Friday, December 05, 2014

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္တစ္လင္တစ္မယား စနစ္က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရး႐ႈ ေထာင့္၊ ဥပေဒေရးရာအပါအ၀င္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္း၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။
‘‘ဘယ္လိုအျမင္ေတြပဲျဖစ္ ျဖစ္ လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ ေရးၿပီး တင္ျပႏိုင္သလို ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ လုပ္ခ်င္ရင္လည္း သက္ ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကို ေတာင္းဆိုၿပီး လက္ခံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ပါမယ္’’ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေလးခုမွာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ႏွစ္ခု၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ တြင္ ႏွစ္ခုစီေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက လမ္းၫႊန္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသို႔ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ေဆြး ေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ မည္ သည့္အႀကံျပဳခ်က္ကိုမဆို လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ျပင္ ပေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ အေလးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ဆီေရာက္လာတာနဲ႔ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီ၊ မညီကို ၾကည့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာသာ ေရးလြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစခ်င္သလို ဖြဲ႕စည္းပံုက ေပးထားတဲ့ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္လည္း ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္ေတြေရာ ဥပေဒပညာရွင္ေတြရဲ႕ အျမင္ကိုပါယူၿပီးေတာ့ ေဆာင္ ရြက္မွာ ျဖစ္တယ္’’ဟု၎က ေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္းေလးခုတြင္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာမူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အ ေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်မႈ ေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ားေဖာ္ျပေနသည့္ မဇၩိမမီဒီယာမွ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ဒီထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒက ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရာ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအရေရာ စီ ေဒါ (CEDAW-ကုလ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံျခင္းအား ဆန္႔က်င္ျခင္း ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္)နဲ႔ပါ ဆန္႔က်င္ေနတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လြတ္ လပ္စြာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို မပိတ္ပင္သင့္ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဘာသာကူး ေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ လည္း မွတ္ပံုတင္အဖြဲ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက အစိုးရ၀န္ထမ္း ခုနစ္ဦးႏွင့္ က်န္အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔မွ ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးစီပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညႇိ ျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဥပေဒမွာလည္း ေဒသ တစ္ခုတည္းကို ကြက္၍ သားဆက္ ျခားႏွင့္ က်န္းမာေရးပညာေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အစိုးရက သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ား က ေ၀ဖန္ထားသည္။

အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းထုတ္ျပန္ခဲ့စဥ္ကလည္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျပင္းထန္သည့္ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List