Monday, December 14, 2015

သမိုင္း၀င္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သဘာတူညီခ်က္ ၁၉၆ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံ အတည္ျပဳ


ကမၻာႀကီး အႏၱရာယ္ရွိေလာက္ေအာင္ ပူေႏြးလာမႈ၏ အဓိကလက္သည္ တရားခံအျဖစ္ ယူဆၾကသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က သမိုင္း၀င္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၆ႏိုင္ငံမွ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းသူမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ပါရီဆင္ေျခဖံုးတြင္ ၁၃ရက္တာ အျပင္းအထန္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းၿပီးမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ သံုးစြဲပုံကို အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲပစ္ကာ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာအေပၚ မွီခိုေနရမႈကို တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သန္႔ရွင္းသည့္ စြမ္းအင္ပံုစံမ်ားသို႔ ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းတင္ေပးလိုက္သည္။

သမိုင္းက ဒီေန႔ကို အမွတ္ရေနပါလိမ့္မယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ကမၻာႀကီးနဲ႔ ကမၻာသူကမၻာ သားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ပါပဲဟု လက္ခုပ္ၾသဘာ သံမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ကုလေထြခ်ဳပ္ႀကီး ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပထ၀ီ အေရာင္အေသြးစံု ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ႏိုင္ငံအားလံုးက ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈကို တိုက္ဖ်က္ေရး အားလုံးပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေရးယူေျဖရွင္းမႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးနီးပါးက တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ခဲ့ၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈမ်ားအျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ားပါ ေထာက္ပံ့သြားမည့္ မူေဘာင္အတြင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းကလည္း ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမ်ား မီးေလာင္ရာမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ကန္႔သတ္သြားၾကရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

အလံုးစံုလႊမ္းၿခံဳအႀကံဳး၀င္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ၿပီးသို႔မွသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအပူခ်ိန္ကို စက္မႈမတိုင္မီ ေခတ္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္အထက္ ၂ဒီဂရီဆဲဆီးယပ္ကို မေက်ာ္လြန္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႀကီးမွဴးခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေလာရင့္ ဖာဘီရပ္စ္ကမူ သေဘာတူညီခ်က္ကို ကမၻာၿဂိဳဟ္ႀကီး၏ ၇.၃ဘီလ်ံမွ်ေသာ လူထုႀကီးအား လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ သက္သာရာရေစမည့္ သမိုင္း၀င္ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုဟု ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ မဲခြဲမဆံုးျဖတ္မီတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကပ္ ေဘးကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး တြန္႔ဆုတ္မေနၾကရန္ ဖာဘီရပ္စ္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာသူကမၻာသားေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ကေလးေတြက ဒါကို နားလည္ၾကမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္လိမ့္မယ္လို႔လည္း က်ေနာ္မယံုၾကည္ပါဘူးဟု ဖာဘီရပ္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List