Thursday, August 27, 2015

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စစ္တမ္း


ထိုင္၀မ္အေျခစိုက္ Asian Barometer Survey မွ သုေတသီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၁၄ ခုရွိ လူ ၁၆၂၀ ကို ေတြ႔ဆံု၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္း စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ပါၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္သာ နားလည္ထားၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ သေဘာထားကို ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရ ခဲ့သည္။

မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္မည့္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ၂ပတ္ အလိုတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။

ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္အမ်ားစုက လူဦးေရ ၅၁သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ရွိေန သည္ဟု ယူဆရ ေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို မယံုၾကည္မႈ၊ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း ျပႆနာ စသည္တို႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးခဲ့သူမ်ား၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက တိုင္းျပည္အတြက္ အေရး အႀကီးဆံုး ျပႆနာမွာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုက ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အေလးအနက္ သေဘာထား ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္တမ္း၏ ရလဒ္မ်ားထဲတြင္ အံ့အားသင့္ စရာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္ရွိေန သင့္သလား ဆိုသည့္ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုသူ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရွိသင့္သည္ဟု ေျဖခဲ့ၾကၿပီး မရွိသင့္ဟု ကန္႔ ကြက္သူက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

အေျခခံဥပေဒအတြင္းမွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆံုး ပုဒ္မမ်ားျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ႏွင့္ ၄၃၆ တို႔ကို ျပင္ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံျခင္း ရွိ ၊ မရွိ ေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖဆိုသူ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) သည္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ လာေရးကို တားဆီးထားသည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္၍ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး စစ္တပ္ကို အေရးပါသည့္ ဗီတိုအာဏာေပးအပ္ထားေသာ ပုဒ္မ တခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ႏွင့္ႏွင့္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိ ေရး ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကိုေျဖၾကားရာတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားထဲရွိ လူနည္းစုတိုင္းရင္း သားမ်ား ႏွင္ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ၾကား တြင္ ကြဲျပားမႈ ရွိသည္ကိုလည္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျဖၾကားသူ စုစုေပါင္း၏ ၆၄ရာခိုင္ႏႈန္းက ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက ခန္႔အပ္ သည့္ လက္ရွိစနစ္ကို အေျပာင္းအလဲျပဳ လုပ္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဖဆိုသူ လူနည္း စုတိုင္း ရင္းသား မ်ား၏ ၇၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ လူမ်ားစုဗမာ မ်ားထဲမွ ေထာက္ခံသူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိ သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံ ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ထားမႈကို ျပင္ဆင္ရန္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္ ဇြန္လအတြင္းက ႀကိဳးစားခဲ့ ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မရရွိသျဖင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေလာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ရရွိမႈ ႏႈန္း မမ်ားႏိုင္ဟု ယူဆသူအမ်ား အျပားပါ၀င္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို အႏိုင္ရရွိမည့္ ပါတီ အျဖစ္ စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားက ျမင္ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ရသည္။ ေျဖဆိုသူ တ၀က္ခန္႔က မည္သည့္ ပါတီကို သေဘာက်ေၾကာင္းေျပာျပရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး NLD ကို မဲေပးမည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ၍ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ (USDP) ကို မဲေပးမည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၁၆ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၄ ခု၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

စစ္တမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားလည္းေပးထားသည္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ မည္သည့္ပါတီကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေမးသည့္အခါ ေျဖဆိုသူ ၁၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းက NLD ကို မဲေပးမည္ဟု ဆိုၾကၿပီး အျခားပါတီဟု ေျဖၾကားခဲ့သူက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားမွ မဲဆႏၵရွင္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက မည္သည့္ပါတီႏွင့္မွ် ဆက္သြယ္မႈ မရွိသည္ကို စစ္တမ္းအရ သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၀ ေက်ာ္မွ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတအျဖစ္ ျမင္ခ်င္သည့္ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား အေနအထားကိုလည္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ သမၼတ ျဖစ္ေစ ခ်င္သူ ကိုေဖာ္ျပေပးရန္ ေမးျမန္း ခဲ့သည့္ အခါ တႏိုင္ငံလံုးမွ ေျဖၾကားသူ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္း စိန္ကုိ ေထာက္ခံသူက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေျဖဆိုရင္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဆက္လက္ေတြး ေတာစရာမ်ား အေျမာက္အမ်ား က်န္ေနခဲ့ပါသည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကို ပယ္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းသူအခါ ေျဖဆိုသူ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဆိုပါ ပုဒ္မကို သေဘာက် ေၾကာင္းေျဖခဲ့ၾကၿပီး ဆန္႔က်င္ သူက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေျဖေပးရန္ ျငင္းဆန္သူက ၅၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သေဘာက်ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေက်နပ္မႈရွိ ေၾကာင္း ေျဖဆိုသူက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ကိုလည္း ေတြရသည္။

ေျဖဆိုသူ ၃ပံု ၁ပံုက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲက လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ယူဆ ၾကၿပီး တရားမွ်တမည္မဟုတ္ဟု ထင္သူ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။ ေျဖဆိုရန္ ျငင္းပယ္သူက ၃ပံု ၁ပံုရွိပါသည္။

NLD ႏွင့္ အျခားအတိုက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ သူတို႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲအလားအလာအတြက္ အေကာင္းျမင္ စရာမ်ား ရွိေန သည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ အာဏာရ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြက္ စိတ္သက္သာစရာ ေတြ႔ရွိမႈ အခ်ိဳ႕လည္း စစ္တမ္းတြင္ပါ၀င္ ေနသည္။

USDP ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈရွိေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ သမၼတတို႔ကို တိုင္းျပည္၏ အယံုၾကည္ရဆံုး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျဖစ္႐ႈျမင္မႈမ်ားလည္းရွိ ေနသည္။ USDP ပါတီ၀င္ အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိ ေၾကာင္း ေျဖဆို သူကလည္း ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ မည္သည့္အရာက ပိုမိုအေရးႀကီး သလဲဟု ေမးသည့္အခါ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက အေရးႀကီး ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီ ဟုေျဖသူက ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ NLD ကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ အာဏာရ USDP ပါတီသည္ ၎တို႔ အာဏာရရွိခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပး လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသိ အမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ ရရွိေနၿပီဟု ေျဖဆိုသူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီသည္ ျပႆ နာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားရွိ ေနသည္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ လံုး၀ မဟုတ္ဟု ေျဖဆိုသူက ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနျခင္းကေတာ့ အံ့ အားသင့္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ပါ။က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းက လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္မွ ျမန္မာသုေတသီမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့လည္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမိုင္း၀င္ေရြး ေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ၃ လပင္ မလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဘက္သို႔ အေလးေပးမႈပိုမ်ားေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားက ေရတိုအတြက္သာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေလာက္စရာ စာရင္း အခ်က္အလက္အမ်ား ရရွိႏိုင္မႈနည္း ပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထု၏ သ ေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳျခင္းမ်ား တုိးပြားလာသည့္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္းအမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ Asian Barometer Survey ၏ ယခု စစ္တမ္းက အေထာက္အကူတခု ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ စာရင္းအင္းမ်ား အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈနည္းပါးေနေသးၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္ စာရင္းမွ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ သည္ ယခင္ကာလၾကာျမင့္စြာထဲက သတ္မွတ္ထားခဲ့သလို သန္း ၆၀ မဟုတ္ဘဲ ၅၁ ဒသမ ၅ သန္း ေက်ာ္ခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရသည္။

Asian Barometer Survey သည္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း (Yangon School of Political Science) ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ မတ္လ အတြင္း စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္း ရလဒ္ အျပည့္အစံုကို ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List