Saturday, September 12, 2015

ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီက ၄င္းတို႕၏မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို ေဟာေျပာတင္ျပကရင္ျပည္သူပါတီဥကၠ႒ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က ၄င္းတို႕ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းက ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီစဥ္မ်ားမွေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္စံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
''အားလုံးမဂၤလာပါ''

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ျဖစ္ ပါတယ္။ ကရင္အမည္ကေတာ့ ေစာဆာတူေ၀ါ ျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုလုိျပည္သူ လူထုနဲ့ တုိက္ရုိက္ထိေတြ႕ စကားေျပာဆုိခြင့္ရရွိတဲ့ အတြက္ လုပ္သားျပည္သူ အားလုံးႏွင့္စီစဥ္ေပးတဲ့ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိပါ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာပါလို႔ ေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပါတီရဲ႕ အမည္ျဖစ္ျဖစ္တဲ့့(ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ)ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ ကိုစတင္ရွင္းလင္းပါမယ္။ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီကုိ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ သာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူပါတီ ဟုေခၚေသာ္လည္း အားလးံု ေသာျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူလူထုအားလံုးကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့အေနျဖင့္ ျပည္သူ(Peoples)ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိ ထည့္ထား ပါတယ္။ျပည္သူ (Peoples) ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ႏုိင္ငံေရးအဘိဓာန္မွာပဲ ရွိတယ္။

ေအာက္ေျခလူတန္းစား၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား၊ တစ္ရြာတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္ ျပည္သူအမ်ားစုကို ကုိယ္စားျပဳသူမ်ားဟု အဓိပဿၸာယ္ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ပါတီဟာ ကရင္သာမကဘဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျဖစ္တဲ့ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ပဏာမေျပာၾကားလုိပါတယ္။ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးစုအျမင္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါ၀င္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာ ၾကားလိုပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူအားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ျပီး ပါတီမွလည္း ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ပါတယ္။

ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီကုိဖဲြ႕စည္းျပီး ဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သလဲဆုိရင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ကရင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး အတြက္ ရရွိသင့္တဲ့၊ ရရွိထိုက္ေသာ အခြင့္အလမ္း Speace နဲ႕ ေနရာ Platform ကိုယူၿပီး ကိုယ္စားျပဳေျပာဆုိႏုိင္ရန္နွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသားအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီရဲ့ သေဘာထားခံယူခ်က္ကေတာ့တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာမွ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္။ ဒါမွ တစ္ဦးခ်င္းလူေနမွုအဆင့္ ေကာင္းမြန္ လာျပီးတစ္တုိင္းျပည္လုံး ေခတ္မီဇြံ႕ၿဖိဳးတက္လ်က္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္မယ္လုိ႕ျမင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကေတာ့ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ထိန္းသိမ္းသြားရမွာပါပဲ။ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ စနစ္တက် စိတ္ရွည္လက္ရွည္သည္းခံညွိႏႈိုင္းၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းရမယ့္ျဖစ္ စဥ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ဆႏၵေစာၿပီးလုပ္ေဆာင္ရင္ တိုင္းျပည္နစ္နာသြားစရာ အေၾကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးအျမင္ကေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးပီပီျပင္ျပင္ အခ်ဳပ္ခ်ယ္မရွိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျပီး နုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမွုပ္ႏွံမူမ်ားကုိ လည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္လွ်င္ တိုင္းျပည္ ပိုမိုတိုးတက္ေခ်ာင္လည္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ပါ တယ္။

ပညာေရးအျမင္ကေတာ့ လူတိုင္း၊ကေလးတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု မ်ားကုိလည္း မိမိဘာသာစာေပမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားခြင့္ျပဳသင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာတိုင္းရင္္းသားေတြနဲ႕ဖြဲ႕စည္းေနတာ အရွိျဖစ္တဲ့အတြက္ဤအရွိျဖစ္စဥ္ကုိ လက္ခံျပီး မတူကဲြျပားမႈမ်ားကေနျပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈရရွိနုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအျမင္ကေတာ့ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြက္ အကုန္အက် သက္သာေသာေဆး၀ါးကုသစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ ခြဲေ၀ေပးသင့္ပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႕က်န္း မာေရးက ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုး အရင္းအႏွီးဆိုတဲ့ အျမင္ရရွိမွသာလွ်င္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

လူမွုေရးအျမင္ကေတာ့ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းေသာအဖြဲ႕ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳၿပီး အားေပးကူညီ ပ့ံပိုးသင့္တယ္လို႕ထင္ ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေရးအျမင္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားအားလံုးဟာ စည္းလံုးညီညြတ္မွုရရွိပါမွ တိုင္းျပည္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈအျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္အတြက္ သေဘာထားႀကီးႀကီး ထားၿပီး နည္းမ်ိဳးစျုံဖင့္ မရမေန ႀကဳိး စားေဆာင္ရြက္သြားရမယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။

