Monday, May 04, 2015

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္


လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္း (Cheery Zahau )က ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ရွိေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထဲက ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ပါတီ၀င္ တေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၀င္ တဦး အျဖစ္တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း က ခ်င္းျပည္နယ္ မွ ျပည္သူ႔ဘ၀တြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အသံကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။ မခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္း က အသက္ ၃၃ ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

“ဒီမွာကြာဟမႈရွိေနတယ္။ လူငယ္ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို က်မတို႔က ျမွင့္တင္ေပး ဖို႔လိုပါတယ္။” ဟု သူကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသး ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူ၏ပါတီမွ သတ္မွတ္ေပးသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ပံုရွိသည္။ မခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္း အဓိက စိုးရိမ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ ျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြက္ အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀ခ်ထားမႈ နည္း ပါးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဆင့္တြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို ၀န္ႀကီးဌာန တခုထဲကသာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္  ေဒသခံ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို သိရွိနားလည္မႈ နည္းပါးေနသည္ဟု သူကေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းက သူ႔၏ ဘ၀အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖလမ္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကုန္ ဆံုးခဲ့သူျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ နယ္စပ္အနီး ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ လူေနက်ဲပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တခု ျဖစ္ သည္။ ကေလးငယ္တဦးဘ၀ျဖင့္ လူဦးေရမ်ားျပားသည့္ မိသားစုႀကီး တခု တြင္ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္ကထဲက သူ၏ ႏိုင္ငံ ေရး ယံုၾကည္မႈမ်ား ေပါက္ဖြားလာခဲ့ရသည္။ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း၏ အဘြားက ေက်းရြာလူႀကီး အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူတဦး ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရလွ်င္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွ လမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တိုးတက္ေရး အတြက္လည္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆို သည္။

ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ခရီးသြားလာသည့္အခ်ိန္တိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္းမွ အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံကိန္း မ်ားကို ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈတခုအသြင္မဟုတ္ဘဲ “ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေစတနာ”ကို ေဖာ္ျပျခင္းတခုအျဖစ္ သေဘာထားေနၾကျခင္းကို သတိထားမိခဲ့သည္ဟု မခ်ယ္ရီ ဇာေဟာင္း ကေျပာသည္။

“သူတို႔ရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ အခြင့္အေရးေတြ အေၾကာင္း က်မတို႔ျပည္သူေတြကုိ အဆက္ မျပတ္ အသိေပးေနရပါမယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျပည့္ စံုေအာင္ ေပးအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမွာက တကယ္ေတာ့ အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

အရင္ကဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားက အလံုးစံုလႊမ္းမိုးထားသည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုအတြင္းတြင္ သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားေရး ခက္ခဲခဲ့ရသည္ဟု သူကေျပာသည္။ ယခင္က သူ၏ အဆိုျပဳမႈ အမ်ားအျပားကို အေလးထားျခင္း မခံခဲ့ရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္က ေျပာေန ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား သည္ သူတို႔ျပည္သူမ်ားအတြက္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ အသိုင္း အ၀ိုင္းက သိလာၾကသည့္အတြက္ ယခုအခါတြင္ အေျခအေန ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီဟု သူကေျပာသည္။

မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္း အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ သူ႔မွာ အိမ္ေထာင္မရွိျခင္းကို ဦးတည္၍ ေစာ္ကားမ်ားေၾကာင့္လည္း သူ၏လႈပ္ရွားမႈတြင္ အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိခဲ့သည္ဟု သူကဆို သည္။

“အမည္မွန္မေဖာ္ျပဘဲ Facebook သံုးတဲ့သူေတြက က်မဓာတ္ပံုေတြကို ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ က်မကို သိကၡာခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားၾက တယ္။ က်မက ကိုယ္၀န္ရွိခဲ့တယ္။ ကေလးဖ်က္ခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။” ဟု မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းက ျပန္ေျပာျပသည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) ၏ မူ၀ါဒအတိုင္း မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္းက ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခြဲေ၀ခ်ထားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဖက္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ျဖစ္ေပၚ လာေရးအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ရန္ CCP က အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အတူ တြန္းအားေပးေနသည္။

“တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ အေနနဲ႔ ကိစၥတိုင္းကို လူမ်ားစုမဲနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္တခုထဲေပၚမွာပဲ မွီခိုေနလို႔ မရပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ လူနည္းစုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကို ျပည္ျပည့္ ၀၀ ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ဖို႔ ယႏၲရားမရွိဘူး။” ဟု သူကေျပာသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္ အဆင့္၌ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP)က မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ခုတြင္ ၅ေနရာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ (CNP) ကလည္း ၅ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ CPP သည္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားပါတီ (CNP)၊ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) တို႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာ မရွိေသးသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List