Wednesday, November 26, 2014

၂၀၁၅ အလြန္ ထိုးတက္လာမည့္ အာဆီယံႏွင့္ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈမ်ားအေရး ERIA ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အယ္ဒီတာ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ


၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ မွ စတင္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း အာဆီယံသည္ ၁၀ ႏိုင္ငံ ေပါင္းစည္း သည့္ စီးပြားေရး အေျခခံေသာ အသိုက္အဝန္းတစ္ခု ျဖစ္တည္လာမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ အလြန္ ထိုးတက္ လာမည့္ အာဆီယံႏွင့္ ႀကံဳေတြရႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ကၽြမ္းက်င္အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွအတြက္ စီးပြားေရးသုေတသနသိပၸံ (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ERIA) ႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာျဖစ္သည့္ မဇၥၽိမမီဒီယာတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ ထြန္းေတာက္လာေသာ အာဆီယံႏွင့္ စိန္ေခၚမႈဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာမ်ား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က "၂၀၁၅ အလြန္ျမန္မာႏွင့္ အာဆီယံ" အေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာခဲ့သည္။

စားပြဲဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး၊ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးသူ မည္သူက ေျပာဆုိသည္ဟု မကိုးကားေစ သည့္ ခ်က္သမ္ေဟာက္စ္ ဥပေဒသျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ က တစ္ေနကုန္က်င္းပေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ အာဆီယံအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ အာဆီယံ ဥကၠ႒သစ္ မေလးရွား၊ ထြန္းေတာက္လာေသာ အာဆီယံႏွင့္ အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အာဆီယံခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ျမန္မာ့အေရြ႕၊ အာဆီယံထိုးထြက္မႈႏွင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ အေပၚ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ျခမ္းမွ အျမင္မ်ား စသည္ျဖင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းမွ ထင္ရွားသည့္ သတင္းစာသမားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားျဖစ္ေသာ DVB ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ျမန္မာ တုိင္းမ္ ဦးသီဟေစာ၊ MRTV-4 ဦးခင္ေမာင္ေဌး စသည့္ ျမန္မာမီဒီယာသမားမ်ားက စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသတြင္း အျငင္းပြားေနသည့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ကိစၥကို ပ်က္စီး ထိခိုက္ေစသည့္အထိ မျဖစ္ေစလိုဘဲ ထိခိုက္နာ က်င္မႈ နည္းနည္းျဖင့္ ေျပလည္သြားေစလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

မေလးရွား၏ ၂၀၁၅ အာဆီယံဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ ၎တို႔ ေပးထားေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ "ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူမ်ား၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိုက္အ၀န္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ "အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းအႀကိဳႏွစ္ ၂၀၁၅ မွာ အေရးပါေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးႏႈန္းၿပီး ေဆြးေႏြးၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားမွာ မ်ားစြာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို တက္ေရာက္သူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ျမန္မာသည္ ၂၀၁၅ အာဆီယံအသိုက္အဝန္းအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ရဖြယ္ ရွိေနၿပီး၊ အျခားအာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကို အမီလုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည္ကို ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီေလာင္မင္းႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွမွ အယ္ဒီတာမ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ က အာဆီယံကို ၂၀၂၀ အေရာက္တြင္ လူမႈစီးပြား မညီမွ်မႈ မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ညီမွ်ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္၊ တိုးတက္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေသာ ေဒသ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ သေဘာညီ ခဲ့ၾကသည္။

ERIA သည္ ၂၀၀၇ စင္ကာပူ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲတြင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ၁၆ ဦး သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ စတင္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားကို ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ေဒသတြင္း ပိုမိုနီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ အႀကံေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List