Tuesday, October 07, 2014

အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းၾကားမွ အခက္အခဲမ်ားကို အင္ဒုိနီးရွား သမၼတသစ္က ဘယ္လုိဖယ္ရွားႏုိင္မလဲ


အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ေရွးေဟာင္းဝါဒစြဲ ၾသဇာအရွိန္အဝါရွိသူ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္း ေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီး အုပ္ ခ႐ုိနီအုပ္စုေတြဟာၿပီးခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွား သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲမွာအထိနာခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာရွင္ စနစ္ထူ ေထာင္လုိတဲ့ ပါတီေျခာက္ခုကသမၼတေရြးပြဲ႐ႈံး ပရာဘိုဝို ဆူဘီယန္တုိကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး သမၼတေရြးပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအာဏာရွင္ဆူဟာတုိရဲ႕လက္ ေအာက္မွာ အလူးအလိမ့္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံ သားေတြဟာ ဆင္းရဲသားဘဝမွတက္လာတဲ့ လူငယ္ႏိုင္ငံ ေရးသမား ဂ်ိဳကိုဝီဒုိဒိုကို သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကပါ တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းအီလုိက္တစ္ စုဟာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံကို ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ကဆြဲခ်ဖို႔အတြက္ သမၼတကိုလူထုမဲနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္မႈ ကိုပယ္ဖ်က္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကသာေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာ ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္မွာေဒသႏၲရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခ႐ုိင္နဲ႔ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ကို လူထုကတုိက္႐ုိက္မေရြးခ်ယ္ဘဲ ေဒသပါလီမန္ေတြ ကသာေရြးခ်ယ္ဖို႕ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ဆူဟာ တုိလက္ထက္က စနစ္ျဖစ္လုိ႔ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေရးေလာ ကမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ အထူး မ်ားခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္မွာမဲေပးဆုံးျဖတ္ရာမွာ ဆူဘီယန္တိုရဲ႕ မဟာ မိတ္ေျခာက္ပါတီက ၂၂၆မဲရရွိခဲ့ၿပီး၊ ကန္႔ကြက္တဲ့ဘက္က ၁၃၅ မဲသာရရွိခဲ့ပါတယ္။ 

သမၼတဆူဆီလုိဘန္ဘန္းယုဒ္ ဟုိယိုႏုိကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ဒီမိုကရက္ပါတီဝင္ေတြကို ကန္႔ကြက္ မဲေပးဖုိ႔ေဆာ္ ၾသခဲ့ေပမယ့္ ဒီမုိကရက္အမတ္ေတြကမဲမ ေပးဘဲ ပါလီမန္ကထြက္သြားၾကလုိ႔ တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိ တဲ့အဖြဲ႕က ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ ဘန္ဘန္းယုဒ္ဟုယိုႏုိက ဒီပါလီမန္ဥပေဒကိုဗီတုိနဲ႔ ပယ္ ဖ်က္လုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယာယီအားျဖင့္ ရပ္ဆုိင္း သြားၿပီလုိ႔ဆုိပါတယ္။

လူငယ္ဒီမုိကေရစီသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီဟာသူ႔ရဲ႕အစိုးရကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းစင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ ပြဲ႐ႈံးနိမ့္တဲ့ ပရာဘုိဝိုဟာမေက်နပ္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒခုံ ႐ုံးမွာ အယူခံဝင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးက ဂ်ိဳကိုဝီဒုိဒုိကုိဘဲ သမၼတအျဖစ္ အႏုိင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပရာဘုိဝိုဟာေကာက္က်စ္တဲ့ အႀကံအစည္ရွိတဲ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းလုိ႔ဆိုပါတယ္။

သမၼတေဟာင္းအာဏာရွင္ဆူဟာ တုိရဲ႕သမက္ျဖစ္ၿပီး၊ ဆူဟာတုိရဲ႕လက္ထက္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား ေတြကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္း ပန္းခဲ့လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမွာ အလြန္ဆုိးရြားစြာ ေဖာ္ျပ ခံရတဲ့ပုဂၢိဳလ္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယခုသမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈကို ပါလီမန္ကသာေရြးခ်ယ္ ခြင့္ရေအာင္ သူ႔ရဲ႕မဟာမိတ္ပါတီေတြနဲ႔ ပါလီမန္မွာဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားမယ္လုိ႔ဆုိပါ တယ္။

