Friday, June 06, 2014

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မေသမခ်ာျဖစ္ေစမႈတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေစေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မေသမခ်ာျဖစ္ေစမႈမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဟာ အၾကမ္းဖက္မႈထက္ ပိုမိုဆိုးရြား ေစေၾကာင္းကို ဇြန္ ၅ ရက္ MICC တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံ၏ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္ေစမႈတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေစေၾကာင္းႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သမၼတက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျပင္ပကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ကူးလူးဆက္ ဆံေဆာင္ ရြက္လာတာႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးနဲ႔စက္မႈလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဟာ တိုးပြားလာလ်က္ရွိပါတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ရရွိေစမယ့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ခိုင္မာစြာ ခ်မွတ္ထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုသာ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကြ်ံထုတ္ယူသံုးစြဲၾကေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအေနနဲ႔ အဲဒီဒဏ္ကို ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ မိုးေခါင္ေရရွားမႈ စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚလာပါက တျခားသူမ်ားထက္ ဆင္းရဲသားမ်ားက ပိုမိုခံစားရလ်က္ ရွိပါတယ္”ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသည္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကြ်န္းႏုိင္ငံငယ္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာစိန္ေခၚမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခံစားလ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိအတိုင္းႏွစ္စဥ္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါကကြ်န္းစုႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈပမာဏသည္ ၂ဝ၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၈၇ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာမည္ဟု UNEP ခန္႔ မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ သဘာဝဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္ဟု လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္းျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕မတူကြဲျပားတဲ့ သဘာဝနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ယံုၾကည္ ပါတယ္”ဟု ဆိုသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးေကာ္မတီအား ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္က “သမၼတက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို စကားလံုးေတြနဲ႔ ေျပာေနတာထက္ ဝန္ႀကီးေတြ၊ အစိုးရထိပ္တန္းအရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ သူတို႔မိသားစုဝင္ေတြ ပိုင္ဆုိင္မႈအခ်ဳိးကို ျပည္သူလူထုကို တရားဝင္ခ်ျပလိုက္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳအရဆိုရင္ မဆလေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း၊ နဝတ၊ နအဖေခတ္ေတြထက္ လက္ရွိအခ်ိန္က ပိုဆိုးေနတယ္။ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလာက္က လာဘ္စားေနၾကေပမယ့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအပါအဝင္ အဂတိလိုက္စားလို႔ ေထာင္ခ်တဲ့သူ သမၼတႀကီးသက္တမ္းမွာ မရွိေသးဘူး။ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္း၊ ဝန္ထမ္းတုိင္းက သမၼတ႐ံုးနဲ႔ အဆင္ေျပရင္ အေရးယူမခံရႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အသိမ်ဳိးကို လူတိုင္းသိေနတယ္။ လက္ရွိအစိုးရကို လူထုအေဝဖန္ဆံုးက ဒီလာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ အဂတိလုိက္စားမႈကိစၥပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေျဖႏိုင္ရင္ ေနာက္သက္တမ္းအတြက္ ျပည္သူေတြက သမၼတႀကီးကို တာဝန္ဆက္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List