Wednesday, April 08, 2015

အပစ္ရပ္အလြန္ခေယာင္းလမ္းကို လက္ခ်င္းခ်ိတ္ေက်ာ္ျဖတ္ၾက


လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္း စစ္ကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းလ်က္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အခ်ည္းႏွီး ပင္ ျဖစ္သည္။

အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ျပည္တြင္း စစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၏ ကနဦးေျခ လွမ္းျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ေျခလွမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ခေယာင္းလမ္း ရွည္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္အလြန္၊ ေျခလွမ္းမ်ား ပို စိပ္ေလ၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားေရး သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပိုအေရးႀကီးေလ ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္ လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ ငန္းဗဟိုဌာန၌ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (ယူပီဒဗ လ်ဴစီ)ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအပစ္အ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (အင္န္စီစီတီ)တို႔ သည္ အခန္း ခုနစ္ခန္း၊ အပိုဒ္ (၃၃)ပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲေပါင္း (၈၆) ခုပါရွိ ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္ စီေအ) အတည္ျပဳမူၾကမ္းကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညႇိႏိႈင္းျပဳစုေရးဆြဲၿပီးစီးေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကို လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္း အနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္၊ ဆႏၵ ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ယခုသေဘာတူညီခ်က္သည္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအား တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုဧၿပီလအတြင္း အင္န္စီေအလက္ မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကို မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔သည္ ျပည္သူ မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားခ်က္၊ ဆႏၵႏွင့္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကို ေလးႏွစ္တာသက္တမ္းအတြင္း ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ ကိုင္မျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္သည္မွာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားလ်က္ ရွိေနသည္။

သမၼတ ဦးေဆာင္ ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးကို တစ္ဖက္သတ္ထုတ္ျပန္ ႏုိင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ႏွင့္အတူ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ႏွင့္ မတရားအသင္းအျဖစ္ စာရင္းထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ပယ္ ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလး ႏွစ္နီးနီးကာလကတည္းက ထိ ေရာက္၊ တြင္က်ယ္၊ ေရရွည္အျမင္ ရွိၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ ၿပီးျဖစ္မည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီ ေအ)အတည္ျပဳမူၾကမ္းအား ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ ညႇိႏိႈင္းျပဳစုေရးဆြဲ ၿပီးစီးေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ျခင္း သည္ အင္န္စီေအ (အေခ်ာ) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ဟု ဆိုျခင္း ထက္ အေျခခံေကာင္း၊ အစ ေကာင္း ဟုသာ သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖိအားေပးသည့္ အသြင္ သဏၭာန္ဘက္ဦးတည္ မသြားရန္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အား ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီ ေအ)ကို ဧၿပီလအတြင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါး ဦးမည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

သမၼတအေနျဖင့္ အလြန္နီးကပ္ လြန္းေသာ ကာလအကန္႔အသတ္ ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ထည့္သြင္း ေျပာ ၾကားျခင္းသည္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားသြယ္၀ိုက္ဖိအားေပးသည့္ အသြင္ ျဖစ္မည္ ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္းက်ဳိး ေလ်ာ္ကန္မႈနည္းပါးႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (အင္န္စီစီတီ)သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ)အတည္ျပဳမူၾကမ္းကို လိုင္ဇာညီလာခံ၊ ေလာ္ခီးလာညီလာခံကဲ့ သို႔ ညီလာခံႀကီးတစ္ခုျပဳ လုပ္ၿပီးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ ျဖစ္ သည္။

