Thursday, April 09, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္သူေရႊ႕ဆုိင္းမလဲ


၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္ပိုင္းနီးကပ္ လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္က်င္းပမည္ဟု တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ေျခစိုးရိမ္ေရမွတ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵကို ဒီမိုကေရစီနည္းက်ထုတ္ေဖာ္ မႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
 ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းသူသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ဘံုရန္သူ၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ ဘံုရန္သူ ပင္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အသားက်ၿပီး ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ပင္ ေရႊ႕ဆိုင္းေလ့ ရွိသည့္အေလ်ာက္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ေရးကို ဖ်ာလိုလိပ္၊ ထိပ္ေပၚတင္ထားရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆုိင္းရျခင္းကို ဋီကာခ်ဲ႕မေနသင့္ေၾကာင္း ၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း စသည့္ဆင္ေျခ မ်ား၊ စကားလံုးမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ပထမပတ္မတုိင္မီမၾကားရမွသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းႏုိင္ ေျခ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ သက္သာရာရမည္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လတ္တေလာလုပ္ ဟန္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခတည္ လ်က္ စိုးရိမ္စိတ္သည္ တစ္တိတိ ပ်ံ႕ႏွံ႔စိမ့္ဝင္လ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ အေမရိ ကန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ဒီမို ကရက္တစ္ေခါင္း ေဆာင္မစၥနန္စီပလိုစီတို႔၏ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ လြတ္လပ္တရားမွ် တေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန ္ကာလ၌ က်င္းပသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကို အေၾကာင္းျပလ်က္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ေရႊ႕ဆိုင္းမည္ကို စိုး ရိမ္ေၾကာင္း အတိအလင္းထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ငင္း ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို လံုးလံုးေရႊ႕ဆိုင္းႏုိင္ သည့္နည္းတူ၊ အႏုိင္ရ ရွိႏုိင္ေျခ နည္းပါးေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ သီးျခားကြက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ ဆင္ေျခေပးစရာအေၾကာင္းမ်ား ေထာင္းေထာင္းထေနသည့္ေခတ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း သည္ ထမင္းစားေရေသာက္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲကိုပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းက အနီးကပ္ဆံုး သက္ေသျပလ်က္ရွိ သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၉)တြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၁ မွ ပုဒ္မ ၄၀၃ အထိ ပုဒ္မ ၁၃ ခု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၈ အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည္။ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သူ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မဟုတ္ သူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူသည္ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။ ပုဒ္မ ၃၉၉ အရ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လႊတ္ ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ တာဝန္ ရွိသည္။ ပုဒ္မ ၄၀၂တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ ပြဲခံုအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အယူခံမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အျပည့္အဝရရွိ ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္း၊ ေရႊ႕ဆိုင္း ျခင္းႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔တြင္ အဓိက တာဝန္ရွိေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ သည္။

ကုန္ဆံုးလုနီးနီး ပထမ အႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ၂၀၁၂  ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ႀကိမ္တည္းသာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ ဝင္ ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးသီးသန္႔သန္႔လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးလမ္း ေၾကာင္းထြင္ေပးခဲ့ေလသလားဟုပင္ မွတ္ယူဖြယ္ျဖစ္သည္။

ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္၄၆ ေနရာအနက္ ဒီခ်ဳပ္သည္ ၄၃ ေနရာေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရရွိ ခဲ့ျခင္းသည္လည္း ဆင္ထားေသာဗ်ဴဟာအကြက္တစ္ကြက္ျဖစ္ ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေျခခ်ျခင္းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရး သည္ ေႂကြတစ္လွည့္၊ ၾကက္တစ္ခုန္ဆုိသည့္ စကားအလား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါ အဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္ ဆံေရးသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဂငယ္ေကြ႕ေကြ႕ခဲ့သည္မွာ အထင္ အရွားျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ားသည္ အလ်င္စလိုေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခဲ့ၾကသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ သည္။

၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳ လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္ မရွင္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေသာအခါ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဥပေဒအရ တုံ႔ ျပန္ႏုိင္ရန္ အားနည္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ တစ္ေနရာလစ္လပ္လွ်င္ ျပည္သူလူထုတစ္သိန္းေက်ာ္ ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈ လစ္လပ္သည့္အေလ်ာက္၊ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပံုမွန္က်င္းပ ႏုိင္ေရး ဥပေဒထဲ တြင္ တိတိက်က် ထည့္သြင္းသင့္သည္။ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း တြင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္တရားဝင္ေျဖၾကားခဲ့လင့္ကစား ေနာက္ ပိုင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ကို သင္ခန္းစာယူႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

 ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို တရားဝင္ရက္သတ္ မွတ္ၿပီး သည့္တိုင္ ေရႊ႕ ဆုိင္းႏိုင္၊ ဖ်က္ သိမ္းႏုိင္သည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ရွိေန သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ ေရြး ေကာက္ပြဲရက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း တုိ႔ အေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္  စြက္ဖက္သက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ သမၼတက ခန္႔အပ္တာ
ဝန္ေပးေသာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုပင္ အခုစာကေလးေၾကာ္၊ အခုဆီထမင္းလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္သိမ္းမႈက သက္ေသျပဳလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရ ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၅၁ ႏွင့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၌ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္ တြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔၊ ျပည္တြင္းစစ္မီး အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကြၽမ္း လ်က္ရွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း စစ္မီး အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကြၽမ္းေနခဲ့ ေသာကာလတြင္ ပါလီမန္ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားကို မျဖစ္မေနက်င္းပ ခဲ့သည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သံုးသပ္မည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္သည္ျဖစ္ ေစ၊ မေရးထိုးႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ႏုိင္ငံေရး မူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနသည္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနက်င္းပ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို အေၾကာင္းျပလ်က္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းမည္ဆုိလွ်င္ေၾကာင္းက်ိဳးဆီ ေလ်ာ္မႈကင္းလြတ္ႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္နယ္ေျမမ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္လည္း ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအားေကာင္းေမာင္းသန္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပေရႊ႕ဆိုင္းသည့္ အသြင္သဏၭာန္လံုးလံုး မျဖစ္ေရးကိုလည္း ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရ မည္ျဖစ္ သည္။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုအေၾကာင္းျပ ေရႊ႕ဆိုင္းႏုိင္ေျခ ျမင့္မားလ်က္ရွိေနသည္ဟု ေကာက္ ခ်က္ျပဳႏုိင္ေသာ ကာလအပိုင္းအျခား၊ ေရြး ေကာက္ပြဲ၏လြတ္လပ္၊ တရား မွ်တႏုိင္ေျခ ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ သည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ေသာအခင္း အက်င္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ အာဏာလႊဲေျပာင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္နည္းပါးေသာပတ္ ဝန္းက်င္တို႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သပိတ္ေမွာက္ႏုိင္ေျချမင့္မားလာ တတ္သည္ မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥ ပင္ျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား အခ်ိန္ဇယားရွိရွိ၊ လမ္းျပ ေျမပံုရွိရွိ၊ ေရရွည္အျမင္ရွိရွိ၊ သူ ႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္အျမင္ရွိရွိ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအားမွ်ေျခကို မျဖစ္မေနထိန္းညႇိေပးသင့္ပါ ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေဆာ္ဩ လိုက္ရ ပါသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List