Saturday, September 12, 2015

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီက ၎တို႔၏မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႔ကို ေဟာေျပာတင္ျပရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ုိးသားအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးႀကိဳင္က၄င္းတို႕ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းက ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ ပါသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
အားလံုးမဂၤလာပါ

ပါတီေပၚေပါက္လာပံု။ ။ကြ်န္ေတာ္ရို့ ပါတီမထူေထာင္မီ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၅)ခုမွ ညီလာခံကဲ့သို႕ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့့္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ၂၀၁၀ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ရခ်ိန္တြင္ တစ္ပါးသူကမွ လည္း ပါတီထူေထာင္ရန္ ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိပါ၍ ျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ရခိုင္ပါတီတစ္ခုရွိသင့္သည္ဟု အေျဖထြက္ေပၚခ်က္အရ မိမိတို႕အေနျဖင့္ တတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအား အလုပ္အေကြ်းျပဳလုပ္ လိုသည့္ဆႏၵျဖင့္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္အမွတ္စဥ္(၈)ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အား စုပါတီအျဖစ္ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာပဏာမ ႏွုတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးးသားအင္အားစုပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးႀကိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီ၏ လိုဂိုတံဆိပ္မွာ သဇင္(ႏွွစ္ခက္) ျဖစ္ပါတယ္။ သဇင္ပန္းတုိ႕၏ သဘာ၀မွာ ေလာင္းရိပ္မပြင့္ ပင္ျမင့္ပြင့္ေသာ ပန္းျဖစ္သလို ရခိုင္တုိ႕၏အထြက္အထိပ္ပန္းတစ္ပြင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီကလည္း မည္သည့္အဖြဲ႕စည္းလက္ေအာက္ခံမွ မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကိုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္ႏိုင္ရန္ ရခုိင္သားမ်ားရို့နွင့္ သုေတသနျပဳ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ သြားဖုိ႔ျဖစ္ ပါတယ္။

ပါတီအလံ - ပါတီ၏အလံမွာ ထိပ္ဆံုးေထာင့္စြန္ႀတိဂံပံုအျဖဴေရာင္၌ဒန္းဂါးတစ္ဆိပ္တို႕မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သေကၤတတံဆိပ္ႏွင့္ ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးအလံ၏အထက္နား အနီေရာင္မွာ ရဲရင့္ျခင္း၊ ဇြဲသတၱိရွိျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ အလံ၏ ေအာက္နား အျပာေရာင္မွာ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ အလံ၏အလယ္တည့္တည့္ ၾကယ္ျဖဴေလးလံုးမွာ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ရွိေလး၀တီသား မ်ားအားလံုး ျဖဴစင္ေသာ သေဘာထားႏွင့္ညီတူညီမွ်ရွိၾကသည္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ပါတီသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အား ကိုယ္စားျပဳ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဦးစြာထူေထာင္ေပၚေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွေငြေၾကးက႑ ဆက္စပ္ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သဇင္ပန္းတို႕၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အညီ သစၥာေစာင့္ သိစြာျဖင့္ နည္းပရိယာယ္ အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးဖက္လို၍

ေသာ္လည္ေကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိ ေရွာင္ၾကဥ္လ်က္ တစ္ဖက္မွ ဖိအားေပးႀကိဳးဆြဲခံကင္းေ၀းကာ မိမိတို့ေျခမွာ မိမိတုိ႕ရပ္တည္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြအားနည္းပါ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်ယ္ျပန္႕ႏွံ႕စပ္ေအာင္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရျခင္းမွာလည္း တစ္ဖက္မွ ထူေထာင္ထားေသာပါတီတစ္ခုလိုလို၊ အစိုးရက ခိုင္းေစ၍ မဲကြဲေအာင္လုပ္ေနသလိုလို ပုတ္ခတ္ေျပာဆျုိခင္းမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ သူခိုးအိမ္ကအိမ္ရွင္၊ အိမ္ရွင္ကသူခိုး ဟုတ္ႏိုးႏိုး ေယာင္၀ါး၀ါးမျဖစ္ရေလေအာင္ အခြင့္ႀကံဳုခိုက္ လူသိရွင္ၾကား တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ယင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး

သစၥာ သမာဓိရွိရွိ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား ဤသဇင္ႏွစ္ခက္ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီႏွင့္ဆက္စပ္ပူး ေပါင္းပါ၀င္ၾကပါရန္ကိုလည္း ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္/ယံုျကည္ခ်က္/လမ္းစဥ္သေဘာထားပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွ အရပ္ဘက္ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ အားလံုး ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာပါ၀င္ႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ ပိုမိုရင့္က်က္သည့္ လူေနမွုဘ၀ စနစ္တက်အျမန္ဆံုး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ပါတီ၏ယံုၾကည္ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႕လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရာ ရာနွုန္းျပည့္ၿပီး ျပည့္စံုသည္ဟူ ၍ မဟုတ္ပါ။ေပၚေပါက္လာမည့္ အမ်ားျပည္သူမွေရြးခ်ယ္ေပး လိုက္ေသာျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖင့္အမ်ားျပည္သူမ်ားလိုလားေတာင္းတေနသည့္ အမ်ိဳးသာ းျပန္လည္ရင္ၾကား ေစ့ေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေပၚထြန္းလ်က္ ေဒသအသီးသီး ညီတူညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွုကို ရရွိခံစားၾကရမည္ဟု ယံုၾကည္ပါတယ္။

ပါတီ၏လမ္းစဥ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမွုရွိမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံ ျပည္သူတို့ရဲ့ လက္ရွိပကတိ ဘက္ေပါင္းစံုလိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားကို အျခားေသာပါတီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖြဲ႕ကာ တူညီသည္မ်ားကို လက္တြဲပူးေပါင္းလ်ွက္ မတူညီသည္မ်ားကို ဆက္လက္အေျဖရွာေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထာ၀စဥ္ ရရွိသည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားဖို့ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါတီမွ ၅၆ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲေရး (၁၅)ပါတီထဲတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ပါတီသေဘာထား။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႕ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ်ုိးသားအင္အားစု ပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိပါက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးနွင့္ ညီတူညီမွ်ျဖစ္ေစမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေအာက္ပါမူ၀ါဒ လမ္းစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္ေပၚ ေပါက္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊အစိုးရ၊တပ္မေတာ္၊ တရား၀င္ပါတီ၀င္ အားလံုး၊ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၊ လူထုလူတန္းစား အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္ လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ၾကရသည့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီမွုမရွိဘဲ နိုင္ငံ၏ အခ်ုပ္အျခာအာဏာ ကို သူတစ္ပါးက ဖိအားေပးမွု၊ ျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းဆိုမွု ျပုလုပ္ေသာ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံကိုမဆို ျပည္သူအား ျဖင့္ တြန္းလွန္သြားရန္ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ကြ်န္ေတာ္တို့ပါတီကိုယ္စားျပဳသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းအဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသလုိ တျခားေသာ တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရး၊ အခက္အခဲပဋိပကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့ ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာေစျခင္းျဖင့္မိမိတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရခိုင္ေဒသမွလည္း ေျမေပၚေျမေအာက္ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ခြဲေ၀သည့္စနစ္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အေ၀းေရာက္အလုပ္ရွာ ထြက္ခြာသြားၾကသည ရခိုင္ျပည္သူ/ျပည္သားမ်ားအား မိ္မိေဒသ အတြင္းသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေစရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ရန္ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခစက္ရံုမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပည္နယ္အစိုးရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႕ပူးေပါင္းအားထုတ္ဖို႕႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီသည္ လူမႈေရး/ႏိုင္ငံေရး/စီးပြားေရး/ေတာင္သူလယ္သမားေရး/ ပညာေရး/ အလုပ္သမားေရး/က်န္းမာေရး အျခားေသာ ကိစဿၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုစာအုပ္ထဲမွာ ေရးသြင္းေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေျပာဆိုရသည့္အတြက္ လိုရင္းတိုရွင္း ပန္ၾကားသြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ေတာင္သူလယ္သမားအေရး၊အလုပ္သမားအေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႕ လက္ရွိတြင္ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားအား အေကာင္းဆံုးေျပာင္းလဲတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာျခင္းအား တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိ္မ္းၾကပ္မတ္ျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းတို႕ကို တိက်စြာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားအေပါင္းတို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ရိုးသားပြင့္လင္းၾကပါတယ္။ ရိုးသားပြင့္လင္းျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာနည္းပရိယာယ္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအေပၚ မက်ေရာက္ေလေအာင္ အကန္းယံုအရမ္းယံု မယံုၾကဘဲ လက္ေတြ႕က်က်ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ၾကပါလိုိ႕ တုိက္တြန္းပန္ၾကားလိုပါေရ။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပန္ၾကားလိုတာကေတာ့ ယခုေပၚေပါက္လာမည့္(၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ အမ်ားျပည္သူေရြးခ်ယ္ေပးရမွာကေတာ့၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အာဏာသံုးရပ္တြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အက်ိဳး၊ေဒသခံအက်ိဳးမ်ားကို အမွန္တကယ္အေျပာႏွင့္အလုပ္ ၊အလုပ္ႏွင့္အေျပာ ညီမွ်သသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ျပီး မိမိတို႕အား အလုပ္အေကြ်းျပဳမည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူမ်ားအားအသည္းထဲက မဲတစ္ျပားကို ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ မဲေပးျပဳလုပ္ၾကပါလို႕ပန္ၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

အားလံုးမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။

အလင္းသစ္ေမာ္ကြန္း(၁)

ေတးေရး- လူၿငိမ္းခိုင္၊ ေတးဆို-သားေသွ်

ေတးဂီတ-စႏၵရားသန္း၀င္းႏိုင္(မဟာႏြယ္)

CHO; (ရကၡိဳင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ)၂

VI အာရိယန္ရို႕ ဂႏၱ၀င္သမိုင္းအမီြ ဘိုးဘြားစိုင္ ဆက္ထိန္းသိမ္းဓေရၿမီ

သာကီႏြယ္ရို႕ ေအာင္လံ၀င့္ခ်ီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းျပဖို႕ပါတီ

CHO (ရကၡိဳင္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ)၂

VII ျပည္ရကၡိဳင္အ၀ွမ္း ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္

ကတ္မည္

ခ်မ္းအတူပူအမွ် ရကဿခိရရို႕ နွလံုးအိမ္ အမ်ိဳးေစာင့္ တရားထင္ရွား

ႏုိုးၾကားလီ

CHO (ရကၡိဳင္္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ)၂

VIII ဂုဏ္ေရာင္ေမာ္ကြန္း ထြန္းပလျခမ္းၿမီရကၡိတရို႕အားမာန္ခ်ီ

အမ်ုးိ ဘာသာအတြက္စည္း လံုးလက္တြဲညီ ရကၡိဳင္စည္သံနဲ႕ ျပည္ႀကီး

ႏုိုးထလီ

CHO (ရကၡိဳင္ျပည္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ)၅

ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ
၁။ ပါတီအမည္ - ရခိုင္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားအင္အားစုပါတီ
၂။ ပါတီအမည္(English) - Rakhine State National United Party
၃။ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၂၈.၄.၂၀၁၀
၄။ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား - ၁၅ ဦး
၅။ 
လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

- ဦးေအးႀကိဳင္၊ ဦးတင္ျမင့္
၆။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕ - ၄.၅.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၁၁.၅.၂၀၁၀
၈။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕ - ၂၀.၅.၂၀၁၀
၉။ ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္ - အမွတ္စဥ္(၈)
၁၀။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ - 
၁၁။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္ - 
၁၂။ ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း - ဦးေအးႀကိဳင္၊ ဦးေမာင္တင္(တြဲ-တြင္း/တြင္းမႈး)
၁၃။ ပါတီနယ္ေျမ - ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄။ ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ - 
အမွတ္(၅၄)၊(၁၄/၂)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္စိုးလမ္း၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

၁၅။ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္ - ၀၉-၄၂၁၀၉၅၈၃၃(ဦးေအးႀကိဳင္)၊ ၀၉-၄၂၀၁၀၄၂၄၅(ဦးညီညီ)
၁၆။ ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား - 

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List