Wednesday, April 06, 2016

အစိုးရအသစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခန္းက႑


ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးစီးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ကတိသစၥာျပဳျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ တစ္ဆက္ တည္းဆိုသလို ထိုေန႔မွာပင္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတအေဟာင္းမွ သမၼတအသစ္သို႔လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ အစိုးရအသစ္၏ သက္တမ္းသည္လည္း အစပ်ဳိး စတင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအစပ်ဳိးသည့္ေန႔မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ဦးစီးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုမွ ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕(အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕)ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္္။ ထိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကညာစာ အရ ယခင္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုကို ယခု ၂၁ ခုအျဖစ္သာထား ရွိခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးအေရ အတြက္သည္ပင္လွ်င္ ၁၈ ဦးသာရွိခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ထက္ ႏိႈင္းဆလွ်င္ ဝန္ႀကီးအေရအတြက္ တစ္ဝက္ေလွ်ာ့ ခ်ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေလ သည္။ ထို႔ေနာက္ ပိုထူးျခားသည့္ အခ်က္မွာ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ ယခင္ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးစီ ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ဦးတေလမွ မထား ရွိခဲ့ေတာ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသုိ႔ေသာဖြဲ႕စည္းခဲ့မႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအားလံုး၏ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈအားသည္ ယခင္ရွိေနခဲ့ၿပီး သားျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပခံုးအေပၚသို႔ လံုးလံုးႀကီး က်ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရ မည္ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳိ႕ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားသည္ ေလးဌာနေပါင္းၿပီး ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၊ အခ်ဳိ႕ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ သံုးဌာနေပါင္းၿပီး ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ဝန္ႀကီးဌာန အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏွစ္ဌာန ေပါင္းၿပီး ဝန္ႀကီး တစ္ဦးတည္းသာရွိေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိၾကရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားသည္လည္း ႀကီးမား ျမားေျမာင္လ်က္ရွိေနၾကရာ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား အဆက္မျပတ္လည္ ပတ္ေစေရး၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္အမီ ၿပီးစီးေအာင္ ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ား မေလမလြင့္ မဖိတ္မစဥ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းလုပ္ ေဆာင္တတ္ေရးတို႔သည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္သာ လံုးလံုးတည္မီ လာေန ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခန္းက႑သည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္အစိုးရအေဟာင္းလက္ထက္က ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား တာဝန္ ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီး အမွဴးမ်ားျဖစ္သည့္ ဌာနေပါင္းစံုမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားကပင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ၾကရေပေတာ့မည္။

