Thursday, July 23, 2015

“ကိုယ္စားလွယ္ မစစ္မွန္လို႔ သတၱိနည္းလြန္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ”


ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ တာဝန္မွျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း” ျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး သေဘာထား ကြဲလြဲမွဳတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ လုပ္ဖို႔လိုတာက သေဘာကြဲလြဲတာ ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီးရင္ မဲခြဲအတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ အဲဒီအေျခအေန ေရာက္မလာေသးပါဘူး။

ဒီ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ဘယ္လို ဥပေဒၾကမ္းလဲ၊ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံက ဘာလဲ၊ ဒီ ဥပေဒၾကမ္း ျပ႒ာန္းေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဘက္က ဘယ္လို သေဘာထားေနၾကပါသလဲဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပသြား ပါ့မယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ နဲ႔ ၃၉၇ မွာ ခုလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ မွျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း ၃၉၆။

(က) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ ရပ္ေၾကာင့္ တာဝန္မွျပန္လည္ ႐ုပ္ သိမ္းခြင့္ရွိသည္။

(၁)  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊

(၂) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္း၊

(၃) အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊

(၄) ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အရည္အ ခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊

(၅) ဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

( ခ ) သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵနယ္၏ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က တာဝန္မွ ျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရမည္၊

( ဂ ) ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္၊

(ဃ) စြပ္စြဲခ်က္ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ကိုယ္စား လွယ္ျဖင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း ေခ်ပခြင့္ ေပးရမည္၊

( င ) ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထိုစြပ္စြဲခ်က္သည္ မွန္ကန္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္း႐ြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။

၃၉၇။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ မွျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လိုအပ္ ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းရမည္။

ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထား သူေတြ အေနနဲ႔ တစ္စံုတစ္ရာ အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ယြင္းတယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းအရ ျပည္သူေတြက ေန ျပန္လည္ ျဖဳတ္ခ် ပိုင္ခြင့္ေပးထား တာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း အရင္ စစ္အစိုးရက ဒီဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲမသြားဘဲ ၂၀၁၁ မွာ ေပၚလာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ေပး သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ခုဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိလာပါၿပီ။ မၾကာခင္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ က်င္းပၿပီး ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ တစ္ခုေတာင္ ေပၚေပါက္လာ ပါေတာ့မယ္။ ဒီေလာက္ အခ်ိန္ေတြ ၾကာခဲ့တဲ့တိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ အျခားဥပေဒေပါင္း မ်ားစြာကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါလ်က္ ဒီ ဥပေဒ ကိုက်မွ ဘာေၾကာင့္ မျပ႒ာန္း ဘဲ ထားခဲ့ရသလဲ ဆိုတာပါ။

ေျပာရရင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ကိုယ္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ကိုင္ထားရတယ္ဆိုၿပီးအျခား မ႑ိဳင္ ေတြကို ထိန္းေက်ာင္း လုိက္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ထုိးႏွက္လိုက္၊ တစ္ခါ တစ္ရံ တုိက္ခုိက္လိုက္ လုပ္ေနရင္း ကိုယ့္ကိုယ္ ျပန္ထိန္းေက်ာင္းမယ့္ စနစ္တစ္ခု၊ ဥပေဒ တစ္ခုကိုေတာ့ မလိုလားဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုပဲ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မင္းတို႔အတြက္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ၊ ငါတို႔အတြက္ေတာ့ အာဏာရွင္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ အလြန္႔အလြန္ အေရးပါ တဲ့၊ မ႑ိဳင္ေတြ အားလံုး ကိုေတာင္ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ခံု႐ံုး တစ္ခုလံုးကိုေတာင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့ကိစၥ လုပ္ခဲ့ဖူးပါေသး တယ္။

