Tuesday, January 28, 2014

ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ေရွ႔သို့ခ်ီလိုေသာ္

စစ္အာဏာရွင္အစိုးရက အာဏာလႊဲ အပ္ေပးခဲ့သည့္သမၼတဦးသိိန္းစိန္အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ “ဒီမိုကေရစီ”ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ ေနပါၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေနရာ အႏွံ႔ျဖစ္ ပြားေနသည္မွာ အဘယ့္ ေၾကာင့္ပါနည္းဟုျပန္လည္ဆန္းစစ္ ၾကည့္သည္ရွိေသာ္။
စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ကေနာက္ကြယ္မွ ႀကံရြယ္ခ်က္ကို “လ်ဴိ႕၀ွက္”၍ အစုိးရအဖြဲ႕  သစ္ကို အာဏာလႊဲအပ္ျခင္း သည္ေပ်ာ့ ေျပာင္းညင္သာ၍ ေသြးထြက္သံယိုမႈ ကင္းေသာ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ႏုိင္ငံတကာ မွႀကိဳဆိုမႈကို ခံယူလို၍ ေဘးမသီရန္မခဘဲ အာဏာရွင္တို႔ဆုပ္ခြာသြားသည္မွာ ထင္ရွားေသာလုပ္ရပ္ အျဖစ္  မွတ္ယူရဖြယ္ရွိေလသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ကဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္ေနခဲ့သည္မွာ အာဏာရွင္တို႔၏ “မ႐ိုးသား”ေသာ အာဏာလႊဲအပ္မႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ “ဒီမိုကေရစီ”အႏွစ္သာရကင္းမဲ့သည့္ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ”ျဖင့္ အာဏာလႊဲအပ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုက ေကာင္းစြာသိျမင္၍ ဆႏၵျပ ပြဲျဖင့္ ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ခုခံတုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္ကို ႏုိင္ငံ တကာကပင္နားလည္သေဘာေပါက္၍ စိတ္၀င္ စားစြာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ေရလုိက္ လြဲခဲ့သည့္ကိစၥကို ယေန႔သမၼတ ဦးသိန္းစိန္  ၏အစိုးရအဖြဲ႕သည္ “ဓားစာခံ”အျဖစ္ တာ၀န္ယူ၍ေျဖရွင္းေန ရသည္မွာ “လ”ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးခန္းမတုိင္ေသး။ အေၾကာင္းမွာ အစိုးရ  သစ္တက္ေရာက္မလာမီကပင္ အာဏာ ရွင္တို႔၏ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားထံမွ သိမ္းပိုက္ရယူခဲ့သည့္လယ္ယာေျမျပႆ နာကို ခၽြင္းခ်န္ထားခဲ့ရာ ယင္ျပႆနာ သည္သမ္ၼတဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ မီးက်ည္ခဲကိုဆုပ္ကိုင္ရသည့္ႏွယ္ အႏ္ၲရာယ္ေတြ ၀ိုင္းေန သည္မွာသနားစရာ  ပင္ေကာင္းေသးေတာ့။

“ဒီမိုကေရစီ”ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစိုးရက ေျမယာေတြကို ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအား ခြဲေ၀ေပးတာကိုသာၾကား ဖူးပါ သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကား ဒီမိုကေရ စီအစိုးရျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမေတြ သိမ္းပိုက္ထား ပါသနည္း ဟု ကမ္ၻာလွည့္ခရီးသည္အခ်ဳိ႕ေမးျမန္း ျခင္းခံရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္အေျဖအတိ အက်မေပးႏုိင္၍ ၿပံဳးလ်က္သာေနလုိက္ ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဒီကိစၥမွာ လက္ရွိအစိုးရ ႏွင့္ မဆုိင္ပါ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က သိမ္းပိုက္ခဲ့တာပါဟု မယုတ္မလြန္အေျဖ ေပးမိပါသည္။

အကယ္၍သာ ဆက္၍ေမးခဲ့ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္အေျဖမေပးတတ္ေတာ့ပါ။ ေမးသူမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသူအမ်ဳိး သမီးေက်ာင္း  ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သူမသည္ျမန္မာစာေရးဆရာႀကီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၏ “ေသြး”၀တၳဳကို   ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိခဲ့တာ ဖတ္ဘူး သည္ဟုဆုိပါသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကို စိတ္၀င္စားၾကသည္က မ်ားပါသည္။

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံကို   ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ပုံမွာ တစ္မူထူးျခားေန၍ စိတ္၀င္ စားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထုိေၾကာင့္လည္း ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား၀င္လာမစဲတသဲသဲျဖစ္လာ ပုံရပါသည္။

သူတို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မျမင္ဘူး ေသာ္လည္း ကမ္ၻာမွာထင္ ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳ၍ေလးစားၾကပါသည္။

ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း  ငါးဆယ္ခန္႔စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လႊမ္မိုးခ်ယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ၍မရႏုိင္ဘဲရွိခဲ့ရာ ယေန႔ဒီမိုကေရစီအစိုးရတက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ၌ အစိုးရ၏ သေဘာထားကိုေျဖေလွ်ာ့၍ တန္းတူ အခြင့္  အေရးကိုေပးအပ္မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ  အစိုးရ၏ဂုဏ္ရည္ျမင့္မား၍ ႏိုင္ငံတ  တကာ၌မ်က္ႏွာပန္း လွကာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး ႂကြယ္၀မႈအတြက္ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  စဥ္ဆက္မျပတ္၀င္ေရာက္လာစရာ အေၾကာင္း ရွိေလသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ယခင္ကစစ္အာဏာရွင္ တုိ႔ေကာင္းေမြဆုိးေမြကို သုံးသပ္၍ ျပည္သူ  လူထု၏လုိအင္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္  အေလးထားစဥ္းစား၍ ပုံပန္းမက်ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖုိ႔ရာတာ၀န္ရွိေသာ္လည္းအဘယ့္ ေၾကာင့္ ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္၍မေၾကညာႏိုင္ပါသနည္း။

ယင္းကိစၥအတြက္ ေလးဆုိင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးကိစၥကို တစ္ဖက္က ေတာင္းဆုိ  ေနေသာ္လညး္ ေနာက္ ဆံတင္းစရာေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရ၍ေလာ။

ဤေမးခြန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစီး အသီးသီးႏွင့္လူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံ၏သေဘာ၀ က်ေသာေမး ခြန္းျဖစ္၍ သြယ္၀ိုက္ေသာ မေရရာေသာအေျဖ ႏွင့္ မူမမွန္ေသာအေျဖကိုသာ ခြန္းတုံ႔ျပန္ ျခင္းမွာ ပိုးသာ ကုန္ေမာင္ပုံေစာင္းမတတ္  ဆုိသကဲ့သို႔အခ်ိန္သာကုန္၍ ျပည္သူလူ ထုမွာ တစ္အုံတစ္ေႏြးေႏြးျဖင့္ရင္၌ ခံစား ေနရေသာ ဘ၀ေပးအသိကိုထုတ္ေဖာ္ ဟစ္ေအာ္ေနၾကေလၿပီ။

သို႔ျဖစ္၍ ယခု ၂၀၁၄ ႏွစ္သစ္တြင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရ ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေလးပြင့္ ဆုိင္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတာင္းဆုိမႈကိုလက္ခံအတည္ ျပဳ၍ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ဖို႔ရန္အခ်ိန္တန္ ပါၿပီ။

သို႔မွသာ ငါတုိ႔အစုိးရ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကြဟုအမ်ားျပည္သူဂုဏ္ယူၾကပါ လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘီလူးကၽြန္းစိုးျမင့္
Hot News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List