Wednesday, August 06, 2014

ပီအာရ္စနစ္အတြက္ ကကြက္ဆန္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္’ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ပီအာရ္မီးကို ေခတၱၿငႇိမ္းသတ္လိုက္ေလ သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရက္မ်ားတြင္ ပီအာရ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုမႈမ်ားျဖင့္ ဇာတ္ရိွန္ျမင့္ခဲ့ၿပီး လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့သည္။
မည္သို႔ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ရယ္မသိ။ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ပီအာရ္ကို က်င့္သံုးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု (NDF)ပါတီက စတင္အဆိုတင္ခဲ့သည္။ ထုိမီးကို ဆက္ကာဆက္ကာ ေလာင္ကြၽမ္းေနေစရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေထာက္ခံမဲေလာင္စာမ်ား ထပ္ထုိးေပးခဲ့သည္။

ပီအာရ္မီးကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေမႊးလိုက္သူကား NDF ပါတီ၏ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ပင္။ ၎က ဇြန္လ ၉ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းစနစ္က်င့္သံုးရန္ တင္သြင္းခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ၾကားကပင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက သေဘာတူသျဖင့္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ယင္းအဆိုအတည္ျဖစ္ ကာ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ’ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း မၾကာမီမွာပင္ ေကာ္မတီမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ၎တို႔ ႏုတ္ထြက္သြားေသာ္လည္း ေကာ္မတီကတည္ရွိၿမဲ၊ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ပီအာရ္စနစ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေလ့လာၿမဲပင္ျဖစ္ သည္။

ပီအာရ္မီးသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္သာမက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း ကူးစက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာ့ ပီအာရ္ကို ပီအာရ္အတိုင္းမသံုးေတာ့ဘဲ ပီအာရ္ကို အေျခခံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ေလ့လာရန္ဟုဆိုကာ အဆိုကိုတင္သြင္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးနားလည္ထားသည္ကေတာ့ ပီအာရ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ အဆုိဟူ၍ပင္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာ့ တင္သြင္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဥကၠ႒တို႔က ဟန္ခ်က္ညီသည္။ အဆိုကလည္း ပီအာရ္ဟူေသာစကားလံုးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖ်ာက္၍တင္သလုိ ဥကၠ႒ကလည္း အဆိုကိုအတည္ျပဳ၍ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရာတြင္ ပီအာရ္ဟူေသာ စကားလံုးကိုေဖ်ာက္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မွာ ႏိုင္သူအကုန္ယူ FPTP စနစ္ပင္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္စနစ္မွာလည္း FPTP ပင္။ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္တြင္လည္း FPTP ပင္ သံုးခဲ့သည္။ ယခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအမ်ားဆံုးႏွင့္ အႏိုင္ရပါတီအျဖစ္ အစိုးရဖြဲ႕ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္လည္း FPTP စနစ္ျဖင့္ပင္ ေအာင္ပြဲခံကာ အစိုးရဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ FPTP စနစ္အား အျခားစနစ္အစားထုိးရန္ လုိလာသည္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ပီအာရ္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟုသိရွိခဲ့ပါက ၂၀၁၀ မတိုင္မီကပင္ က်င့္သံုးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားတြင္ ပီအာရ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့လွ်င္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျဖသည္ မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္မည္လဲဟူသည္မွာ ေတြးစရာမ်ားလည္းရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္အား ပီအာရ္အသုံးျပဳလိုျခင္းမွာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ NLD မွ အႏုိင္ရမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားကသိရွိၿပီး အကယ္၍ NLD အႏုိင္ရရွိပါက ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြကာလကကဲ့သုိ႔ အာဏာလဲႊေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာမည္စုိး၍ အသုံးျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

ထို႔အျပင္ ပီအာရ္စနစ္သည္ မဲေလလြင့္မႈမရွိဘဲ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားရရွိသည့္ မဲအခ်ဳိးအလုိက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပိုမုိမွ်တမႈရွိသည္ဟု ယူဆကာ အသုံးျပဳလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပီအာရ္လိုလား သူမ်ားကဆုိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေကာ္မရွင္မွာလည္း ပီအာရ္ဟူေသာစကားလံုးကို ေဖ်ာက္ထားေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ပီအာရ္ကိုသာက်င့္သံုးရန္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ပီအာရ္ဟုသံုးႏႈန္းကာ ေကာ္မတီဖြဲ႕လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ထုိသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဥကၠ႒က ေခြၽးသိပ္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးကသံုးသပ္သည္။

‘‘ဦးေရႊမန္းက ငဖယ္တုိးတုိးၾကည့္လိုက္တဲ့သေဘာေပါ့။ တစ္ေန႔မွာ ဘဲမွန္းၾကက္မွန္းသိသြားရင္ေတာ့ သြားၾကမွာပါ။ အင္န္အယ္လ္ဒီကလည္း တစ္ခုေသာအတိုင္းအတာအထိ လိုက္သြားၾကည့္မယ့္သေဘာလို႔ ထင္ပါတယ္’’ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးကသံုးသပ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေကာ္မရွင္က ပီအာရ္က်င့္သံုးရန္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းပါက ကန္႔ကြက္မည္ဟုဆိုထားၾကသည္။ ပီအာရ္ကိုတင္သြင္းသည့္ပါတီမွာ NDF ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိက ေထာက္ခံေနသည့္ပါတီမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုး၏ဥကၠ႒မ်ားသည္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႔သည္လည္း ပီအာရ္ကိုေထာက္ခံၾကလိမ့္မည္ဟု တြက္ခ်က္ကာ ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာသည္လည္း ပီအာရ္က်င့္သံုးရန္ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ဗ်ဴဟာသည္ ပီအာရ္ဟုေခါင္းစဥ္မတပ္ဘဲ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏စနစ္ကို ေလ့လာျခင္းဟုဆုိသည့္ ပရိယာယ္ျဖင့္ လုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ေသခ်ာျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တင္ပါက ပီအာရ္ဘက္ကုိသာ သြားႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကသံုးသပ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ စကားအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ‘အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ကြၽံထားလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က အေျခအေနျပန္ထိန္းလိုက္တာ’’ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မတီတြင္လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုပါဝင္ေနၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ ရယူထားသျဖင့္ အထက္ပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါဝင္သည့္ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း သာျဖစ္ၿပီး မည္သုိ႔မည္ပံုျဖစ္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ေျပာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္ပါက ပီအာရ္စနစ္စစ္စစ္ကိုပဲ တင္မည္လား၊ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို အေျခခံသည့္ ပီအာရ္စနစ္ကိုပဲ တင္မည္လားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္တြင္ပါဝင္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေမာင္တင္ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပီအာရ္ကုိကန္႔ကြက္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္မရွင္မွာ ပါတယ္ဆိုတာ မပါခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး အတြက္ တာဝန္မေက်မွာစိုးလို႔’’ဟု ဦးစိုင္းေမာင္တင္ကေျပာသည္။

ပီအာရ္စနစ္သည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည္ဟု တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆုိေဝဖန္မႈမ်ားရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကုိ အထိခိုက္ခံမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ မည္သို႔ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံ ေပၚေပါက္လာမည္လဲဆို သည္ကိုေတာ့ ရင္တဖိုဖိုႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List