Tuesday, October 13, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ား စာရင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ား စာရင္း

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

No comments:

Post a Comment

My Blog List