တစ္မ်ုိးသားလံုး ျပန္လည္စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအျမင္ကေတာ့ ALL inclusive တစ္မ်ိဳးသားလံုးေဆြးေႏြးညိွႏုိင္းတုိင္ပင္မႈ လမ္း ေၾကာင္းမွသည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးပြဲမ်ား အျပီးတိုင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုး သည္အထိ စိတ္ရွည္သည္းခံ စြာျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားပါတီမ်ားေပၚသေဘာထားအေနျဖင့္ အျခားေသာ ကရင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပါတီမွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ေသာ္လည္း ေကာင္းဦးတည္ခ်က္ခ်င္းတူလွ်င္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ မည္သည့္ ပါတီႏွင့္မဆိုအေျခခံသေဘာထားတူညီလွ်င္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီရဲ႕ေရြးခ်ယ္မူလမ္းေၾကာင္းကေတာ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆုိလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲမထားဘဲ လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အရွိကိုအရွိတိုင္းရွုျမင္သံုးသပ္ျပီး တိုင္းျပည္ ၏ေရရွည္အက်ိဳးကိုသာ အဓိကထားရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲအေပၚ ခ်မွတ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားအေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကို အဓိကထားပါမယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ ကို အင္အားရွိသေရြ႕ ၀င္ ေရာက္အေရြးခံပါမယ္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ႏုိင္မယ့္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကို ဒုတိယဦးစားေပး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ျပိဳင္ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ုိးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ယခင္- ၅ ေနရာ ယခု ၅ ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ယခင္- ၄ေနရာ ယခု ၆၆ ေနရာ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ယခင္-၅ ေနရာ ယခု ၂၂ ေနရာ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ယခင္-၇ ေနရာ ယခု ၂၆ ေနရာ

စုစုေပါင္းလႊတ္ေတာ္ ၁၁၉ ေနရာကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ျပည္သူလူထုကို ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕ႀကီးကို စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း အျပည့္အ၀ျဖင့္ေစာင့္ဆိုင္း ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အသည္းၾကားကမဲတစ္ျပားနဲ့ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ေခါင္းေဆာင္ကိုေရြးခ်ယ္မဲေပးၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မဲမေပးဘဲေနတာက ဘာမွ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ မိမိမဲတစ္ျပားအပါအ၀င္ ျပည္သူအားလံုးရဲ့ မဲမ်ားနဲ႕ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္သို႕ အေျပာင္းလဲတစ္ခုျဖစ္ေပၚေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾက ပါစို႕လို႔နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကား လုိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီရဲ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဦးေစာေစး၀ါး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပည္သူလုထုႏွင့္တုိက္ရိုက္ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါတယ္။ျပည္သူလူထုအေပါင္း မဂၤဿလာအေပါင္းႏွင့္အတူ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ ဥကၠ႒ႀကီးက ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကိုေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ျပည္သူလုထု၊ အထူးသျဖင့္ကရင္ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသးတဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ပထမဦးဆံုးကိစၥကေတာ့ ပင္စင္စား၀န္းထမ္းဘ၀ကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ဘာျဖစ္လို႕ ၀င္လာသလဲဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တိုတိုနဲ႕ လိုရင္းကို ေျပာရရင္ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္၊ ဘ၀နိဂံုး အပိုင္းမွာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြအတြက္ ကိုယ္တတ္သမွ် မွတ္သမွ် ကိုယ္ရရွိျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေပၚမွာမူတည္ၿပီးအေကာင္းဆံုးအေမြတစ္ခုထားခဲ့လိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုရွိေသာ ျပည္သူအစိုးရသို႕ ေျပာင္းလဲမႈအစဥ္မွာကိုယ္တတ္စြမ္းသမွ် ပါ၀င္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ အခန္းက႑မွာပါ၀င္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ၀န္ထမ္း အျငိမ္းစား ဘ၀ကလာသူမို႕ႏုိင္ငံေရးသမားေတာ့ ပီပီျပင္ျပင္မျဖစ္ႏိုင္ဘဲတုိင္းျပဳျပည္ျပုပုဂၢိဳလ္(ွStatesman) သာ ျဖစ္ႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးေျပာတ ့ဲ ကရင္လူမ်ိဳးအတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ Platform & Space ဖန္တီးေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓိကတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဗမာအပါအ၀င္ ရွစ္ဖြဲ႕ရွိရာမွာ ဒီတုိင္းရင္းသားမ႑ိူဳင္ရွစ္တိုင္မွာ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ႑ိဳင္မွာ ခုိင္ခုိင္ခံ့ခံ့ရွိေစခ်င္တယ္။ျပည္ေထာင္စုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႕ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ တပ္က ၊ျပည္သူ႕ရဲက၊ ၀န္ထမ္းကလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္သူေတြျဖစ္ေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူရဲ့ဆႏၵသေဘာထားကို ၿခံဳမိငံုမိျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို လႊတ္ေတာ္ဆႏၵျဖစ္ဖို႕ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တို႕ ေရးဆြဲက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ျပ႒ာန္းၿပီး က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိပါတယ္။ ယခင္က ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၁၉၇၄ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစုအခြင့္အေရးကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိပါ။ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၆၁) ၍သာလူနည္းစုအခြင့္အေရးျပ႒ာန္းခ်က္ ပါရွိပါတယ္။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပန္႕က်ဲစြာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ကရင္လူမ်ိဳးတို႕သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအျမင္ ႏိုးၾကားမႈမွာလည္း အလြန္ပင္အားနည္းေနပါတယ္။ ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးုးေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာလည္းေပ်ာက္ကြယ္ေနပါတယ္။ သို႕ပါ၍ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ေအာက္ပါအခ်က္(၃)ခ်က္ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ ျပန္႕က်ဲေနမူကို ျပန္လည္ေကာက္သင္းေကာက္စုစည္းေရး၊ (၂) ကရင္လူမ်ိဳးတို႕ႏွင့္တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအျမင္ရွင္သန္ေရး၊ (၃) ကရင္လူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လူေနမႈဘ၀ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္တိိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔မွာ တစ္ဦးစီရရွိပါတယ္။ ကရင္ေရးရာကိစၥ ကိုေဆာင္ရြက္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ အမွန္တကယ္ ကရင္လူထုအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္မယ့္သူျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားပါတီမွ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္သာလွ်င္ ကရင္အမ်ိဳးသား ကိစၥကို ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မယ္လုိ႕ပဲ ကရင္လူထုကို ေျပာလိုပါတယ္။

