Tuesday, October 13, 2015

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားလိုက္နာမည္ဟု ကတိျပဳ ေသာ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပိုဆိုးလာဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕မ်ားေျပာၾကား


ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အ ေရးစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္ နာမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုး ရက သေဘာတူထားေသာ္လည္း ထိုကတိကဝတ္ မ်ားကို ပ်က္ကြက္ သည့္အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးရြား လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္တြင္းလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆို သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္မ်ားကို တရားဝင္အတည္ ျပဳပါမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန ပံုမွန္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာ တူညီခဲ့မႈမ်ား အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ျပည္တြင္းရွိလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၁၄ ခုက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ရာ အထက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘၂၀၁၁ က စတင္ခဲ့တဲ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္က ျပည္သူ လူထုရဲ႕ဘဝေတြမွာအျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈေတြ ယူ ေဆာင္လာေပးတယ္ဆုိတဲ့ထင္ ျမင္ခ်က္ဟာ တိက်မႈမရွိပါဘူး။ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးစတင္ေျပာင္း လဲလာခ်ိန္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အ တြက္ စစ္တပ္နဲ႔စီးပြားေရးသမား ေတြက က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈေတြ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈေတြ စတဲ့ဆိုးရြားတဲ့ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ တစ္ဖက္ကျပန္ၿပီး ေပးဆပ္လုိက္ ရတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရကို မွန္ကန္တဲ့အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပး ႏိုင္ေအာင္ သံတမန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတ ကာအသိုင္းအဝုိင္းေတြကို ျပည္ သူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝ ပကတိအ ေျခအေနမွန္ေတြကို အသိေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္’’ဟု ညီမွ်ျခင္းျမန္ မာအဖြဲ႕ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိုရမ္ တြဲဖက္ဦးေဆာင္သူ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာသည္။

အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတကာစံ ခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ ေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားကို ျပ ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ ဆင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ အသင္း အပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကာ ကြယ္သူမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ရၿပီး ဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေန ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရွိရသည္ ဟုဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ တပ္မေတာ္သား မ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေနေၾကာင္း စစ္ တမ္းက ဆိုသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ေနာက္ထပ္က်ဴးလြန္ သည့္လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမွာ စီးပြားျဖစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ကိုေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။

‘‘၂၀၁၁ ကတည္းက ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ ဆုိးရြားလာတဲ့လူ႔အ ခြင့္အေရးအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားကေျပာ ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးဆိုတာရဲ႕ တကယ့္အႏွစ္သာရ ကို ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ေလး ႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခ အေနတိုးတက္မႈရွိလာသလားဆို တာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ ၾကလို႔ အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရတဲ့ေက်ာင္း သားေတြ၊ ကိုယ့္ေျမကို ကာကြယ္ ရင္း အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ လယ္သမားေတြ၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြက သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူေတြ၊ ဒါမွ မဟုတ္ အစိုးရေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ႀကံဳ ေနရတဲ့ ဘာသာေရးလူနည္းစု ေတြ သူတို႔ေတြကို ေမးၾကည့္ပါ’’ ဟု ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕တာဝန္ခံ၊ ျမန္မာ UPR ဖိုရမ္ပူးတြဲဦးေဆာင္သူ ေဒၚခင္ဥမၼာက ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ျပည္တြင္းအိုး အိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသည့္ဒုကၡ သည္အေရတြက္မွာ တုိးလာဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ ေရွာက္ေရးဥပေဒ သည္ ဘာသာျခားတို႔၏လူ႔အခြင့္ အေရးကို ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံး ေစျခင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕က ဆိုသည္


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List