Tuesday, October 13, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားစာရင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းမျပဳမည့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားစာရင္း


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

No comments:

Post a Comment

My Blog List