Thursday, November 13, 2014

အေမရိကန္ရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံေရးမူဝါဒ ဘာေၾကာင့္ ရလဒ္ေျပာင္းျပန္ ထြက္ခဲ့သလဲျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား အပါအဝင္ ေဒသအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ၾကမ္းတမ္းဖိႏွိပ္တတ္ေသာ၊ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မႏွစ္သက္ေသာ စစ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ၊ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ျခင္း၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရက အဖက္မလုပ္ဘဲထားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္သြားေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သမၼတအိုဘားမား ပထမဆံုးလာေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္မဲ့နီးပါး အေကာင္းျမင္ခဲ့ သည္။

အစိုးရသစ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္လည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ား အေပၚ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖေလွ်ာ့ ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္စဥ္ အိုဘားမားက “က်ေနာ့္ရဲ႕ ကတိကို ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ မိတ္ေဆြအျဖစ္ လက္ကမ္းဖို႔ က်ေနာ္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ အားလံုးအတြက္ ေတာက္ပသည့္ လမ္းျပၾကယ္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟုလည္း သူကဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္မွ်သာၾကာသည့္ အခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားက သိသိ သာသာ ေနာက္ျပန္သြား ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အိုဘားမား အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ဦးစားေပးရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ အေျမာက္အမ်ားရွိေနသည္။ တခ်ိဳ႕ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ား ၏ အျမင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ တိုက္႐ိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေနရာအသြင္ျဖစ္ ေန သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ တခုအတြင္းအေမရိကန္ကုမၸဏီႀကီး အေျမာက္အမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္ထြန္းကားလာမည့္ ေစ်းကြက္တခု အျဖစ္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ အတြင္းႏွင့္ အျပင္ဘက္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရးရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ တခ်ိဳ႕က လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါမႈက တိုးတက္လာေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွေဒသအတြင္းတြင္ တိုးတက္လာေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း လမ္းမ်ား ကြန္ရက္၏ အလယ္တြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အိုဘားမား အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အသစ္ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚ က်ယ္ျပန္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူ၀ါဒ ေအာင္ျမင္မႈ တရပ္ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူ အမ်ားအျပားက အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အပယ္ခံႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မိတ္ေဆြအျဖစ္ လက္ကမ္းဆက္ဆံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အေမရိကန္၏ ကာလရွည္ရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ က်ဴးဘား သို႔မဟုတ္ အီရန္ သို႔မဟုတ္ ႐ုရွားတို႔ႏွင့္လည္း အလားတူ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အဆိုပါ အေျခခံအေၾကာင္း တရားမ်ားတြင္ အေလးအနက္ထားရမည့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလြန္းသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္ အစိုးရက တျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ကလည္း အီရန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္အား အလြန္ကြာျခားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗ်ဴဟာအရ အေရးပါ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာတြင္ ရွိသည္ဟူေသာ အဆိုကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေသးငယ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းကာကြယ္ေရးတြင္လည္း အနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ မဲေခါင္ျမစ္သည္ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာ အတြက္ အေရးပါေသာ ေရေၾကာင္းလမ္း လည္း မဟုတ္ပါ။ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဖယ္ထုတ္လုိက္လွ်င္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဲေခါင္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အေမရိကန္-ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ၂ ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးထက္ပင္ နည္းပါးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဦးတည္အာ႐ံုစိုက္ထားျခင္းသည္ ဗ်ဴဟာအရ အက်ိဳးအျမတ္ နည္းပါးသည္သာမက တျခားပိုမို အေရးႀကီး သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ အာရွေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အခ်ိန္ေပးမႈႏွင့္ အေလး ထားမႈတို႔ကို ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈက ဥပမာတခု ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသ ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္တခု ျဖစ္ေသာ Trans Pacific Partnership- TPP (အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံ မ်ား လြတ္လပ္စြာကုန္ သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ အဆိုပါသေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆို ထုတ္ျပန္ေပး ရန္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္မွ်သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္၏ တစိတ္တပိုင္း အေနျဖင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ ၀ါရင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အမတ္ အမ်ားအျပားက TPP ကို မဲေပးဆံုးျဖတ္ရန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလာပါက ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာ TPP ၏ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုၾကေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စိတ္အား ထက္သန္မႈကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ သမၼတ အိုဘားမား၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊ ျမန္မာအစိုးရ ကို သံတမန္နည္းလမ္းသစ္ျဖင့္ ဆက္ဆံရန္၊ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္သြယ္ေရးကို အတည္ျပဳေပးရန္ ကြန္ဂရက္အမတ္မ်ားကို ေသြးေဆာင္စည္း႐ံုးရာတြင္ မ်ားစြာ အခ်ိန္ကုန္၍ ပင္ပန္းခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး နိဗၺာန္ဘံုတခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ အေတြးမွာလည္း စိတ္ကူးတခု သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းလြန္ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သိုက္မ်ား၊ ေၾကးနီ၊ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ သစ္ႏွင့္ တျခား သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ကား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား စသည့္ အေျခခံ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲႏိုင္မႈတြင္ေတာ့ ေဒသတြင္း အဆင့္တြင္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားေနသည့္ အလားအလာရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈကို (ကာလရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ပင္လွ်င္) ေလ်ာ့က်ေနေစသည္။ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းက႑ကမူ ခၽြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ကြက္မ်ားကို အလြန္စိတ္၀င္စားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လထုတ္ Wall Street ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကတိျပဳထားမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ထက္နည္းသည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားက လူဦးေရ ၅သိန္း ခန္႔သာရွိသည့္ လူဇင္ဘတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၀ဆ ေက်ာ္သာရွိသည္ဟု Wall Street ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခု ေပၚေပါက္လာရန္ ခက္ခဲစြာ ႀကိဳးစားေနရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား ခန္႔မွန္းထားခဲ့သကဲ့သို႔ စစ္တပ္က အာဏာကို မစြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါ။ စစ္တပ္က ပါလီမန္ႏွင့္ တျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒကို စစ္တပ္ကပင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္က ရယူထားသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ စစ္တပ္က မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေငြေပး၍သိမ္းသြင္းျခင္း၊ စစ္တပ္ကလိုလားသည့္ ပါတီကို မဲေပးရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကိုင္ရန္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မ႐ိုးမသားျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သံတမန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သတိေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အဆိုးဆံုး အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈတခ်ိဳ႕တြင္ စစ္တပ္က ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ ဆိုေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ညစ္ပတ္ေနေသာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ မွတ္တမ္းျပဳစုေနသည့္ NGO တခုျဖစ္ေသာ Arakan Project က အဆိုပါစခန္းမ်ားကို “ဟင္းလင္းပြင့္ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ား” ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။

အစိုးရကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ ပဋိပကၡမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႔ (Medicins Sans Frontieres- MSF) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာေစခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုရန္ ေရွာင္လႊဲခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖ႐ိုဖရဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သြားျခင္းက ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါလိမ့္မည္။ ထို႔နည္းတူ ပိုမိုလြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ားမွ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ သြားျခင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တျခား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဴးစီးပြားကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

ေရာစပ္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ အစိုးရမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရမ်ားထက္ပို၍ ကာလ ရွည္ၾကာသည့္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကိုပင္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တူညီလွ်င္ပင္ ပို၍ တည္ၿငိမ္ႏုိင္ ပါသည္။ ပိုမို၍ တိက်စြာဆိုရလွ်င္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား အျပင္၊ ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန ရေသာ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သမၼတအိုဘားမားအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္ေနလင့္ကစား အိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနသည္။ အေမရိကန္က ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားအနက္ အာရွတြင္ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေသာ Cobra Gold တြင္ ပါ၀င္ရန္ ျမန္မာစစ္အရာရွိမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ယခုတႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာ ခ်ိန္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျခင္း ျပဳခ်င္မွ ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼတ အိုဘားမားက သူ၏ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ေထာက္ခံမည့္ သေကၤတ တခုအျဖစ္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ အေျမာက္အမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ အိုဘားမား အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက အလြတ္သေဘာ ၀န္ခံေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ အျပင္၊ အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုးေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တျခားေသာ အာရွဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာတြက္ခ်က္မႈမ်ားထက္ စာလွ်င္ အေမရိကန္ အစိုးရႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပိုရွိေနသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အရလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ရန္ အိုဘားမား အစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရပ္တန္႔ရန္ သို႔မဟုတ္ အရွိန္ေလွ်ာ့ခ် ရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မေကာင္းဟု ႐ႈျမင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးဆိုရေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အမွန္တကယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရ တခုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း အေျမာက္အမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံလာေစရန္ အေမရိကန္ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအရ အႀကီးအက်ယ္ အားထုတ္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္က်မွ အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းခဲ့ပါသည္ဟု ၀န္ခံရံုသက္သက္မွ်ျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List