Wednesday, August 06, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မွတ္တုိင္ျဖစ္လာမယ့္ ၾသဂုတ္လလယ္ေဆြးေႏြးပဲြ


ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္းေရးအဖဲြ႕(NCCT)တုိ႔၏ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌  ျပဳလုပ္မည့္ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ရိွေနသည္။

ဇူလုိင္လေႏွာင္းပုိင္းက လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ ခုနစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ NCCT ထိပ္သီးေခါင္း ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း၊ ထို႔ေနာက္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ထိပ္ ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCCT ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျမစ္ႀကီးနားအလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုပဲြ အၿပီးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ နီးစပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမ်ားက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ခုတည္းေသာ သ ေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္းမွ ညိႇႏႈိင္း ရန္ က်န္ရိွေန ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါးအေခ်ာသပ္ေရး ဆဲြႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူမ်ားကဆုိသည္။

အဖဲြ႕၀င္ ၁၆ ဖဲြ႕မွ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္မွစ၍ ငါးရက္ၾကာ ေက အုိင္အိုဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ တည္ရိွရာ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။လုိင္ဇာထိပ္သီးအစည္းအ ေ၀း၏ ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္တစ္ ခုမွာ NCCT ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (Man-date) မ်ားတုိးျမႇင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကို အစိုးရႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရာ၌ မူ၀ါဒပုိင္း ဆုိင္ရာအခက္အခဲမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕လာပါက အဆံုးအျဖတ္ေပး ႏုိင္သည့္ NCCT အဖဲြ႕၀င္တစ္ဖဲြ႕ စီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး(သုိ႔) ႏွစ္ ဦးစီျဖင့္အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ကုိ လုိအပ္သလုိေခၚယူႏုိင္ခြင့္ရိွ သည္ဆုိသည့္အခ်က္ပါ၀င္သည္။

ထု႔ိေၾကာင့္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ညီလာခံ၊ အစည္းအေ၀းမ်ားကဲ့သုိ႔အခ်ိန္ ယူရန္ မလုိအပ္ေသာ ေၾကာင့္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ထိေရာက္ လာမည္ျဖစ္ သည္။

 တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေသာ NCCT ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ စစ္ မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္တည္ေဆာက္ေရး အေျခခံ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဆက္လက္စဲြ ကုိင္ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္လည္း အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္လည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုစနစ္တည္ေဆာ က္ေရးအေျခခံမူ ကုိ အစိုးရ(အထူးသျဖင့္) တပ္မ ေတာ္ဘက္မွ လက္မခံႏုိင္ေသးသည္ သေဘာထားမ်ားရိွေနေသး ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္း အေ၀းအၿပီးတြင္ NCCT အဖဲြ႕၀င္  မဟုတ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/ SSA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) တုိ႔ႏွင့္ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကုိ လုိင္ဇာၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္၊ ကုိယ္စားလွယ္၊ ေလ့လာသူ စုစုေပါင္း ၁၅၅ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ယင္း ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္လည္း  ဒီမိုကေရစီအေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး တုိ႔ကုိ အာမခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးမူကုိ တစိုက္မတ္မတ္ ကုိင္စြဲသြားၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

လုိင္ဇာထိပ္သီးအစည္းအ ေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ ရန္ NCCTႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၊ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီး နားၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လုိင္ဇာထိပ္သီးအစည္း အေ၀းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္၀င္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးစီ သီးသန္႔ ၂ နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပန္သည္။

NCCT ကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား တုိးျမႇင့္ ေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ ပုိမုိျမန္ဆန္သြားမည္ဟုလည္း ျမန္္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဗဟုိဌာန (MPC) အႀကီးတန္း အႀကံေပးအရာရိွမ်ား ကဆုိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ အျမင္မတူမႈ မ်ားႀကံဳေတြ႕လာပါက အစိုးရ ဘက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အဆံုးအျဖတ္ေပး ႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕က တုိက္႐ုိက္  ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ NCCT ဘက္ကမူ အဖဲြ႕ ၁၆ ဖဲြ႕စုစည္းထားျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္မည့္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားထံဆက္သြယ္ရန္ အခက္ခဲမ်ား ရိွေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရိွသူမ်ားကေျပာသည္။

ယခု NCCT ကုိတုိးျမႇင့္ေပး လုိက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အေရးေပၚထိပ္သီးအစည္းအေ၀း မ်ား၊လုပ္ငန္းအဖဲြ႕ငယ္မ်ားကုိ လို အပ္သလို ေခၚယူႏုိင္ျခင္း၊ ဖဲြ႕စည္း ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ရာတြင္ ပုိမုိျမန္ဆန္လာမည္ျဖစ္ သည္။

 လာမည့္ ၾသဂုတ္လလယ္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစိုးရႏွင့္ NCCT တုိ႔ ညိႇႏႈိင္းရန္ က်န္ရိွသည့္ အ ခ်က္ (၃၁) ခ်က္ကို ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားထဲမွ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ေ၀ါဟာရ အသုံုးအႏႈန္း မ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒကုိ လုိက္နာရန္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသံုး ပါးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန႔္စြာ ေဆြးေႏြးရန္လိုၿပီး ယခင္ကပင္ သေဘာထားအျမင္မတူညီသည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွသာ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးသြာ းမည္ျဖစ္သည္။

 ၾသဂုတ္လလယ္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတစ္ခုတည္းေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးအေခ်ာသပ္ေရးဆဲြႏုိင္ၿပီး စက္တင္ဘာတြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမ်ားကခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ညိႇႏႈိင္း ရန္ က်န္ရိွေနသည့္ အခ်က္အမ်ားစုမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားဘက္မွ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ အစိုးရဘက္က လက္မခံႏုိင္သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

MPC အႀကီးတန္းအႀကံေပး အရာရိွ ဦးလွေမာင္ေရႊက ၾသဂုတ္ လေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ေျပာသည္။

‘‘ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ Final Draft ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ ဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ တတိယမူ ၾကမ္းမွာ အမ်ားစုၿပီးသြားမွာျဖစ္လို႔ အားလံုးသေဘာတူမယ္ဆုိရင္ သေဘာတူၿပီး သံုးပတ္ေလာက္မွာ လက္မွတ္ေရး ထိုးဖုိ႔ ျပင္ဆင္ဖို႔လို မွာျဖစ္လို႔ သေဘာတူၿပီးလို႔ ေနာက္သံုးပတ္ေလာက္မွာ လက္မွတ္ေရး  ထိုးႏုိင္မယ့္ အေနအထားရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္စက္တင္ဘာလ ကုန္ေလာက္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ၀ိုုင္း ႀကိဳးစားရင္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

 လက္ရိွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ လက္ထက္ တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိ့ပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ အေျခအ ေနအခ်ိန္အခါ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေၾကာင္း NCCT အႀကံေပးပညာ ရွင္ေဒါက္တာ ဆလုိင္း လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းကေျပာသည္။

‘‘အစိုးရဘက္ကလည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလိုလားတယ္။ ျပည္သူ လူထုဘက္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  လုိလားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ အစည္းအားလံုးကလည္း လိုလား တယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း လုိ လားတယ္။ အားလံုးလုိလားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္ အခါမွာ ဖန္တီးခ်င္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာ ေခါင္းကေျပာသည္။

ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားသကဲ့သုိ႔ လာမည့္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရာ ႏႈန္းျပည့္ တုိးတက္မႈမ်ားရရိွၿပီး ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚ လာရန္ လုိအပ္ေနသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ သန္းေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္ျပည္သူလူထုကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမန္ ဆံုးရရိွရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List