သိပ္မနီးစပ္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထင္ပါတယ္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔ထုတ္ ၇ ရက္ ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးမွာ အဖြဲ႕အစည္းကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ဦးတည္ဖိတ္ၾကားမႈျဖစ္၍ သမၼတအ ေနျဖင့္ လတ္တေလာေတြ႕ဆံုမည္ မဟုတ္ဘဲ မူလေတြ႕ဆံုထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ေတြ႕ဆံု မႈမွာလည္း ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ေႏွးေကြးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ဦးရဲထြဋ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္ စုဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ သမၼတ၏ အျမင္သေဘာထား ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ဟပ္မည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ၏ မွတ္ခ်က္သည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ျဖစ္ေသာ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္း အက်င္းမ်ားတြင္ သမၼတ၏ အျမင္၊ သေဘာထား ကို ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုသာ နားလည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားမႈ၊ တရားဝင္အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ မရွိေသးေသာ္ လည္း သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၏ မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ သမၼတသေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား၏ေ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳသည့္အေလ်ာက္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ ကိုးကားေရးသားေလ့ရွိသည္မွာ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အေရးႀကီးအဆိုျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို စိတ္ဝင္စားသည္ဆို လွ်င္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥကို တိုက္႐ုိက္ရည္ၫႊန္းလ်က္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သင့္သည္။ ထို႔အတူ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရးအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးသေဘာထားသာျဖစ္ၿပီး သမၼတႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း သမၼတကျဖစ္ေစ၊ သမၼတ႐ုံးကျဖစ္
ေစ အလ်င္အျမန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သို႔မဟုတ္ပါက ျပည္သူလူထုသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ မွတ္ခ်က္ကို အကိုးအကားျပဳလ်က္ သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အေရးႀကီးအဆိုျဖစ္ေသာ ေျခာက္ပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈမရွိ၊ မလိုလားဟု ႐ုိး႐ုိးသားသား ေကာက္ခ်က္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၊ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရးအဆိုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေရာက္ရွိေန ၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ တိုက္တြန္းခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ စဥ္းစားသံုးသပ္ေနေၾကာင္း ေဒးလီးအီလဲဗင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆ဝ (င)အရ သမၼတကို ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး ပုဒ္မ၂ဝ၃ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အား တာဝန္ခံရမည္ဟု ျပဠာန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေရးႀကီးအဆိုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး မေႏွးအျမန္ေျခလွမ္းစျခင္းသည္သာ ေတာ္တန္တည့္မတ္မည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက သမၼတအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းလ်က္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကို ခုနစ္ပြင့္၊ ရွစ္ပြင့္၊ ကိုးပြင့္ အထိ တိုးေကာင္းတိုးလာႏိုင္ေျခ ရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္ပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးထက္မက ထည့္သြင္းေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို အဆိုျပဳေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အစိတ္အပိုင္းအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရွိမည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ အလြန္ထပ္ တိုးေသာ အပြင့္တိုင္း သည္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (ေကအင္န္ယူ)အၾကား  ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ အၿပီးတြင္ ေကအင္န္ယူ ကိုယ္စားလွယ္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္း ေမာင္ က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္မခံပါဘူးခင္ဗ်။ အကုန္လံုးပါဝင္ ပတ္သက္တဲ့ သူေတြ အားလံုးေတြ႕ဆံုမွသာလွ်င္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ သူအေလး အနက္ထားၿပီး ေျပာပါတယ္”ဟု အာရ္အက္ဖ္ေအ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အေနျဖင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္း
ေမာင္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ျပန္လည္ေဖာက္သည္ ခ်ခဲ့ေသာ တစ္ဆင့္ စကားသည္ သတင္းအရင္းအျမစ္အရ ခိုင္မာသည္ဟု သတင္း မီဒီယာမ်ားက ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကာခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈ နည္းပါးႏိုင္ သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္၏ မွတ္ခ်က္စကားသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ ကာခ်ဳပ္႐ုံး သို႔မဟုတ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းရ မည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္
ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို တိုက္႐ုိက္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မဟုတ္သည့္အခ်က္ သည္ ပကတိအေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။

ေခတ္စနစ္၊ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးလမ္းခင္းေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဠ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဠ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဠ၊ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တို႔ ေဆာလ်င္စြာ၊ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁ဝ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆိုကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ မ်က္ႏွာကိုေထာက္႐ႈသည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်သည္ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးကို သမၼတႏွင့္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေက်ာ္လႊား မည္ဟု မည္၍ မည္မွ် ႏိုင္ငံေရး ဟန္ေရးျပေနလင့္ကစား၊ ႏိုင္ငံေရး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေနလင့္ ကစား ေရရွည္အျမင္ရွိေသာ၊ အခ်ိန္ဇယားရွိေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အႏွစ္သာရရွိေသာ အားလံုးပါ ဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ မေဖာ္ ႏိုင္သေရြ႕၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ တန္႔ေနဦးမည္၊ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေနာက္ျပန္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ တန္႔ေနေသာ ေနာက္သို႔ ဘက္ျပန္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေအာက္တြင္ စီးပြားေရး ခြ်တ္ျခံဳက်မႈ ဝဲဂယက္ထဲမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေရးသည္လည္း ေရေပၚအ႐ုပ္ေရး၊ ေလထဲ တိုက္ အိမ္ေဆာက္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနႏိုင္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဆာ္ဩလိုက္ ရပါသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List