ဒါဟာ အေတာ္ေလးကို ႀကီးက်ယ္တဲ့ ကိစၥပါ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံု ခံု႐ံုးဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြကို လႊတ္ ေတာ္ဘက္က ျပင္ဆင္ လိုက္တာ၊ ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္မွ ခံု႐ံုးအသစ္ဖြဲ႔တာ လုပ္ထားေလေတာ့ အဲဒီ ခံု႐ံုးဟာ လည္း အေတာ္ေလးကို စြမ္းအားမရွိတဲ့ ခံု႐ံုး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တခ်ိဳ႕ဟာ လႊတ္ ေတာ္ရဲ႕ အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိ၊ မုိးေကာင္းကင္ႀကီးပဲ ရွိေတာ့တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးအထိ ေႂကြးေၾကာ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာဟာ မ႑ိဳင္ေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထိန္းေက်ာင္းၾက ရတာမ်ိဳးပါ။ ဘယ္ အရာကိုမွ အထီးတည္း လႊတ္ေပး၊ အထူးအခြင့္အေရး ေပးထားတာမ်ိဳး မရွိေစရပါဘူး။ လက္ရွိ အေျခအေန မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတေတြ၊ ဒုသမၼတေတြ ကိုေတာင္ လႊတ္ေတာ္က စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ႏုိင္ခြင့္ ရေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးျခားတာကေတာ့ ဘယ္လႊတ္ ေတာ္ အမတ္ တစ္ေယာက္ကိုမွ သူ႔အမတ္တာဝန္ကေန ျပန္႐ုပ္ သိမ္းႏုိင္ဖို႔ ဥပေဒ ရွိမေနျခင္းပါ။

ဒီ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ပ်က္ကြက္ခဲ့တာ၊ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့တာ၊ ဒီကေန႔ အခ်ိန္ထိ အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ခဲ့တာ ဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမွဳကို မလို လားဘူးလို႔ပဲ စြပ္စြဲရပါလိမ့္မယ္။ အခုေနာက္ဆံုးဥပေဒကို ေဆြးေႏြး၊ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရ ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ တာေတာင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြဟာ ဒီ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ပဲ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မွဳ ၿပိဳကြဲသြားမေယာင္ေယာင္၊ အမတ္တစ္ေတြ ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ လုပ္ကိုင္ရင္း ပါတီေတြ တုိက္ၾကခုိက္ ၾကေတာ့ မေယာင္ ကေယာင္ကတမ္းေတြ ေျပာဆိုေနၾကတာလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရပါတယ္။

အျဖစ္ႏုိင္ဆံုး အခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြ ဆုိတာဟာ ၂၀၁၀ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတုန္းက တကယ့္ကို ျပည္သူေတြရဲ႕ မဲဆႏၵ အစစ္အမွန္နဲ႔ တက္လာခဲ့သူေတြ မဟုတ္လို႔ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ စိုးရိမ္ေနတာလား ဆိုၿပီးေ်မးခြန္း ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ တစ္ခုက ဂိုဏ္းဂဏ ျပႆနာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အမတ္တစ္ေယာက္ကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ တုိင္တန္းႏုိင္သူဟာ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမက ျပည္သူ တစ္ရာခုိင္ႏွဳန္း ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါကို စိစစ္၊ အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ အဖြဲ႔အစည္း ဟာေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ပါ။

အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး ဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ နီးစပ္သူလို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္မွာ တာဝန္ယူေနသူေတြ အားလံုး လိုလိုေလာက္ဟာ တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥပါ။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တန္ခိုးထြားေနသူ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတြင္း အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းထဲ ပါဝင္ ကျပေနၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္ေတြဟာ အဲဒီအခ်က္ကို အလြန္ေၾကာက္႐ြံ႕ေနပံု ရပါတယ္။

အခုလို “ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ကို မျပ႒ာန္းပါနဲ႔ ဆိုၿပီး အေၾကာက္ အကန္ ေျပာဆိုေနတဲ့ အမတ္ေတြဟာ ဒီ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ တင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပန္ျဖဳတ္ခ်တာ ခံရၿပီးေနာက္သက္တမ္း အတြက္ ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ မရမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနလို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Mizzima - News in Burmese


No comments:

Post a Comment

My Blog List