အတည္ျပဳမူၾကမ္းကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာ ႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံ မည္ဆိုလွ်င္ အင္န္စီေအကို အျမန္ဆံုးလက္ မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အင္န္စီေအအတည္ျပဳ မူၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳျပင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္ဖြယ္မ်ားရွိလာမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေန ျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ထပ္မံလြန္းထိုးညႇိ ႏိႈင္းေဆြးေႏြးရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ဧၿပီလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ရန္ မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလြန္း ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ဟုေကာက္ ခ်က္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မိန္႔ၾကား သကဲ့သို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးသည္ႏွင့္ ႏိုင္ ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ တံခါးေပါက္ ပြင့္သြားၿပီဟု အလ်င္စလိုေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္ ခဲယဥ္း မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို တိတိက်က် လိုက္နာေဖာ္ေဆာင္ေရး သည္ ၾကားကာလ၌ ထိလြယ္ရွလြယ္မႈ ျမင့္မားေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္မ်က္ႏွာအသီးသီး၌ စစ္ ရိပ္စစ္ေငြ႕မ်ား၊ ေသနတ္သံ၊ အ ေျမာက္သံ၊ ဗံုးသံမ်ား လံုး၀ဆိတ္ သုဥ္းၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရး အလြန္ကာလတြင္သာ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲတံခါးေပါက္ကို တြန္းဖြင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဆိုရလွ်င္ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္မ်က္ႏွာအသီးသီး၌ စစ္သံ၊ စစ္ ဟန္မ်ား၊ တိုက္ပြဲေခၚသံမ်ား လံုး လံုးဆိတ္သုဥ္းေရးကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို အစျပဳႏိုင္ေရးေရွး႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၾကားကာလအ တြင္း ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အခက္အခဲ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ကို ႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းေက်ာ္လႊားသြားၾကရမည္ဟူေသာ သမၼတ၏ မိန္႔မွာစကားကို အလုပ္ အျဖစ္ လက္ေတြ႕ က်က် အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ဒုတိယ ပင္လံု၏ ေအာင္ပြဲအ ျဖစ္ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ ၾကားခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီေအ) အတည္ျပဳမူၾကမ္းအား ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညႇိႏိႈင္း ျပဳစုေရးဆြဲၿပီးစီးေၾကာင္း အတည္ ျပဳခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ရမည့္ အ ခ်ဳိးအေကြ႕ႀကီးတစ္ခုအလား သံုး သပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သမၼတ၏ ဒုတိယ ပင္လံု၏ ေအာင္ပြဲသံုးသပ္မႈမ်ားသည္ ေျမျပင္ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ခ်ဲ႕ကားလြန္း သည္ဟုပင္ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရး အရ တစ္ဆိတ္ကို တစ္အိတ္လုပ္ ေနသည္ဟုပင္ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ဆိုႏိုင္သည္။ မွတ္ေက်ာက္၊ ဒုတိယပင္လံု၏ ေအာင္ပြဲဟု သတ္မွတ္မည့္အစား တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးဆီ ဦးတည္ႏိုင္ မည့္ ကနဦးေျခလွမ္းသက္သက္ မွ်သာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ျပဳမည္ဆို လွ်င္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္တင္မကပါ ဘူး။ အလင္းတန္းေတြ ေပၚလာၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာ လို႔ရပါၿပီ။ မၾကာခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔လည္း အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ဆု ေတာင္းေပးၾကပါ’’ဟု သမၼတ၏ မီဒီယာမွတ္ခ်က္ စကားသည္ လည္း လမ္းေခ်ာ္ေနသည္ဟုပင္ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။ ၁၉၈၀ ဆယ္စုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ ဆယ္စုႏွစ္ဦးပိုင္းကာလမ်ား ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ဘက္စံု အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ား ျမင့္ျမင့္ မားမားမရွိသည့္ကာလတြင္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားမပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျချပဳအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးကာလရွည္ႀကီးႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ လတ္တေလာစီအင္န္ ေအမူၾကမ္းျပဳစုေရးဆြဲၿပီးေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ျခင္းသည္ မေျပာပေလာက္ေသာ၊ စာမဖြဲ႕ေလာက္ေသာ ခပ္ ေရးေရးကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ခု သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အားလံုး ၀ိုင္း၍ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေလ်ာ္ကန္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်က် နဖူးေတြ႕ ဒူး ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ ဗ်ဴ ဟာေျမာက္ ပိုမိုအေရးပါသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထု အမ်ားစုသည္ ေရွးကတည္းက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ငတ္မြတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင့္တခဲ့ၾကသည္။ ဆုေတာင္း ခဲ့ၾကသည္မွာ ျငင္းမရေသာ အ ခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစိုးရအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ အာဏာရျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ သမၼတအေနျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ သေဘာထား ႀကီးႀကီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို စံနမူနာျပထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္အခင္းအက်င္းကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမွမဟုတ္ စားပြဲ ၀ိုင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွတစ္ ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္း ရင္းသားျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး က သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚ
ဆိုၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူက ကမၻာ့သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လက္ခ်ဳိးေရႏိုင္ မည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တြင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ ရွားရွားပါးပါး ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအျဖစ္ သမိုင္း၀င္သြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ကိုယ္ခ်ဥ္လြန္း ရာက် မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလမ္းစေလး ေရးေရးျမင္ေနရ ႐ုံကိုိ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည္အထိ အဆမတန္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုမႈသည္ ေဆး မျဖစ္။ ေဘးျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိသည္ကို အႏုလံုပဋိလံုဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္ စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ ႏွင့္ သက္ေသျပႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထု သည္ သမၼတ၊ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သာမက တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူ႕သူရဲ ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ၾကမည္သာ ျဖစ္ သည္။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး သည္ ရွည္ၾကာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ယံု ၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈက်ဳိးေပါက္ခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေရရွည္အျမင္ ရွိရွိ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ေရွ႕တန္း တင္ႏိုင္ရန္ ပဓာနက်မည္ ျဖစ္ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလွႀကီးေပၚ တြင္ တစ္ေလွတည္းစီး၊ တစ္ခရီး တည္းသြားႏိုင္သည္အထိခရီး ေပါ က္ႏိုင္ေရးကို စနစ္တက် အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ၊ အနိမ့္ အျမင့္မ်ားေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ တရားကိုယ္သေဘာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (အင္န္စီ ေအ)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါ က စာခ်ဳပ္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ရမည္ ျဖစ္ သည္။

လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိ ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အင္န္စီေအပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးလာ ႏိုင္ေရးကိုလည္း ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အင္န္စီေအသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္အသြင္ကို အျပည့္ အ၀ေဆာင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတိုင္မီ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူ ေဘာင္ မ်ားခ်မွတ္ေရး ေခါင္းခ်င္း ဆိုင္ေဆြးေႏြးရမည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေရးကာလကို ျဖတ္သန္းရ မည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအလြန္ကာ လတြင္ သတိႀကီးႀကီးထား အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားစသျဖင့္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားလံုးပါ၀င္ ကိုယ္ စားျပဳႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ႏိုင္ငံေရးမူ ေဘာင္မ်ားခ်မွတ္ေရးကိုမျဖစ္ မ ေန ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္သာ ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကိုလည္း မ်က္ ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးတႀကီးလို အပ္မည္ ျဖစ္ သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္မလို၊ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တိုင္းေဒ သႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆႏၵမဲေပးေရြး ခ်ယ္ႏိုင္မည့္ ပုဒ္မ ၂၆၁ အပါအ ၀င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူရည္ တူခြင့္ မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္ေရးသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအလြန္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား၏ အလားအလာ အသီးအပြင့္တို႔ႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္ေန သည္။
ထို႔အတူ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မျဖစ္မေနက်င္း ပႏုိင္ေရးသည္ လည္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္း ပႏိုင္ေရး တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေန သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမူ ေဘာင္ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေပၚ အႏုတ္ လကၡဏာဆန္ဆန္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္ စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၏ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္ စားျပဳမႈသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ၏ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ လြတ္လပ္တရား မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္သာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုကို အစစ္အ မွန္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ပံုေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲအႀကိဳ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ လက္စ သတ္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားကိုမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပြဲအလြန္ဖြဲ႕စည္းမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အစိုးရမ်ားေပၚ ေပါက္ၿပီးမွသာ ႐ုပ္လံုးေဖာ္သင့္ သည္ဟု အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါ သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတို႔သည္ ဗ်ဴဟာ ေျမာက္အေရးပါသည့္ နည္းတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြက္အကြင္းက် မႈကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အ ေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေရႊ႕ဆိုင္းမည့္ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး ကို အခ်ိန္ဆြဲၾကန္႔ၾကာေအာင္ လုပ္မည့္အေျခအေနတို႔ကို မ်က္စိဖြင့္နားစြင့္လ်က္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ လက္ခ်င္း ခ်ိတ္ထားသင့္ပါ ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးတိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List