Monday, August 31, 2015

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မဲ႐ံုပရဝုဏ္အတြင္း သတင္းယူခြင့္ျပဳမည္


အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔တြင္ သတင္းမီဒီယာဌာန တစ္ခုလွ်င္ သတင္းသမားသုံးဦးအထိ မဲ႐ုံပရဝဏ္အတြင္း သတင္းရယူခြင့္ျပဳ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သေဘာတူညီ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)သို႔ ေပးပို႔သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔ သတင္းရယူႏိုင္ေရး အေၾကာင္း ၾကားစာတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းရယူရာတြင္ ကန္႔သတ္သည့္သေဘာ သက္ ေရာက္ ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) တို႔ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ဌာနတြင္ ေတြ႔ဆုံညႇိႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ေကာ္မရွင္က ေပးပို႔ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ က ယင္းသို႔ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိ သူက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအေၾကာင္းၾကားစာသည္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ ေန႔တြင္ မဲ႐ုံပရဝုဏ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူ ခြင့္ျပဳေသာ သတင္းသမားမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးသည့္ေန႔ မဲ႐ုံပရဝုဏ္ျပင္ပ၊ ဆႏၵမဲ ေပးသည့္ရက္မတုိင္မီႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ရက္ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို က်န္သတင္းမီဒီယာ သမားအားလုံး လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူႏုိင္ခြင့္မွာ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္စရာမလိုဘဲ မူလကပင္ ရရွိထား ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြပ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ အခ်က္မပါဝင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေကာင္စီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“မဲ႐ံုပရဝုဏ္ အတြင္းမွာေတာ့ သတ္မွတ္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ ရာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္က အသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပား ထုတ္ထားတဲ့ သတင္းသမားသုံးဦး ပရဝုဏ္ထဲ ဝင္လို႔ရမယ္။ မဲ႐ုံထဲေတာ့ ဝင္လို႔မရဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း အဲဒီမဲ႐ုံ ပရဝဏ္ထဲမွာလည္း သတ္မွတ္တဲ့စည္းကမ္းနဲ႔သတင္းယူ ႏုိင္တာေပါ့။ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခြင့္ေတာ့မရွိဘူး၊” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔သတင္းရယူရန္ သတင္းဌာနတစ္ခုလွ်င္ သတင္းရယူမည့္ သုံးဦးထက္မပိုေစဘဲမိမိသ တင္းဌာနမွ သတ္မွတ္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သတင္းယူရန္ တာဝန္ေပးထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို လိုက္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္ႏွင့္တကြ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ သက္ဆိုင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အသီးသီးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ အေၾကာင္းၾကား စာသည္ မဲ႐ုံပရဝဏ္အတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္အၾကားနားလည္မႈ လြဲမွားေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) ထံမွ သိရွိရသည္။

“မဲ႐ုံပရဝဏ္အတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာ မဲ႐ုံဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္ အတြင္းေပါ့” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေလး (ဖိုးေသာၾကာ+ ေခတ္မိုး) က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းရယူခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မိမိတို႔ သတင္းေပးပို႔သည့္ သတင္းဌာနထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားတြင္ အသင္းဝင္ထားသူ ျဖစ္ပါက ထိုအသင္း၏ ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခ်က္ ႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထား၍ သတင္းယူခြင့္ ရရွိရန္ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာင္စီထံမွ သိရွိရ သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား လိုက္နာမည္ဆိုသည့္ ကိစၥကိုမူ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ညႇိႏိႈင္းမႈ ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီထံမွ သိရွိရသည္။

မဲ႐ုံပရဝဏ္အတြင္း သတင္းသမားသုံးဦး သတင္းယူခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသည္ဟု သုံးသပ္ေသာ္ လည္း သတင္းမီဒီယာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္လုံျခင္း၊ သတင္း မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းယူလွ်င္ မည္သည့္သ တင္းသမားကိုမဆို သတင္းယူခြင့္ ေပးသင့္ၿပီး စာနယ္ ဇင္းေကာင္စီ အေနႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီထက္ ခ႐ိုင္အလိုက္ျဖစ္ေစ မဲ႐ုံပရဝဏ္အတြင္း သတင္းယူခြင့္ရရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ သတင္းရယူႏိုင္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ေတာင္းဆို သင့္ေၾကာင္း 7 Days Daily သတင္းစာ ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးအားမာန္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား မဲ႐ုံပရဝုဏ္ျပင္ပ မွသာ သတင္းရယူခြင့္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မွ အျခား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေရြး ေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားနည္းတူ မဲ႐ုံပရဝုဏ္အတြင္း သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားလည္း ဝင္ ေရာက္သတင္းယူခြင့္ျပဳရန္ ေကာ္မရွင္က စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္၍ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္စီႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းမႈမရွိျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားစာေရးသားရာတြင္ ရွင္းလင္းမႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက နားလည္မႈ လြဲေခ်ာ္သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး ေကာင္စီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List