Friday, May 09, 2014

အလႊာေပါင္းစံုတက္ေရာက္ေသာ မတူဖိုရမ္မွ သေဘာထား(၁၈)ခ်က္အား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ


ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၌ မတူဖိုရမ္တစ္ခုအား ဧၿပီ(၁၅)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။ ယင္းမတူဖိုရမ္တြင္အလႊာအသီးသီးမွာ ကိုယ္စားလွယ္(၃၇၉)ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ရရွိ ခဲ့ေသာ သေဘာထား (၁၈)ခ်က္ကို ေမ ၈ ရက္က MJNရုံးတြင္ မတူဖိုရမ္က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၎မတူဖိုရိမ္တြင္ ေတာင္ႀကီး၊ပခုကၠဴ၊ဖားကန္႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ေဒသခံၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ေဆြမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အသင္းေတာ္ ဂုိဏ္းဂဏ အသီးသီးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည့္ အလႊာေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း(၃၇၉)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ကာ သေဘာထား(၁၈)ခ်က္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“မတူဖိုရမ္အဓိကလုပ္ျဖစ္တာကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြနည္းပါးလာတယ္ ေရြ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလာတယ္ ဒါေၾကာင့္ မတူဖိုရမ္ကေန သဘာဝ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔မယ္ၿပီးရင္မတူမ်ဳိးႏြယ္ေတြရဲ႕ ရုိးရာ ယဥ္ေက်း မႈျပန္လည္အသက္ဝင္ေအာင္လုပ္မယ္ ပညာေရးအဆင့္ကိုလည္း ျမွင့္တင္သြားမယ္ မတူဖိုရမ္အဖြဲ႔ဟာ မတူမ်ဳိးႏြယ္တစ္စုထဲအတြက္ပဲ မဟုတ္ဘူး ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ အလုပ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု မတူဖိုရိမ္ဥကၠဌ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ သေဘာထား (၁၈)ခ်က္မွာ (၁)မတူစာေပတစ္မ်ဳိးတည္းျဖစ္ေရးအတြက္ စာေပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္သြားမည္(၂)မတူမ်ဳိးႏြယ္စု ဆင္းသက္လာပံု သမိုင္း ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ သမိုင္းသုေတသနအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းျခင္း (၃)လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ မတူဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မ်ားႏွင့္ အညီျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရး (၄)ခုိင္မာက်စ္လစ္ေသာ္ မတူလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ကိုေက်းရြာ၊ရပ္ကြက္အဆင့္မွၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိစနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းျခင္း(၅)မတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ား နည္းတူ က႑တိုင္းတြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ မတူဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒတြင္ေရး ဆြဲျပဌာန္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း(၆)မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းဝမ္းစာဖူလံုေရး၊အလုပ္ လက္မဲ့ျပႆနာႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္လ်က္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္အျခား ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အစုိးရမွနည္းပညာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း၊ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္တုိက္တြန္းသြားမည္ (၇) ေဒသအတြင္း အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္၊ ေရေပးေဝမႈစနစ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိက္တြန္းျခင္း (၈)အစုိးရမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သံုးစြဲေသာ ဘတ္ဂ်က္အား တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ရွင္းျပရန္တုိက္တြန္းျခင္း (၉)အစုိးရမွ သဘာဝ သယံဇာတအရင္းျမစ္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းမွရရွိေသာအခြန္ဘ႑ေငြမ်ားကိုပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္း (၁၀) ေဒသဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုအက်ဳိးရွိၿပီး ထိေရာက္လြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ အတြက္ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း အစီစဥ္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၁၁)ေခတ္ႏွင့္ အညီ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာေရးမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးႏုိင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း(၁၂)မတူပညာေရးျမင့္တင္မည့္အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္သြားမည္ (၁၃) ပညာေရးဆုိင္ရာ သုေတသန တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (၁၄) မတူရုိးရာယဥ္ေက်း မႈျပတုိက္မ်ား ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ (၁၅)လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစမည့္ လူငယ္စင္တာတစ္ခုကို သက္ဆုိင္ရာ (MultiStakeholder)မ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္း ထူေထာင္ျခင္း (၁၆) အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ (ဘံုတလာ၊လံုကီလ္း၊ ဘံုမြလ္၊ ကိုင္ဆီး၊လီြးစန္း) ေတာင္ေၾကာမ်ားကို မတူပီနယ္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းရွိ ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း (၁၇)ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စနစ္က်င့္သံုးျခင္းမွ အၿမဲတမ္း စိုက္ကြက္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း (၁၈)သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား (Watch Groups)ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခ်စ္မင္းထြန္း
The Myanmar Age

No comments:

Post a Comment

My Blog List