Friday, May 29, 2015

ေၾကညာခ်က္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ထူးမျခားနားဇာတ္ကြက္


လက္ငင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ေၾကညာခ်က္ မ်ား၊ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား၊ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္လ်က္ရွိသည္။ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုထိထိေရာက္ေရာက္ မ်က္ႏွာမူႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးလ်က္ရွိသည္။

 ႏိုင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ား၏ အသံသည္လည္း ေလ်ာ့ရဲေပ်ာ့ၿပဲကာ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားဘက္ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ေရးထက္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ေရးဘက္ကို ရက္ရက္ေရာေရာအေလးသာလ်က္ရွိသည္။

ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို စိတ္ ပ်က္ၿငီးေငြ႕ေနေသာ ေအာက္ေျခ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ ႏုိင္ငံ ေရးအတုိက္အခံမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုမူ မရဲတရဲ ေမွ်ာ္လင့္ေလ့ရွိတတ္ သည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟု က႑ အလိုက္ေဖာ္ျပထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေငြရတု ေန႔တြင္ တုိင္းသိ၊ ျပည္သိ၊ ကမၻာ သိထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾက ညာစာတမ္းကိုလည္း ရွိရင္းစြဲရင္ ခုန္သံႏွင့္အတူ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီထြန္း ကားေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ မလြဲမေသြ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရမည္မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ သားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပါဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္သည္ဟု ပူးတြဲေၾကညာစာတမ္းပါ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားေခါင္းစဥ္ေအာက္ ၌ ေဖာ္ျပထားလင့္ကစား ေငြရတု တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အား လ်စ္ လ်ဴ႐ႈပစ္ပယ္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ေဖာ္ ျပခဲ့ျခင္းမရွိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ည္းတန္လြန္းသည္။ လြတ္ လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား သည္လည္း ေယဘုယ်သေဘာ ဆန္လြန္းၿပီး အစိုးရ၊ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္တုိ႔ကို ႏုိင္ငံ ေရးအရ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစမည့္ ဘက္သို႔ ယိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္ကို ၾကားေနေသာ၊ အမ်ားၾကည္ညိဳ ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာ္ဩထားျခင္း အလ်ဥ္း မရွိသည့္အေလ်ာက္ လက္ရွိေကာ္မရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ လက္သင့္ခံသည့္အသြင္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ ႏုိင္သည္။

ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ ဆင္ေရးအတြက္ ေကာက္ခံရရွိ ထားေသာ ျပည္သူလူထု၏ လက္ မွတ္ငါးသန္းအေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈႏွင့္အတူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း၏ ဖြဲ႕စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး က႑တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ တာဝန္ယူမည္၊ တာဝန္သိမည္ကို ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရွိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဝဝါးေထြျပားမႈမ်ားကို ပိုမိုေစ့ ေဆာ္ေပးလိုက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ဒီမို ကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူ ထုႏွင့္အတူ မမွိတ္မသုန္ ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီ တက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္သည္ဟု ပူးတြဲေၾကညာ စာတမ္း၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတြင္ အေရးပါေသာ၊ ေသာ့ခ်က္က် ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာစာ တမ္းတြင္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ထင္ျမင္ သံုးသပ္ခ်က္မပါရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ သႀကၤန္အေျမာက္ ဆန္လြန္းသည့္သေဘာဟု မွတ္ ခ်က္ျပဳႏုိင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာ တမ္း၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)၏ ႏုိင္ငံ ေရးရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ တုိင္းရင္းသား အားလံုး ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေန ထိုင္ႏုိင္မည့္  ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ပါတီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား ဝန္းရံေပးမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ေရး ေလဝမ္းမကြဲေသာ သေဘာ ထားျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။သို႔ဆိုလွ်င္ အာဏာရျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား သည့္အေလ်ာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္း)အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ဝန္းရံလာမည့္သေဘာအဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏုိင္သည္အထိ သက္ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ႏႈတ္တစ္ ရာစာတစ္လံုးထံုးႏွင့္အညီ ျပန္ လည္သံုးသပ္ ဆန္းစစ္သင့္ပါ ေၾကာင္း ေဆာ္ဩလိုပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာ တမ္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လြတ္လပ္၍တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး စသည့္ႏုိင္ငံေရး စိန္ေခၚသံမ်ား ဆူညံပြက္ေလာ ႐ိုက္ေနသည့္အခင္းအက်င္းတြင္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုကို ပ်ားရည္ႏွင့္ ဝမ္းခ်သည့္သေဘာ ဘက္ကဲေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ သည္။

 အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ဝင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအဝင္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အႀကိတ္ အနယ္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ မူ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ပူးတြဲႏုိင္ငံေရးေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး လက္ငင္း ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ ခ်င္းခ်ိတ္အေျဖရွာႏိုင္ေရးဦးစား ေပးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳလိုပါ သည္။

လက္ငင္းျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္း ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ၏ အခန္းက႑သည္ ေသာ့ခ်က္ က်အေရးပါသည္ဟုဆိုေသာ္ျငား လည္း ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း တြင္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစိုးတစိမွ် ေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရေသာအခါ အံ့ဩတုန္လႈပ္ရသည္။

တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးသည္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ၏ ဆံုမွတ္ႀကီးျဖစ္သည့္အခ်က္ကို ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲေလ သည္လား ေဝခြဲမရႏုိင္ခဲ့ေပ။ အကယ္စင္စစ္ ပူးတြဲေၾကညာစာတမ္းတြင္ တုိင္း ရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလ်က္ လက္ငင္း ႏုိင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ ခ်င္းကပ္ ရင္ခ်င္းအပ္အေျဖရွာ မည့္ ေဖာ္ျပခ်က္ေပ်ာက္ဆံုးေန သည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္ခံ အားနည္းမႈဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ ျပဳရမည့္သေဘာ ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အားကိုးရာမဲ့ေနေသာ၊ ကူရာကယ္ ရာမဲ့ေနေသာ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ရင္ ေခါင္းသံမ်ားကို အေလးထား ကိုယ္စားျပဳမည့္ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အလြန္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တြင္ နည္းသည္ထက္နည္းလာ မည္လားဟု စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ နစ္နာသူမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား၊ မတရားျပဳခံရသူမ်ား၊ အႏုိင္က်င့္ ခံရသူမ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သား သားရပ္တည္မည့္ ႏုိင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ား အားနည္းေန သေရြ႕ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေရွ႕ခရီး သည္ ေၾကညာခ်က္ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံတြင္ ထူးမျခားနားဇာတ္ ကြက္ကိုပံုေဖာ္မည့္ မဲျပာပုဆုိး ဝတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလူရႊင္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွစ္ပါးသြား အျဖစ္ လူထုအတြက္မဟုတ္။ လူတစ္စုအတြက္သာ စဥ္ဆက္ မျပတ္အက်ိဳးျပဳေနဦးမည္ကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဆာ္ဩလိုက္ရပါသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List