Friday, December 05, 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး ႏိုင္ငံျခားက သားႏွစ္ေယာက္ကို အေမြျပတ္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရမည္လား


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတမျဖစ္ေရးရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည္ ဟု အမ်ားက ယူဆေနၾကေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၅၉ (စ)- “မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏တရား ၀င္သားသမီးတဦး ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရား ၀င္သား သမီးတဦး၏ ဇနီးသို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား အစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ နိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတပါး၏ နိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ”ဟု ဆိုထားသည္။ 

အာဏာရွိသူ အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အာဏာရွင္အလႊာကေတာ့ ဤဥပေဒကိုအလြန္ ေလးစားလိုက္နာၾကသည္ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ အာဏာထက္စဥ္တုန္းက သူ၏သား တေယာက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသူ ေလယာဥ္မယ္ႏွင့္ ယူလိုက္သျဖင့္ သတင္းစာမွာဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ၫြန္႔တို႔က သား အျဖစ္မွ အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္သည္ဟု ေၾကညာလိုက္သည္ကို ေတြ႔ၾကရသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေဆြမွာလည္း သူ၏သားမက္က ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သားျဖစ္၍ ဒုသမၼတျဖစ္ေရးတို႔ႏွင့္ ေ၀းခဲ့ရသည္။ ဤသည္တို႔မွာ သူတို႔ကိုယ္ တိုင္ ဥပေဒကို ေလးစားသည့္သေဘာကို ျပသည္။

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ဆိုၿပီး လုပ္သြားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကေတာ့ နိုင္ငံျခားသူ ရတနာနတ္မယ္ ကိုပင္ လက္ထပ္ယူခဲ့ေသးသည္။

ဆိုရလွ်င္ေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉(စ)အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတ၊ ဒု သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ဤဖြဲ႕စည္း ပံုဥပေဒကိုလည္း အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ေရးဆြဲထားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၀၈၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတေလွ်ာက္ လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့သည္ ကိုပင္ ဂ႐ုမထားႏိုင္ဘဲ ဆႏၵခံ ယူပြဲ လုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒပါ။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့၍ သားႏွစ္ ေယာက္မွာလည္း ႏုိင္ငံျခား သားျဖစ္ေန၍ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိ ေတာ့ပါ။

ဒီေတာ့ ၅၉ (စ)ကို ျပန္လည္မျပင္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ဥပေဒႏွင့္ မၿငိစြန္းေအာင္ျပင္ ၍ရသည္ကေတာ့ သားႏွစ္ေယာက္ကိုအေမြျပတ္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရျခင္းပါပဲ။ 

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သမၼတျဖစ္ေရးကို ငမ္းငမ္းတက္ မက္ေမာသည့္အေနႏွင့္ ဤသို႔ မရမက ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္။ သမၼတျဖစ္ရလွ်င္ၿပီး ေရာဆိုၿပီး မရသည့္နည္းႏွင့္ မႀကိဳးစားပါ။ အမွန္အကန္ေန ၍ အမွန္အကန္ ေျပာဆို ျပဳမူျခင္းကိုသာ ကိုင္စြဲထားသူ ျဖစ္သည္။ 

သူသမၼတျဖစ္ခ်င္သည္မွာလည္း ကိုယ္က်ဳိး ရွာလို၍မဟုတ္။ တိုင္းျပည္ေကာင္း ေရး အတြက္သာ ေျပာ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာသည္ ျပည္သူေတြလက္ထဲ မေရာက္ မခ်င္း။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ထံ မေရာက္ မခ်င္းဘယ္ေသာအခါမွ တိုင္းျပည္လြတ္ လပ္မည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္တိုးတက္မည္ မဟုတ္ပါ။

တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနႏွင့္ သားႏွစ္ေယာက္ကို အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္စရာလည္း မလို ပါ။ သူမ ၁၉၈၈၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ပါ၀င္ဦးေဆာင္လာကတည္းက စြန္႔လႊတ္ၿပီးသားျဖစ္ေနခဲ့ သည္ မဟုတ္ပါလား။ သူမ၏ ခင္ပြန္း မမာမက်န္းျဖစ္ေနဆဲအခ်ိန္မွာပင္ သြားေရာက္မေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ပါ။

ၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာ သားသမီးမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီဆိုလွ်င္ပင္ မိဘအရိပ္အ၀ါသ ေအာက္မွာ မိဘလုပ္စာထိုင္စားမေနၾကေတာ့ဘဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေနထိုင္ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္မွာလို မိဘအရွိန္အ၀ါကိုယူ၍ ဓနဥစၥာ ရွာေနျခင္းမရွိပါ။ မိဘအာဏာရွိ၍ သား သမီးမ်ား လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ မတရား ယူခ်င္တိုင္းယူ၍ မရပါ။ ဤသို႔ မတရားသိမ္းပိုက္ စီးပြားရွာျခင္းမ်ားက အာဏာရွင္ႏိုင္ငံ မ်ားမွာသာ ရွိပါ သည္။ ဒီမိုကေရစီဟုေခၚေသာ ျပည္သူကစိုးမိုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ မတရားစီးပြားရွာ၍မရပါ။ ဥပေဒႏွင့္ ကာကြယ္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ပအားကိုးသူ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ၏ လက္ေအာက္ခံ ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ေက်းဇူးသစၥာကို ခံစားသူဟုဆိုရာတြင္ လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ အျငင္းပြားစရာ မ်ားစြာရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တကယ္လြတ္လပ္ ေသာ မည္သူ႔ကိုမွ်အား မကိုးေသာႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ ေနႏိုင္ၿပီေလာ။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး တဦးကေတာ့ ေျပာသြားသည္။ “တ႐ုတ္သည္ ေက်းဇူးမ်ားစြာရွိသည္။ တ႐ုတ္သည္ ၎တို႔၏ ေက်းဇူးရွင္” ဟု ေျပာသြားပါ သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းမည္စိုး၍ ဟုဆိုကာ သမၼတျဖစ္ခ်င္လြန္း အားႀကီး၍ သားႏွစ္ေယာက္ကို အေမြျပတ္ စြန္႔လႊတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

သို႔ေသာ္ ယခင့္ယခင္ကတည္းက စြန္႔လႊတ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ သားႏွစ္ ေယာက္က မည္သည့္အက်ဳိးစီးပြားမွ မရရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းစာတြင္ ေၾကညာေနစရာလည္း မလို။

သတင္းစာမွာထည့္ေၾကညာသည့္တိုင္ တကယ္အေမြျပတ္သည္ မျပတ္သည္ကေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ားသာ သိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သူမကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ဟန္ျပ အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္ ျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ်ေၾကညာမည္မဟုတ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဥပေဒႏွင့္မၿငိစြန္းေအာင္အတင္းအဓမၼ လုပ္ယူမည္မဟုတ္။ အတင္း အဓမၼပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဥပေဒကိုသာ ျပန္ျပင္ရ ပါလိမ့္မည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ၅၉(စ) ျပန္ျပင္ေရး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္ တည္းအတြက္မဟုတ္၊ ျပည္သူ တရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္အတြက္ျဖစ္၍ ျပည္သူအတြက္ပါ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနပါသတည္း။ 

တင္တင္ဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List