Saturday, August 02, 2014

ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား လူထုကို ေရွး႐ႈအေျဖရွာခဲ့သည္ဟု သမၼတေျပာ အာဏာသုံးရပ္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား အသက္၀င္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဟုလည္းဆိုအစိုးရသစ္သက္တမ္း အတြင္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အ တည္းမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ အက်ပ္ အတည္းမ်ားအားလံုးကို လူထုလို လားခ်က္ ေရွး႐ႈသည့္ အေျဖရွာမႈ မ်ိဳးျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ၾသဂုတ္လ၏ ေရဒီယိုမိန္႔ ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼတက ၎အေနျဖင့္ အခုိင္အမာေျပာၾကားႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ယင္းကဲ့သို႔ အေျဖရွာ မႈမ်ိဳးႏွင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ေျပာဆို ေရးသားမႈအားလံုးကိုလည္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အ တြက္ လိုအပ္သည့္ သြင္းအား စုမ်ားအျဖစ္ လက္ေတြ႕က်သည့္ အေျဖမ်ားရရွိရန္ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ႏိုင္ မည့္ အ တိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလို သည္ဟု သမၼတက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ အေနအထား၌ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ သုံးရပ္သီးျခားလြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ မ်ား အသက္၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ တြင္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သမၼတက ဆက္လက္ေျပာသည္။

တရားစီရင္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံ သားအခြင့္အေရးကို အကာအ ကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈ စနစ္ျဖစ္ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးယႏၲရားမ်ားတြင္ ျပည္သူလူ ထုကို အေျချပဳသည့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ကူး ေျပာင္းေရး၊ လႊတ္ေတာ္အေျချပဳ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား အသက္၀င္ရွင္သန္ေရးမွာ အဓိကက်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာသုံးရပ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ပိုင္းျခားေျပာၾကားသြားသည္။

အာဏာသုံးရပ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူရသည့္ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း လုပ္ရမည့္ကိစၥ၊ ေရရွည္ႏွင့္ ေရတိုလုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ႏုိင္မည့္ ကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ရန္ ႏွင့္ ၀န္ထမ္းဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္း သိမ္းၾကရန္လည္း သမၼတက သတိေပးေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ရရွိထားသည့္ အေျခအ ေနမ်ားမွာလည္း ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာပါက အေကာင္း ဆုံးအေျခအေနသို႔ မေရာက္ရွိ ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးမသြား ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းရမည္ဟု သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼတက ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ကိုးဦးမွာ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံ၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ လူမ်ဳိး စု၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ မတူၾက ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအ တြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံ လုိစိတ္ရွိၾကေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ျပင္ မိမိတုိ႔အားလုံးလည္း ယင္းစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရးတည္ေဆာက္မႈတြင္ လူမ်ဳိးဘာသာမကဲြျပားဘဲ အတူညီညြတ္ စြာ ပူးေပါင္းၾကရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။


7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List