လြတ္လပ္ၿပီးမွ်တေသာ free and fair election ဟာ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ မိမိဆႏၵကို ဘယ္ပေယာဂမွ မပါဘဲေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ျပည္သူအစိုးရပံုစံသို႔ ပီပီျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ free and fair election ဟာ ဤေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲရဲ႕အသက္ျဖစ္သလုိ အမ်ားျပည္သူရဲ့ဆႏၵအမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ရပါမွ အနာဂါတ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိုေရွးရႈႏိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီဟာ ျပည္မတြင္ မကပါဘူး၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏အေရးကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူလူထုအတြက္နဲ႕ ကရင္လူထုအတြက္ အခ်ိန္ခါနဲ႔အေျခေနေပၚမူတည္ၿပီး ခံယူခ်က္တူ၊ အျမင္တူ၊ ခံယူခ်က္တူတဲ့ ပါတီမ်ားနဲ႕ညိွႏိုင္းျပီး အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိေပးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီဟာ ယခင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၁ ဦးသာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲမွာ ၁၁၉ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရတြက္

နည္းေသာလည္း ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုကက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံအားေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကိုနည္း မ်ိဳးစံုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမယ္ျဖစ္ၿပီး ကရင္မ်ားအပါအ၀င္ျပည္သူလုထုတစ္ရပ္လံုးအက်ိဳးကို ဆတက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႕ သႏၵိ႒ာန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ျပည္သူမ်ားရဲ့ေမတၱာကိုခံယူပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။

ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ
၁။ ပါတီအမည္ - ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီ
၂။ ပါတီအမည္(English) - Kayin People Party (KPP)
၃။ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၃၁.၃.၂၀၁၀
၄။ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား - ၁၆ ဦး
၅။ 
လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

- ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္ ၊ဦးေစာေစး၀ါး(ေထြ/မႈး)
၆။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕ - ၂၉.၄.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၁၂.၅.၂၀၁၀
၈။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕ - ၂၁.၅.၂၀၁၀
၉။ ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္ - အမွတ္စဥ္(၉)
၁၀။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ - 
၁၁။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္ - 
၁၂။ ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း - ဦးထြန္းေအာင္ျမင့္ ၊ဦးေစာေစး၀ါး(ေထြ/မႈး)
၁၃။ ပါတီနယ္ေျမ - ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄။ ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ - 
အမွတ္(၆၃၂)၊ဃ/၁၆၊အာဇာနည္လမ္း၊အမွတ္(၄)လမ္းမဆံု၊ ရပ္ကြက္(၅)၊ေရႊျပည္သညာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၁၅။ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္ - ၀၉-၅၁၈၀၁၆၄၊ ၀၁-၆၁၁၆၁၂
၁၆။ ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား - PDFDownload

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List