ျပည္သူတခ်ိဳ႕ကပရာဘိုဝုိရဲ႕ အႀကံအစည္ဟာေကာက္ က်စ္စဥ္းလဲတယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပရာဘို ဝိုဟာ ယခုပါလီမန္ကိုစတာနဲ႔ ေဒသႏၲရေခါင္းေဆာင္ ေတြကို လူထုကတုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္မႈကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ႀကိဳး စားလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္နည္းေျပာရရင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံမွာမ်ိဳးဆက္ သစ္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရး သမားေတြကိုေနရာမေပးဘဲ စစ္ဗိုလ္ ေဟာင္းေတြရဲ႕ အသုိင္းအဝိုင္းကသာ အာဏာကိုဆုပ္ကိုင္ထားဖုိ႔၊ တစ္နည္း အီလုိက္ လက္ေရြးစင္ လူတစ္စုနဲ႔ ခ႐ုိနီလက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္တစ္စုတုိ႔ရဲ႕ အာဏာရွင္ ဆူဟာတုိလမ္းစဥ္ ကိုလုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံေရးသ႐ုပ္ဟာ တုိးတက္တဲ့ဒီမုိက ေရစီလမ္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းလုိသူေတြနဲ႔ ေရွး႐ုိးစြဲ အာဏာရွင္စနစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္လုိသူေတြရဲ႕ လြန္ဆြဲပြဲ အျဖစ္လဲျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဂ်ိဳကိုဝီဟာ သာမန္ဆင္း ရဲသားဘဝက ပရိေဘာဂစက္႐ုံပိုင္ရွင္ျဖစ္လာၿပီး စီးပြား ေရးေလာကကိုဝင္ေရာက္ထုိးေဖာက္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဇြဲရွိတဲ့သူလဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

အင္ဒုိနီးရွားကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္က ယိုဟာေန ဆူေလမန္ကဂ်ိဳကိုဝီမွာ ေနာက္ခံေထာက္ပံ့ေပးသူမရွိ၊ အေပါင္းအသင္းလဲနည္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေရြးစင္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အီလုိက္အုပ္စုကို ႐ိုက္ခ်ိဳးႏုိင္သူျဖစ္ တယ္။ ယ ခုလုိျဖစ္ရတာဟာ လူထုရဲ႕တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလုိ႔ဘဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။

ပရာဘုိဝိုဟာ သူ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္းခုံ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ျပည္သူလူထုကိုေစာ္ကားမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဂ်ိဳကိုဝီရဲ႕သမၼတသက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္မွာ သူကပါလီမန္ႏွစ္ခုမွာ အမတ္အမ်ားစုနဲ႔ဂ်ိဳ ကိုဝီရဲ႕ဥပေဒျပဳမႈေတြကိုပယ္ခ်မယ္။ ဂ်ိဳကိုဝီေထာက္ခံ သူေတြကို ဆန္႔က်င္သြားမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပရာ ဘုိဝိုရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြဟာ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံအတြက္မလုပ္ သင့္ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့ပါတီတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

သမၼတရာထူးလက္ခံမႈကို ေအာက္တုိဘာ ၂ဝရက္ မွာျပဳလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီကာလမတုိင္ခင္မွာ ဂ်ိဳကိုဝီဟာသူ႔ ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာပါဝင္ဖုိ႔ အတိုက္အခံေတြကိုစည္း႐ုံး ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းပရာ ဘုိဝိုရဲ႕မဟာမိတ္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ပဲထြက္လာ မွာျဖစ္လုိ႔ ဂ်ိဳကိုဝီအတြက္အေကာင္းဘက္သုိ႔ေရာက္သြား ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေဝဖန္မႈေတြလဲရွိေနၾကပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား တက္လူသမၼတသစ္ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုဟာမဆုတ္မနစ္ေသာဇြဲ ရွိသူျဖစ္လုိ႔ သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းကို အခ်ည္းႏွီးအကုန္ ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲကတိအတုိင္း လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူကင္းတဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ကို ပထမဆုံးဖြဲ႕စည္း ၿပီး၊ အစိုးရအရာရွိေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ နဲ႔ အရင္းရွင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေတြရဲ႕ အၾကားမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ပါလိမ့္ မယ္။ 

ပါလီမန္ထဲ ကရသမွ်အတိုက္အခံေတြကိုဖဲ့ယူၿပီး ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ ကိုတုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ စနစ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုနယ္ေသးတဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းဟာ အာဏာရွင္ အ႐ိုးစြဲေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းအီလုိက္တစ္စုရဲ႕ ျခယ္လွယ္ မႈေအာက္ ကုိေရာက္မသြားသင့္ပါဘူး။ ဂ်ိဳကိုဝီနဲ႔ဒီမုိကေရ စီဘက္ေတာ္သားေတြက ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွန္အ တုိင္း အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ႀကိဳး စားပါလိမ့္မယ္ဆိုတာ တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

#Democracytoday
Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List