Thursday, August 27, 2015

”၀ က NCCT ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပုံကို မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေန ပုံက သိပ္ေပ်ာ့ၿပီး အေလွ်ာ့ေပးလြန္းတယ္" ဟု ဆုိ


အစုိးရအဖြဲ႕ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူ သမၼတရုံး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ရန္ကုန္ တြင္ ယခုလဆန္းပုိင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ (NCA)ကို လက္မွတ္ထိုးရန္ ညီညႊတ္ေသာ ၀ျပည္နယ္ပါတီ/ တပ္မေတာ္ (UWSP/ UWSA) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုတိုက္တြန္းလိုက္ သည္ဟု အစုိးရရင္းျမစ္မ်ားက ဆုိပါသည္။

UWSP/ UWSA တုိ႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဦးေအာင္မင္းက NCA ပါ ကတိျပဳခ်က္ ၄ ခုကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကတိျပဳခ်က္မ်ားမွာ-
• ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားအရ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခြင့္
• ႏိုင္ငံေရးစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္
• ပုဒ္မ ၁၇/၁ဟု ပိုသိၾကသည့္ တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အက္ဥပေဒမွ ကင္းလႊတ္ျခင္း
• ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ
NCA ကို လက္မွတ္ထိုးမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစကား၀ုိင္းမ်ားတြင္မူပါ၀င္မည္ဟု UWSP/ UWSA က ယခုအခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းေျပာဆိုသြား ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၎သည္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ္စတာဒမ္ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ဆုိင္ရာ ဌာန (TNI)အရလည္း ၀ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေရွ႕ေျပး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ NCCT ကညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မူၾကမ္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။

”၀ က NCCT ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပုံ ကို မႀကိဳက္ၾကဘူး။ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနပုံက သိပ္ေပ်ာ့ၿပီး အေလွ်ာ့ေပး လြန္းတယ္လို႔ ထင္ေန ၾကတယ္။” ကို ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Hso Ten ၏ ေျပာစကားကို ၎က ကိုးကားသြားခဲ့သည္။

”လိုက္ေလ်ာတာဟာ အရႈံးေပးတာဘဲ” ဟု ၀အဖဲြ႕ က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သူတုိ႔က လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးကို စုစည္းကာ NCCT ထက္ အားေကာင္း သည့္ အဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးမူၾကမ္းအေပၚ ေက်နပ္သည္၊ မေက်နပ္သည္ကေတာ့ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရေသးေခ်။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္း ျပဌာန္းသည့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအား ၀ ျပည္နယ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရရွိေရး အတြက္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ကတည္းက ၀တို႔က ေတာင္းဆိုထားခဲ့ၾကသည္။

”NCA လက္မွတ္မထုိးဘူးဆိုရင္ ေျပာျပဖို႔ လိုတဲ့ ျပႆနာ ၂ခု တက္လာႏိုင္တယ္။”ဟု ဦးေအာင္မင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္းသတင္းအစီရင္ခံထား သည္။

ပထမက တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႕အက္ဥပေဒဟာ UWSP/ UWSA ကို သက္ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ဒုတိယ အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္းေတြကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ပါ၀င္သူေတြအေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ေလ့လာ သူေတြ အေနႏွင့္သာ ျဖစ္မယ္။

ဦးေအာင္ျမင့္ကမူ အစိုးရအတြက္ သူ႔တြင္ အေျဖမရွိေၾကာင္း သို႔ေသာ္မထြက္ခြာခင္တြင္ သူ၏ အထက္လူ မ်ားကို ျပန္လည္ အစီရင္ခံ ရမည္ဟုသာေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ၂ ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ လက္နက္ကိုင္ ၁၅ ဖြဲ႕တြင္ UWSP/ UWSA သည္ တစ္ဖြဲ႕ အပါအ၀င္ျဖစ္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က အဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕လုံးထံသုိ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ဖိတ္ေခၚမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မည္သည့္ ရက္စြဲဟု အဆုိမျပဳရေသးေသာ္ လည္း ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ လိုသည္ဟု သိရသည္။

ဓါတ္ပုံ - ပန္ဆုိင္ညီလာခံက်င္းပေနရာ အျပင္ဖက္တြင္ ေဒသခံအဖဲြ႔တခုမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္
PKT
The Ladies News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List