Thursday, April 30, 2015

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ႏုိင္ မျဖစ္ႏိုင္


အရပ္သားတစ္ပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရ အာဏာ ရယူၿပီး ငါးႏွစ္ျပည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ အေစာ ပိုင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပရန္ျမန္မာႏိုင္ငံက တာဆူေန ၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကာလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ညီစြာ က်င္းပေရး လိုအပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အဓိကႏုိင္ ငံေရးေျပာင္းလဲ မွတ္ျဖစ္ လာေပမည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အာဏာကို ႀကီးစိုး ထားသည့္ေနရာတြင္ လူထု စိတ္ ႀကိဳက္ျဖစ္သူက အာဏာရ လာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္။ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အတိုက္အခံပါတီ NLD က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာမ်ားစြာ ရရွိဖို႔က စိတ္ခ်ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ အျပစ္ အနာအဆာ အျပည့္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပုိ၍မွ် တမႈရွိ ထားသည့္၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား ၿပီးခ်ိန္မွ စကာေရြးေကာက္ပြဲ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အဓိကတိုးတက္ မႈမ်ား လည္းရွိ ထားသည္။

အစိုးရႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ေန ရဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားကို လက္ခံကာ ယုံၾကည္ရသည့္ မဲရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေရးကို ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

လူမႈေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ အႀကံမ်ားကိုလည္း ရယူကာေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ အားထုတ္ လာခဲ့သည္။

ပထမဆုံးအေနျဖင့္ လည္းႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ား အျပင္ျပည္ တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔မ်ားသို႔လည္း လာေရာက္ေလ့လာ ခြင့္အ တြက္ ဖိတ္ၾကား ထားသည္။

မဲေပးရာ တြင္အခက္ အခဲျပႆနာျဖစ္သည့္ တင္ႀကိဳ စီမံခ်က္ မ်ားကို လည္းေျပာင္း လဲျခင္း၊ ကိုယ္ စား လွယ္ေလာင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈစရိတ္ကို လည္းေလွ်ာ့ ခ်ျခင္း လုပ္ေပး ထားသည္။

က်ယ္ျပန္႔ လာသည့္ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းက ယုံၾကည္ရ မည့္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ပိုမိုဦး တည္လာခ်ိန္ တြင္မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အတူျပည္သူဆႏၵ လြတ္ လပ္ခြင့္မ်ား တိုးတက္လာျခင္း မ်ားလည္း ရွိေန ၿပီျဖစ္သည္။
     
ယုံၾကည္ လက္ခံႏိုင္ၿပီး အားလုံးပါဝင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ဖို႔ရန္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ မ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခု စာျပည္တြင္း စစ္ၿပီးဆုံးေရး တိုးတက္ သည့္ေျခလွမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္က မ်ားစြာရွိေန ဆဲျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားမွာလည္း အထိ အခိုက္မခံသည့္ အေနအထားျဖင့္ျပည့္စုံမႈ တစ္ရပ္ဆီသို႔ မေရာက္ရွိေသးေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားက ပဋိပကၡမ်ားက မဲရလဒ္အေပၚ ႐ုပ္ဆင္းပ်က္ သြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေျမ လတ္ပိုင္းေဒသတြင္ လည္းျမန္မာ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒႏွင့္ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားက အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားဆီသို႔ေလာင္စာထိုးေပး လ်က္ရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူနည္းစု မြတ္စလင္အသိုက္အဝန္းမွာ သက္ေသခံမွတ္ တမ္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္းျဖင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ပါ တစ္ပါတည္း ဆုံး႐ႈံးရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေဝဖန္စရာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္လာေန သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ဒီမိုကေရစီမဲေပးပြဲ အေတြ႔အႀကံဳက အလြန္ႏု နယ္ေသးသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ေဒသ ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ ကျပည့္ဝမႈနည္း ပါးေနေသးသည္။ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနား လည္မႈမ်ားက အလြန္နည္းပါးေန ဆဲျဖစ္ကာ အဓိကအသိပ ညာေပးေရးမႈမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မဲရလဒ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံမႈ ရွိရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၊ျဖစ္ေပၚရလဒ္ မ်ား၊ႏိုင္သူႏွင့္ ႐ႈံးသူ စသည္တို႔ ကေရြးေကာက္ ပြဲတစ္ရပ္ အတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားျဖစ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရေခါင္းေဆာင္ မ်ားက NLDေနရာမ်ားစြာ အႏုိင္ရမည့္ အလားအလာ အေပၚေျပေျပလည္ လည္ျဖစ္ခ်င္သည့္ အရိပ္လကၡဏာ ရွိေသာ္လည္း အခြင့္ထူးခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလူတန္း စားအမ်ားစုက လက္ခံသေဘာမွ်မည္က မက်ိန္းေသေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေရးမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံက အတားအ ဆီးျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိအတိုင္းအတာ တြင္း လည္းျပင္ဆင္ႏုိင္ဖြယ္ မရွိေပ။ NLD ပါတီ အေနျဖင့္ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရလွ်င္မွျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိ ပါသည္။ အစိုးရေဟာင္း ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကိုသာ သမၼတေလာင္း အျဖစ္ေရြးခ်ယ္လာ ဖို႔ရွိေနသည္။

ေရြးေကာက္ ပြဲကာလႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ မႈဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်သည့္ ကာလၾကား သုံးလခန္႔ အတုိင္းအ တာသည္လည္း လုံေလာက္ေသခ်ာေစသည့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ မဟုတ္ပါ။ တင္းမာမႈ မ်ားျဖစ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ေစ့ စပ္ေဆြးေႏြးေရးေနာက္ကြယ္က သေဘာ ထားတင္းမာမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ မဲရလဒ္ ထြက္ေပၚလာၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံမႈကာ အာဏာအကူး အေျပာင္းကို ေခ်ာေမြ႔အဆင္ေျပေစမည္ လားဆိုသည္က စူးစမ္း သြားရဦး မည္ျဖစ္ သည္။

ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အတြက္ အစိုးရဖြဲ႔ထားႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားရမရကလည္း အကဲခတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆုံး ကိစၥရပ္ မွာႏိုင္ငံေရးျဖစ္ စဥ္မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ၾသဇာလႊမ္း မိုးဆဲ တပ္မေတာ္၏ အနည္းဆုံးေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီက်သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတြက္ ေထာက္ခံသြားမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အသံ ထုတ္ထားသည္။ NLD ကို အားေကာင္းေမာင္း သန္ေထာက္ခံ မႈမ်ားကုိလည္း သံသယမရွိ လက္ခံထား သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေျပာဆိုမႈက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားမွ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ ကိစၥအဝဝကို ေက်နပ္ႏွစ္ သိမ့္မႈကို ေပးလာျခင္းမဟုတ္ေပ။
     
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခက္ခဲၾကာရွည္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္အတိုင္းအတာ ကာလအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List