Tuesday, November 05, 2013

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္


Tuesday, November 5, 2013
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရးအတြက္လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြပူးတဲြထုတ္ျပန္တ့ဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
 
မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ INEB Conference သို႔ တက္ေရာက္ လာၾကေ သာ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ အရပ္ဖက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္

ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ မွ ႏို၀င္ဘာ ၄ ထိ International Network of Engaged Buddhist (INEB) မွဦးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ 2013 (Inter-faith Dialog for Peace and Sustainability) ညီလာခံ သို႔   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘာသာေပါင္းစံု ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေအာက္ပါပုဂိုလ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ရံုး အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေပါင္းစည္းေရး ဌာန (Depar tment of National Unity and Social Integration) ကလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ပေ ပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပူထရာဂ်ာယာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကား ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ Institute of Islamic Understanding (IKIM) သုေတ သ နဌာနတြင္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔က International Buddhism and Muslim Forum တစ္ရပ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သီးျခားအစီအစဥ္တရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ညီလာခံက်င္းပစဥ္ အတြင္း ႏို၀င္ ဘာ(၃-၄)ရက္ ေန ့တြင္မေလးရွားႏိုင္ငံကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္
ငံသားတို႔အက်ိဳးငွာ ယခုေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဇြန္လ အတြ င္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မတည္ျငိမ္မႈအခ်ိဳ႕ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ လုံျခံဳေရးအ ရစုိးရိမ္ရေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕ အမိႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ ့ အစည္း အသီးသီးတို႔မွ အမိႏုိင္ငံသုိ ့ ျပန္လုိေသာ မေလးရွားရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အခမဲ့ကူညီစီစ ဥ္ေပးလ် က္ရွိပါသည္။

ဇြန္လ ေနာက္ပိုင္းျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သူတို႔မွာ လုံျခံဳေရးစုိးရိမ္ရျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ က်န္းမာေ ရး ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ စာရြက္စာတမ္းမခိုင္လံုမႈ၊ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပန္ၾကသကဲ့သုိ ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အလုပ္ သမားမ်ားစြာမွာလည္း ေန႔စဥ္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ တရား၀င္ ၊ ၀င္ေရာက္ လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

၂။ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ဘာသာေပါင္းစံုျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ဘာသာေပါင္းစံုျမန္မာ အသင္းအ ဖြဲ႕မ်ားအ ခ်င္း ခ်င္း  ကြန္ရက္ဖြဲ႕႔၍၊ INEB ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆ က္ကာ သတင္းမွန္ထုတ္ျပန္ေရး၊ ပဋိပကၡတားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာမ်ား၊ လူမႈစီးပြားေ ရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေ ဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကပါသည္။

၃။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး တို႕ကုိ အေျ ခခံေသာ  ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ပူးေပါ င္း ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေရး ကူညီေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္း လ် က္ ယခုေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ရပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းအေျခစိုက္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား
 
(၁) ဦးစိႏၱိတ - အာရွအလင္းေရာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (ျပင္ဦးလြင္)
(၂) ဦးပညာသီဟ - သီတဂူ (ရန္ကုန္)
(၃) ဦးေသာဘိတ - IBEC (စစ္ကုိင္း)
(၄) ဦးဥတၱမသာရ - မႏၱေလးၿမိဳ႕
(၅) ဦးဝိဇၨာနႏၵ - အင္းေလး
(၆) ဦးဥကၠံသ - Buddhist and Pali University, Sri Lanka
(၈) ဦးေခမာစာရ - မႏၱေလးၿမိဳ႕
(၉) ေဒၚဥာဏမာလာ - အတုလေဇယ်ဝံသီ - သီလရွင္ေက်ာင္း, မန္ေကာင္းေက်ာင္းတိုက္၊ လားရိႈးၿမိဳ႕။
(၁ဝ) သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္ - Methodist Church (Upper Myanmar)
(၁၁) ဦးေနဝင္း - (YMCA မႏၱေလး)
(၁ဝ) ကုိတာ (စာေရးဆရာ)
(၁၁) ဦးျမင့္ေဆြ - ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕-ျမန္မာ (Religions for Peace-Myanmar)
(၁၂) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ - နာယက (ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ မႏၱေလး)
(၁၃) Alternative Education for Social Engagement
(၁၄) ဦးေဇာ္မင္းလတ္ - Pray for Myanmar
(၁၅) ေဒါက္တာေက်ာ္သူ - ေပါင္းကူး
(၁၆) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ - ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကြန္ရက္ (PCN)
(၁၇) မဇၥ်ိမ
(၁၈) ေဒါက္တာျမင့္သိန္း - ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ကြန္ရက္ (ျမန္မာ)
(၁၉) ဦးမ်ိဳးဝင္း - Smile Education and Development Foundation
(၂ဝ) ComReG
(၂၁) ေဒၚဝါဝါယု - ဂ်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္း
(၂၂) ကုိၿဖိဳးဝင္းလတ္ (ျမန္မာ)
(၂၃) ဟိန္းရာဇာ (မိတီၳလာ၊ ျမန္မာ)
(၂၄) ေဝၿဖိဳးေအာင္ (ကယား၊ျမန္မာ)

မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ပုဂုိလ္မ်ားႏွင့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

(၁) ဧရာ၀တီေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ ့ - မေလးရွား (လူမႈကြန္ယက္)
(၂) သီတဂူ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ ့ - မေလးရွား
(၃) ႏွလုံးလွ ပရဟိတ လူငယ္မ်ားေသြးလွဴရွင္အဖြဲ ့ - မေလးရွား
(၄) Burma Muslim Youth Network-Malaysia (BMY-Network Malaysia)
(၅) Save The Aged – Malaysia
(၆) Myanmar Migrant Rights Center – Malaysia
(၇) ဝံသာႏု ပရဟိတနာေရးကူညီမႈအသင္း (ကလန္းၿမိဳ႕)
(၈) ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အသင္း မေလးရွား (MMA-M)
(၉) Burma Muslim Community (BMC-Malaysia)

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List