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ားကအစ ႐ံုးလုပ္ငန္းကိစၥအဝဝအားလံုး မေႏွာင့္ေႏွးေစေရး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရေပေတာ့မည္။ တာဝန္ခံၾက ရေပေတာ့မည္။ တာဝန္ရွိလာေတာ့ မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ပင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မ်ားမွ ႐ံုးဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အရာ ထမ္း အမႈထမ္းအားလံုးတြင္လည္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ရွိမႈဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိအား ေပး အပ္ထားေသာ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ ေအာင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလာေတာ့မည္ျဖစ္ ေပသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔စဥ္ဆိုၾကရသည့္ သစၥာအဓိ႒ာန္ (၆)ခ်က္ကို ဦးထိပ္ ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အစိုးရအသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူကာ အရာရာကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ၾက ရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါ တစ္ခုကို လည္း အမွန္တကယ္ပင္ ေရာက္ရွိလာေနၿပီျဖစ္ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါ အေပၚ လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ အထူးလိုအပ္လာေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းဆီမွ ပါရွိလာသည့္ ျပဳျပင္လို႔မရႏိုင္ေသးသည့္ အက်င့္ဆိုးမ်ား၊ အဂ တိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အားလံုး ခဝါခ်ကာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္အစိုးရအေဟာင္းလက္ထက္တြင္ ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ဳိးဆိုသလို မ်ဳိးေစ့ခ်ႀကဲ လမ္းခင္းခဲ့ၾကသည့္ Clean Government, Good Governance ျဖစ္ေစ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လိႈင္း (Wave) မ်ားကို လည္း ျပန္လည္အသက္ဝင္ေဖာ္ေဆာင္ကာ Top to Bottom စနစ္မွ Up to Bottom စနစ္ျဖစ္ေစသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါ ေကာင္း တစ္ခုကိုလည္း ေရာက္ရွိေနေလၿပီျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္ကၾကည့္လွ်င္လည္း အစိုးရအသစ္အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာအျပင္ ႐ံုးသံုးစရိတ္၊ ခရီးသြားစရိတ္၊ ေန႔တြက္စရိတ္မ်ားကိုလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေရး စိုင္းျပင္းထားသည္ဟု ၾကားသိထားရပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ရန္၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ့္ သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ ႀကံတတ္ေစရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ေတာ့မည္ လည္း ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ပင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကာလ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အရာရာေသာ ဥပေဒမဲ့ျပဳက်င့္မႈမွန္သမွ်ကို လံုးဝစြန္႔လႊတ္ၾကရေတာ့မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူမ်ားအတြင္း ဥပေဒမဲ့ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ စီးပြားရွာေန မႈမ်ား၊ ဥပေဒေက်ာ္လြန္ကာ လမ္းစည္းကမ္း ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ ေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ့မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကိုသာ လွ်င္ၾကည့္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းတားဆီး ၾကရေတာ့မည္လည္းျဖစ္ပါသည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းၿပီး ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာတတ္ၾကသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားစြဲကပ္လာေအာင္ ေလ့ က်င့္ေမြးျမဴၾကရေတာ့မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဌာနႀကီးမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံ ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၾကမည့္ လမ္းတံတားစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား၊ အိုးအိမ္၊ ေက်ာင္း၊ ႐ံုးကအစ အိမ္သာပါမက်န္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးဌာနမ်ား အတြက္ ဝယ္ယူၾကရမည့္႐ံုးသံုး ပရိေဘာဂ၊ စက္ပစၥည္း၊ စာေရးကိရိယာမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းၾကရမည့္စက္ ယႏၲရား ႀကီးမ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားအျဖာျဖာအတြက္ ကနဦးတင္ဒါေခၚ ယူေရး လုုပ္ငန္းမ်ားမွအစ..ေနာက္ ဆံုး ေလလံေအာင္သူမ်ား..လုပ္ငန္းၿပီး စခန္း သိမ္းၿပီးသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဌာနမ်ား အလိုက္ ခ်မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္းမွ ေသြဖည္သြား ျခင္းမရွိရေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုသို႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားကို တတ္ႏိုင္ သမွ် ၿခိဳးၿခံေခြၽတာႏိုင္သမွ် ေခြၽတာႏိုင္ေရး၊ အေလအလြင့္ အဖိတ္အစဥ္မရွိ ေစေရး၊ အေပးအယူ အဂတိကင္း စင္ေစေရးတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္း မ်ား၏အေပၚတြင္သာ လံုးလံုးတည္မီေနေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။အစိုးရအသစ္ ၏ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးမူအရစီမံကိန္း တစ္ခု..လုပ္ငန္း တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ ရန္စတင္ၿပီး ဘ႑ာ ေငြ ရသံုးမွန္းေခ်ေငြစာရင္းမ်ား စတင္ေရးဆြဲၾကရသည့္ အေျခခံလုပ္ငန္းကအစ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုကုန္က်မႈမ်ား မပါဝင္ေစ ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရေပါက္ေစ်းမ်ားအတိုင္း ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ေကာင္း မြန္ခိုင္ခံ့စြာ တည္ ေဆာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရး သတိထားေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုတက္လာသည့္ အစိုးရအသစ္ျဖင့္ လက္တြဲၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကမၻာ့အလယ္၊ အာရွအလယ္မွာ ထိုက္သင့္တဲ့ ေနရာတစ္ခုသို႔ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္ေနရာ ယူေစေရးအ တြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္အပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္းမ်ား၏အခန္းက႑သည္ အလြန္အင္မတန္႔ အင္မတန္အေရးႀကီး လာၿပီဟုဆိုလွ်င္လည္း မမွားႏိုင္ ေပ။ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ခ်င္းစီ တိုင္းတြင္ရွိ ၾကသည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ကာ လတိုစီမံကိန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ၾကရာ တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္းမ်ား ကပင္ ထိုေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ေက်ေက်ညက္ညက္ သိရွိထားၾကသူ မ်ားျဖစ္ေနေလရာ ¤င္းတို႔သည္ပင္လွ်င္ အဓိကအခန္း မွ ပါဝင္ လာေခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအသစ္အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒ ပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ ညီညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္ လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး မွာလည္း အထက္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတိုင္း ႏိုင္ငံ့ခ်စ္စိတ္မ်ား ရွိမႈ၊ အဂတိတရား ကင္းစင္မႈ၊ မိမိတာဝန္မ်ားကို မိမိသိရွိမႈ၊ မိမိလုပ္ရမည့္ အလုပ္ကိုကြၽမ္းက်င္မႈ၊ မိမိအလုပ္ေအာင္ျမင္ေစရန္ မိမိ ကပင္ တာဝန္ယူမႈ၊ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးအေၾကာင္း တရားမ်ားစြာကို မိမိကပင္ တာဝန္ခံႏိုင္ မႈ ..စသည့္ စိတ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မွန္ကန္စြာ အလုပ္အေကြၽးျပဳရာေရာက္ေပ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းေကာင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႀကီးကိုလည္း ႐ံုးတိုင္းဌာနတိုင္းတြင္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ၿပီး ထည္ထည္ဝါဝါ ေရးဆြဲစိုက္ထူၾက ရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ ထမ္း အမ်ားစုကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးရာ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္၏ အဝင္ဝတြင္ အဆိုပါ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးကို ထည္ထည္ဝါဝါျမင္ေတြ႕ရႏိုင္သလို အျခားအျခားေသာ တိုင္းျပည္တစ္ခြင္ ႐ံုးဌာန တိုင္း ခ်ိတ္ဆြဲစိုက္ထူရန္လည္း လိုအပ္လာပါသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားပီပီ ျပည္သူမ်ားက ေပးေဆာင္ ထားၾကရသည့္ အခြန္အခ မ်ားကို စားထားၾကရသူမ်ား ျဖစ္ရာ ကိုယ္စီထမ္းေဆာင္ၾကရမည့္တာဝန္၊ လိုက္နာ ၾကရမည့္စည္း ကမ္း၊ ေစာင့္ ထိန္းၾကရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ား ကို အထူးသိရွိၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါတစ္ခုသို႔ေရာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဌာနေပါင္းစံုမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မွ အစ.. ေအာက္ေျခ ႐ံုးသန္႔ရွင္းေရး၊ ညေစာင့္အဆံုး မိမိတို႔ေန႔စဥ္ သီဆိုေနၾကရသည့္ ဝန္ထမ္းအဓိ႒ာန္ (၆)ခ်က္ကို ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီးသကာလ ယခင္ကာလ မ်ားဆီက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ ခဲ့ပါေစ..ယခုအစိုးရသစ္ကာ လတြင္မူ အစိုးရအသစ္ ခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေစေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔မ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္း ေကာင္းေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကပါေစလိုေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္ဗ်ာ။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List