Wednesday, October 14, 2015

ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ရက္မေရႊ႕ဘဲ က်င္းပမည္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးဗဟုိေကာ္မတီ သတင္း ထုတ္ျပန္ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ရက္မေရႊ႕ဘဲ က်င္းပမည္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရးဗဟုိေကာ္မတီ သတင္းထုတ္ျပန္


Popular News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List