Friday, September 11, 2015

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ အဓိကျပႆနာမ်ား


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္မွ ေျပာစမွတ္တြင္စရာ ျဖစ္လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ စတင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက အရပ္သားအစိုးရ တစ္ရပ္ကို အာဏာေပးခဲ့ သည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ 

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ကတုိင္းျပည္အာဏာကို ဆဲြကိုင္ထားဆဲျဖစ္သလို တုိင္းရင္းသားပဋိ ပကၡမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒုကၡ ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း တုိးတက္မႈမရွိ ျဖစ္ေနသည္။ အာရွတြင္အေျခစိုက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာသတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့သည့္ ေအပီ သတင္း ဌာနစာနယ္ဇင္းဆရာမ်ားက ျမန္မာေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္လာႏုိင္စရာရွိသည့္ အဓိကျပႆနာ မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြက လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလား

ႏုိင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈမႈမ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာလြတ္ လပ္မႈမ်ားရွိေန လင့္ကစား တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ အဆင္ေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ မရွိျခင္းက ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အမွန္တကယ္ဒီမို ကေရစီနည္းက်ၿပီး မွ်တပါ့ မလားဟု အခ်ဳိ႕က ထင္ျမင္လာ ၾကသည္။

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းမ်ား အမွားအယြင္း အလြန္အကံြၽ မ်ားျပားေနျခင္းက သူတုိ႔ပါတီေထာက္ခံသူ မ်ားကို မဲေပး၍ မရျဖစ္ေစသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆုိထား၏ ။ ၿပီး ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ လည္း စစ္တပ္၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ား က လက္ရွိအာဏာရ ပါတီကို မဲ အသာစီးရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့၏။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာ ေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ ေနရာမွ ေက်းရြာသူ ရြာသား ေသာင္းခ်ီက လည္း စစ္တပ္ကို လုိလားသည့္ ေက်းရြာအႀကီးအ ကဲမ်ား၏ အမိန္႔အာဏာကိုသာ လုိက္နာမဲေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီ က မဲအျပတ္အသတ္ႏုိင္လွ်င္ ေတာင္မွ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ရထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ ေနရာ ေသခ်ာေနၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕ထဲက အေရးပါသည့္ေနရာေတြ ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္အာဏာရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္း က႑

ႏုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္း က႑က ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဓိ ကက်၏။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္ေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း၏သမီး အသက္ (၇၀)အ ရြယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိ လာေရးသည္ သူ၏တာ၀န္ဟု ယုံၾကည္ယူဆသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အေျခခံဥပေဒအရ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ လက္ထပ္ထားသူ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံျခားသား သားသမီး ရွိသူကို သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္တား ျမစ္ထားသည္။ အမ်ားစုက ထုိဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံ သား ႏွင့္ လက္ ထပ္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ သားႏွစ္ေယာက္ရွိသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ဦးတည္ေရးဆဲြခဲ့ သည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သည္အခ်က္ေတြကို တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည္။ ေရြး ေကာက္ပဲြသာ တရားမွ်တခဲ့မည္ဆိုပါက သူ၏ပါတီ အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာအႏုိင္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထိုရလဒ္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို အင္န္အယ္လ္ ဒီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အဓိကအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အသစ္က သမၼတအသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အင္န္ အယ္လ္ဒီသာ အႏုိင္ရရွိပါက အေျခခံဥပေဒကို ႀကိဳးစားၿပီး ျပင္ဆင္ မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကို သမၼတ မျဖစ္ေအာင္တားထားေသာ ဥပေဒအခ်က္ကို ဖယ္ရွားရန္ ျဖစ္ႏုိင္ သည္။ ယခုအခ်ိန္ ထိေတာ့ အင္န္အယ္လ္ဒီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာ ကို အစားထိုးမည့္ သမၼတေလာင္း ကို မေၾကညာေသးေပ။

စစ္တပ္၏ အင္အား

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေရးဆဲြထားသည့္ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိဥပေဒက စစ္တပ္အမတ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေနရာကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အာမခံေပးထား သည့္အျပင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္က သေဘာတူဖို႔ လိုအပ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားရာတြင္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ရန္ ကတိေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို လည္း ေလးစားပါမည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။  သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အာဏာရ ႀကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါ တီကလည္း စစ္တပ္၏ ၾကားခံပါ တီအျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ထိုပါတီတြင္ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အၿငိမ္းစား စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ အခြင့္ ထူးခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္သည္။

ၾကံ႕ခိုင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ခုိင္မာေတာင့္တင္းေသာ အဖဲြ႕အ စည္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အ ဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေပၚ အျမင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါတီ အတြင္းမွာ သေဘာထားမ်ား ကဲြလဲြေနၾက သည္။ သည္ပါတီသည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ စစ္တပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႕မဟုတ္ ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္က ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က နံပါတ္ ၃ ေနရာမွာ ရွိခဲ့သည့္ သူရေရႊမန္းကို ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးမွ ဖယ္ရွား လုိက္ၿပီး ျပသခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားဟု  ယူဆရသည့္ ဦးေရႊမန္းက သမၼတ လုပ္ခ်င္ေၾကာင္း သူ၏ဆႏၵကို ေၾကညာထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္ဖယ္ ရွားသည့္ လုပ္ရပ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို စစ္တပ္က ေထာက္ခံေနေၾကာင္း ျပသလုိက္သကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List