Tuesday, October 13, 2015

႐ွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘယ္သူလုပ္မွာလဲလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မည္သူျဖစ္လာမည္ကိုသာ စိတ္၀င္စားေနၾကၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ မည္သူတို႔ျဖစ္လာမည္ကို စိတ္၀င္စားမႈမရွိၾကေခ်။ ယင္းအျဖစ္မွာလည္း အဆန္းတၾကယ္ေတာ့မဟုတ္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္ႀကီးေတာ့မဟုတ္။ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသည္ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘုရင္ခံ(သိုပမဟုတ္) သမၼတငယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ စိတ္၀င္စားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြက္မူ ပိုမိုစိတ္၀င္စားမႈရွိသင့္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ထင္ျမင္မိ၏။ 


စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိၿပီ ဆိုလာပါက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတကဲ့သို႔ပင္ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးကို မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။


ဤေဆာင္းပါး၏ ေခါင္းစဥ္မွာ မၾကာမီက်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွ တစ္ဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္၏ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို ႀကိဳတင္မွန္း ဆတြက္ၾကည့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မည္သူျဖစ္လာမည္ကို စဥ္းစားရာတြင္ မည္သူက ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ႏိုင္မည္လဲဆိုသည္ကို ဦးစြာစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။(ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမွာလဲ)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတေလာင္းျဖစ္ သည့္ ဒုသမၼတေလာင္း ၃ ဦးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(သို႔မဟုတ္) လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူ တစ္ဦးစီ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္ကို လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္င့ေရးပါတီမွာ ၉၁ ပါတီရွိၿပီး အင္အားႀကီး အစုအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အတိုက္အခံပါတီႀကီးျဖစ္ သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတိမ်ားႏွင့္ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလဟူ၍ အစုအ ဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ရွိၿပီး မိမိတို႔ လိုလားသူ/ ေထာက္ခံသူကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းမျပဳၾကမီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဒုသမၼတအျဖစ္ အျခားပါတိမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျငင္းခံု၍ အႏိုင္ရရွိမွသာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္္သြင္းသည့္ ဒုသမၼတမွာမူ က်န္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမလိုအပ္ဘဲ အတည္ျပဳေပးျခင္းကိုသာ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ အစိုးရဖြဲ႕လိုသည့္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားအတြက္မွာမူ အျပတ္အသတ္ႏိုင္လွ်င္၊ မႏိုင္လွ်င္ စည္း႐ံုးမႈက အသက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိအ ေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိႏိုင္သည့္ ပါတီကိုမူ မွန္းဆ၍ မရႏိုင္သျဖင့္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းမႈကို ရယူႏိုင္သည့္ပါတီက သာ သမၼတျဖစ္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္မည့္ အင္အားႀကီပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ကြာျခားႏိုင္ျခင္းမ ရွိသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းရယူႏိုင္ရန္ အတြက္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီး ပိုမိုသိသာသည္မွာ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီျဖစ္ကာ ၎ပါတီမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီအမ်ားစုကို စည္း႐ံုး ထားႏိုင္သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ၀န္းရံမႈကို ရရွိေနသည္ကလည္း အထင္အရွားပင္။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၆၄ ဦး (မဲ)အနက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၆၆ ဦး(မဲ)၏ ေထာက္ခံမႈ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိႏိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကသာ သမၼတျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုလည္း ယင္းပါတီကသာ ခန္႔အပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။(ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘယ္သူလုပ္မွာလဲ)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၆ အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ရမည္ျဖစ္ေပရာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအနက္မွ အထက္ပါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိ၍ ညြန္႔ ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလာႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသူတို႔ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ သံုးသပ္ရမည္ဆိုပါက လက္ရွိျပည္္နယ္၀န္ႀကီခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ ေအာင္ျမတ္၊ နယ္လံု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္သူႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္သန္းထြဋ္တို႔ကို ထင္ျမင္မိ ပါသည္။ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္
လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ရွမ္းျပည္ နယ္ဥကၠဌလည္းျဖစ္ၿပီး ၎၏ ဇာတိ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္သည္ ကေမာၻဖတိုင္းသတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရ သစ္တြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူရန္ အစီအစဥ္မရွိဘဲ ရြာငံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္မူ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားျပဳျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎အေနႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကို ဆက္လက္ရယူရန္ အစီအစဥ္ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိ၏။ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဓႏုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဦးသိန္းထြန္း၊ ဓႏု အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုင္း၀ဏၰတို႔ႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဓႏုတိုုင္းရင္းသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဓႏုတိုင္းရင္းသားႏွစ္ပါတိကို အႏိုင္ရရွိရန္မူ ခက္ခဲမႈတစ္ခုဟု ထင္ျမင္မိသည္။ အကယ္၍ ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္သာ ဓႏုတိုင္းရင္းသားႏွစ္ပါတိကို အႏိုင္ရရွိခဲ့လွ်င္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး ဓနုတိုင္းရင္းသားလည္းျဖစ္သည့္ လက္ရွိျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးစ၀္ ေအာင္ျမတ္ကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္လက္တာ၀န္ေပးအပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိ ပါသည္။
ဦးေအာင္သန္းထြဋ္
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အား တာ၀န္ယူရသည့္ ကထစ(၂)မွဴးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ သို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားရယူ၍ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ဦးေအာင္သန္းထြဋ္္သည္ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမဟုတ္ေသာ္လည္း ရွမ္းစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုႏိုင္သည့္ စစ္မ်ိဳးစစ္ႏြယ္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈကို ရယူထားႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ရွမ္း ျပည္ကိုးကန္႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးက်ဴးဆန္းဟိုင္ႏွင့္သာ ႏွစ္ဦးတည္းယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္အျပင္ ယင္းေဒသသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဦးေအာင္သန္းထြဋ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ေျခရွိေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦးေအာင္သန္းထြဋ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုးကန္႔ေဒ သမဟုတ္လွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေရး ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ဦးေအာင္သူ
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အ တြက္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည့္အျပင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး တာ၀န္ကိုလည္း လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ေဒၚနန္း အြမ္ခမ္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုင္းခမ္းပန္ဖ၊ ေလာ္ေ၀ၚအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေခါင္ဇယ္၊ ကိုးကန္႔ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဦးေလာင္၀ူး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးစိုင္းျမင့္ေအာင္တို႔ႏွင့္အတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနုိင္ရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနမွာ ေသခ်ာ ျခင္းမရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ့လွ်င္မူ ၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳ ကို ဦးစားေပးေလ့ရွိသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အစဥ္အလာအရ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဦးေအာင္သူျဖစ္ လာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္ေနေသာ ပါတီျဖစ္သည့္နည္းတူ ၎တို႔၏ လုပ္ ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား၊ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိပါက တပ္မေတာ္သားအမတ္ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕၏ အမတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ပါက အင္အားႀကီးအစုအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္လာမည္ ပင္။ အထက္ပါ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မည္သူလုပ္မည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းရာတြင္ ယင္းရွမ္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအ တြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေနေပသည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲအ ခင္းအက်င္းတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္း အင္အားမရွိသည့္ အေလ်ာက္ မည္သည့္ပါတီႀကီးအား ၀န္းရံရမည္ဆိုသည္ကိုသာ လက္ကိုင္စြဲထားသည္ဟု ထင္ျမင္မိၿပီး အကယ္ ၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ ရရွိလာမည္ဆိုပါက မည္သူ႔အား တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္ကို ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ ထားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။
လူထုေထာက္ခံမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ရရွိေနသည့္ အတိုက္အခံပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္မူ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားမွ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အင္အားကို ရယူ ကာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အင္အားကို ရယူကာ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ေနရေပသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းမ်ား ပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါက အတိုက္အခံပါတီအေနျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းမ်ား ရွိမရွိကိုမူ ယင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ သိရွိႏိုင္ၿပီး ႀကိဳတင္မွန္းဆလို႔ မရႏိုင္ေပ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ အစိုးရဖြဲ႕ ႏိုင္ပါက ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးေက်ာ္ခင္ကို ထင္ျမင္မိၿပီး ၎သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည့္နည္းတူ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပါတီ၀င္မ်ားအနက္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ ေဒၚခင္မိုး မိုးတို႔ႏွင့္အတူ ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးျဖစ္ေနျခင္းကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာႏိုင္သူဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရး ႀကိဳေတြး၍ ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးသည္ ႀကိဳတင္မွန္းဆလို႔ ရႏိုင္ေကာင္းသည့္အရာမဟုတ္ပါေၾကာင္း။။။


Kanbawza Tai News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List