Tuesday, January 14, 2014

ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း မထိန္းထားလွ်င္ လစာတိုးေသာ္လည္း မထူးလာမည့္ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမွင့္ရၾကမည့္ အခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ထိန္းထားႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းအား ထူးျခားလာမည္ မဟုတ္ဟု  စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိုသည္။

“တဘက္က လစာေတာ့ တုိးရတယ္၊ တဘက္က ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းက တုိးလာတယ္ဆုိရင္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္က အျပည့္အဝ မရေတာ့ဘူးေပါ့”ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးမည့္ အစီအစဥ္ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ လစာတုိးေပးမည့္ အခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အတြက္ အစုိးရ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေခြ်တာရန္ အထူးလုိအပ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရစရာရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ရရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးေမာ္သန္းက ေျပာသည္။

ကမာၻဘဏ္က ၂၀၁၃ ေအာက္တုိဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အစီရင္ ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘ႑ာႏွစ္လည္ပိုင္း၌ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္သည့္ ဘတ္ဂ်တ္မ်ား ထုတ္ျပန္သည့္ အေလ့အထမ်ားရွိၿပီး ယင္းမွာ သုံးစြဲရန္ လ်ာထားသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ သုံးစြဲမႈ အၾကား သိသာေသာ ျခားနားျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၇.၃ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနခဲ့ၿပီး  ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း တုိးလာသည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း မရွိလွ်င္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မရွိ ဟူေသာ အခ်က္ကို စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား လက္ခံထား ၾကသည့္ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္သည္။

“ဒီအခ်က္က မွန္တာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ၀န္ထမ္းလစာ တုိးတဲ့ဟာမွာေတာ့ လစာတုိးလုိ႔ ၀င္ေငြတုိးေပမယ့္ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းအားကေရာ ျမင့္မလားေပါ့၊ တုိးျမင့္ေစတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လစာတုိးတာ အဓိပၸါယ္ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ တဘက္က ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကလည္း လုိက္တက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလုိ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈက မရွိဘူး။ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈႏႈန္းကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ မလဲဆုိတာေပၚမွာ မူတည္ေနတာေပါ့”ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္ကုိကုိကလည္း ေျပာဆို သည္။

ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ တုိင္းျပည္၏ စုစုေပါင္း ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး (GDP)ႏွင့္ လည္ပတ္ ေငြေၾကး (Money Supply) အခ်ိဳး မွ်တမွသာလွ်င္ တည္ၿငိမ္မည္ ျဖစ္ၿပီး လည္ပတ္ေငြ ပမာဏက ထုတ္ကုန္တန္ဖုိး ပမာဏထက္ မ်ားျပားလာၿပီဆုိပါက ေငြေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

တိုင္းျပည္၏ လည္ပတ္ေငြမ်ားကုိ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရန္္အတြက္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ား တုိးျမွင့္၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အမ်ားဆုံး အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

ဘဏ္တုိးႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မွာလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေအာက္ သတ္မွတ္၍ မရေခ်။

ယင္းအေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာ ေအာင္ကုိကုိက “ဘဏ္တုိးႏႈန္းက မ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရရဲ႕ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ဘဏ္မွာ စုၾကတယ္။ ဘဏ္တုိးႏႈန္းျမင့္တုိင္းလည္း စုေဆာင္းမႈႏႈန္းက ျမင့္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္ေနရင္ ဘဏ္တုိးႏႈန္းလည္း ခ်လုိ႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နိမ့္ႏုိင္သမွ် နိမ့္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ။ ဒါကုိ နိမ့္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ ဘဏ္တုိးႏႈန္း ျမင့္လုိက္၊ Money Supply ကုိ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစတဲ့ ေငြကို ထပ္ပံုႏွိပ္လိုက္ လုပ္တယ္ ဆုိရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိခုိ္က္ႏုိင္တာေပါ့”ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်တ္ လုိေငြျပမႈမွာ ေဒၚလာ၂.၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေနၿပီး လည္ပတ္ေငြေၾကး ပမာဏ မွာလည္း ပုိမုိတုိးလာေနသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္တိုင္း အစိုးရဘတ္ဂ်တ္လုိေငြမ်ား တုိးလာတတ္ျပီး ထိုလိုအပ္ေငြကို ဗဟိုဘဏ္က ေငြစကၠဴသစ္မ်ား ႐ိုက္ထုတ္ ေျဖရွင္းေပးတတ္သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List